Wat vertelt het Evangelie over Jezus' geboortedag?

donderdag 23 december 2021 |  David Lazarus
Wist u, dat het Evangelie van Lukas een spoor van broodkruimels heeft achtergelaten die ons leiden naar de exacte maand waarin Jezus werd geboren? En dat is niet de maand december, waarin geen herder zijn schapen buiten in de kou laat overnachten.

Lukas heeft in zijn evangelie enkele aanwijzingen gegeven, die ons op het goede spoor leiden. Hij begint zijn Evangelie met het vermelden dat de engel Gabriël aan de priester Zacharia verscheen en hem vertelde dat zijn vrouw Elisabeth zwanger zou worden en een zoon zou krijgen, Johannes de Doper (Lukas 1:5). Uitgaande van de datum van deze aankondiging van de engel, geeft Lukas ons vervolgens aanwijzingen over alles wat wij moeten weten om te bepalen wanneer Jezus werd geboren.

De eerste aanwijzing is dat de aankondiging van Elizabeths bevruchting kwam terwijl Zacharias in de tempel diende: Terwijl (Zacharias) het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het ,dat hij, volgens de gewoonte van de priesterdienst, door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen. (Lucas 1:8-9 HSV)).

De priesters waren ingedeeld in 24 afdelingen, die elk eenmaal per jaar in de tempel dienden, volgens 1 Kronieken 24. Dit betekent dat de 12 maanden van het jaar werden verdeeld over 24 verschil­lende afdelingen van priesters, die elk ongeveer twee weken dienst deden.

Kunnen wij weten welke twee weken de afdeling van Zacharia in de Tempel diende en wanneer de aankon­diging van de zwanger­schap van zijn vrouw plaatsvond?

Lukas geeft ons nog een aanwijzing:
In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aäron en haar naam was Elizabet. (Lukas 1:5)

Zacharia was dus een priester die tot de afdeling van Abia behoorde. In 1 Kronieken 24:10 lezen wij dat de priesterlijke afdeling van Abia de achtste afdeling was die dienst verrichtte in de Tempel. Wij weten nu dat Zacharia als priester in de Tempel diende in de achtste afdeling.

Nu blijft de vraag, wanneer begon de jaarlijkse cyclus? In de Bijbel is de eerste maand van het jaar de Hebreeuwse maand Nisan, ter herdenking van Israëls uittocht uit Egypte en Pesach. Op onze kalender vallen Nisan en Pesach in april.

Nu moeten we Lukas op de voet volgen. Aangezien de eerste afdeling van de priesters zijn tempeldienst begon rond begin april (1 Nisan), dan zou de achtste afdeling, die van Abia waartoe Zacharia behoorde, in de Tempel dienst verrichten in de tweede helft van de vierde Hebreeuwse maand, dat is de laatste helft van juli. Met deze eenvoudige berekening heeft Lukas ons het tijdstip gegeven waarop de engel Gabriël aan Zacharia verscheen en hem aankondigde dat zijn vrouw Elisabeth nu zwanger zou worden en een zoon zou krijgen.

Terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij, volgens de gewoonte van de priesterdienst, door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer.
En er verscheen aan hem een engel van de Heere, die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven.
(Lukas 1:8-13)

Maar wat vertelt dit ons over de geboortedatum van de Messias?

Lukas geeft ons nog een hint. Hij vertelt ons dat het in de zesde maand van Elizabet's zwangerschap was, toen Gabriël opnieuw kwam en aan Maria aankondigde dat zij zwanger zal worden en een zoon zal krijgen die de Messias is:
In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria. (Lukas 1:26-27)

Dit is een belangrijke aanwijzing die Lukas ons niet wil onthouden, dus bevestigt hij de datum nogmaals:
En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd.(vs 36)

Zes maanden in de zwangerschap van Elizabeth in juli brengt ons bij januari, het tijdstip waarop de engel Gabriël zijn aankondiging van haar zwanger­schap aan Maria doet. Nu hoef je geen dokter te zijn zoals Lukas om uit te zoeken wanneer Jezus werd geboren. En wat is een betere manier om data te bepalen! Lukas weet dat elke moeder niet kan wachten tot die dag komt!

We hoeven alleen maar de negen maanden van Maria's zwangerschap op te tellen bij de zesde maand van Elizabeth's zwanger­schap en we komen uit op de geschatte datum van de geboorte van de Messias. Het is september, of misschien begin oktober.

Veel van onze lezers zullen weten dat dit de tijd is van Israëls Najaarsfeesten, waaronder het grootste van allemaal, Soekot, het Loofhuttenfeest. Hierop wordt zelfs gezinspeeld in het Evangelie van Johannes, waar de apostel een zeer specifiek woord kiest om de komst van de Messias in de wereld te beschrijven. 'Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond' (Johannes 1:14). Het hier gebruikte Griekse woord voor 'wonen' (skēnóō) betekent hier ook: een hut (tabernakel) opzetten.

Deze afleiding is natuurlijk geen 100% bewijs dat Jezus op het Loofhutten­feest werd geboren, maar wij denken dat het de tijd is die volgens de Bijbel het dichtst bij de geboorte van Jezus ligt. We hopen dat dit nuttig voor u is en wensen u zegeningen en Shalom toe in deze speciale tijd en het komende nieuwe jaar van onze Heer, 2022 en daarna.

Ik ben mijn vriend Benjamin Berger, voorganger van de Hebreeuws sprekende Messiaanse Gemeente in de Oude Stad van Jeruzalem, dank verschuldigd voor de tijdlijn van dit artikel.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.