Hoe moet Israël reageren op een nucleair Iran?

donderdag 16 december 2021 |  Rachel Avraham
'De realiteit is, dat iedereen weet dat Iran op weg is naar een kern­wapen'. Israel Today sprak met voor­aan­staande Midden-Oosten deskun­digen over de toene­mende nucleaire dreiging van Iran, en de scenario’s die mogelijk kunnen ontstaan in het Midden Oosten.

Premier Benjamin Netanyahu geeft uitleg. (Foto: Miriam Alster/Flash90)

Volgens een recente opiniepeiling van het Israel Democracy Institute, ziet 61% van de Israëlische Joden Iran als een existentiële bedreiging, en is 58% voorstander van een aanval door Israël op de nucleaire installaties van Iran, zelfs zonder groen licht van de regering-Biden.
Dit gebeurt op een moment dat het Likoed-parlementslid Nir Barkat beweert, dat Iran zich binnen de komende twee tot drie jaar een inzetbaar kern­wapen zal kunnen verwerven. Sommige commentatoren beweren dat Iran veel eerder over de grondstoffen zal beschikken die nodig zijn om een kernwapen te bouwen.

De vraag rijst hoe de Staat Israël moet reageren op het feit dat Iran bijna over het nodige materiaal beschikt om een kernbom te maken. Israel Today interviewde enkele deskundigen uit het Midden-Oosten om na te gaan hoe Israël het beste zal kunnen handelen in deze huidige crisis.

Manel Msalmi, adviseur van het Europese Parlement, verklaarde in een interview: 'Ik geloof dat we stand­vastig moeten zijn tegen­over een nucleair Iran. Het Iraanse regime schendt alle inter­nationale verdragen, mensen­rechten en rechten van minder­heden. Onlangs hebben er in Iran een aantal demon­straties plaats­gevonden over de watercrisis in Al Ahwaz, die met geweld en wille­keurige arres­taties zijn beant­woord. Habib Asyud, een voormalige politiek leider van Ahwaz, is in Turkije ontvoerd en uitgeleverd aan Iran; hij riskeert een executie'.

'We kunnen een regime dat zijn eigen bevolking basis­rechten ontzegt, zoals de toegang tot nood­zakelijk drinkwater, niet meer vertrouwen en we hebben geen garanties dat kern­wapens niet zullen worden gebruikt tegen de eigen oppositie of minder­heden', zei Msalmi.
'Er is ook een grote milieucrisis gaande in Iran. Veel soorten in de natuur sterven uit en verdwijnen. De rivieren zijn vervuild en het water is niet meer drink­baar vanwege het nucleaire programma. We kunnen deze grote humanitaire- en milieu­crisis niet negeren'.

Voormalig EU-parlementariër Paulo Casaca is het daarmee eens en vertelde aan Israel Today: 'De voortdurende openbare verklaringen van de Iraanse theocratie, dat zij Israël van de kaart wil vegen, zijn duidelijke dreige­menten die een nieuwe holocaust aankondigen, en die geen vredelievend democratisch mens kan negeren. Het is de plicht van de inter­nationale gemeen­schap om alles in het werk te stellen wat in haar vermogen ligt, om de verwezen­lijking van deze dreiging te voorkomen. Als de diplomatie niet in staat blijkt dit doel te bereiken, en als zij niet in staat is dit doel met andere middelen te bereiken, dan hebben wij de grootste verant­woor­de­lijk­heid om diegenen te steunen die bereid zijn deze taak wel op zich te nemen'.

Ahmad Obali, oprichter van Gunaz TV, een Iraans-Azer­beidzjaanse omroep die in de Verenigde Staten is gevestigd, was het met Casaca en Msalmi eens en is van mening dat het nucleaire programma van Iran moet worden aangepakt: 'De realiteit is dat iedereen weet dat Iran op weg is naar een kernwapen. Ze zijn dat proces nu aan het versnellen. Ze willen genoeg materiaal­voorraden hebben en die verbergen, om daarmee nucleaire wapens te produceren. Het voort­bestaan van het regime is gebaseerd op kern­wapens. Het volk in Iran heeft genoeg van dit regime. De inter­nationale gemeen­schap bevalt het eveneens niet wat daar gebeurt. Want het land slaat dezelfde richting als de Noord-Koreaanse Staat in'.

Volgens Obali is het hoogst onwaarschijnlijk dat Iran Israël rechtstreeks zal aanvallen, nadat het kern­wapens heeft verkregen, maar is het waarschijnlijk dat het dit zal doen via zijn handlangers: 'Misschien wordt het Hamas, de Islamitische Jihad, of Hezbollah.... Ze hebben alleen maar een doelwit nodig. Israël is een klein land met een gecon­cen­treerde bevolking in een aantal gebieden. Ze hebben niet eens een kernbom nodig. Alleen maar nucleair materiaal. De Staat Israël moet dit als een existentiële bedreiging beschouwen. En ze moet niet alleen praten. Ze moet ook handelen'.

‘Het enige wat zij nooit verborgen hebben gehouden is hun verlangen om Israël te vernietigen', benadrukte Obali . 'Ze zeggen het openlijk. Ze roepen op om Israël van de kaart te vegen'. Obali is van mening dat een nieuw nucleair akkoord niet de oplossing is: 'Biden doet hetzelfde als Obama, wat het tegen­over­gestelde van Trump is. Maar terug­trekken is niet de oplossing. Over een paar jaar zal Iran nog maar nauwelijks gecon­tro­leerd worden. Een dergelijke overeen­komst zou niet mogen worden gesloten, tenzij zij hun raketten-programma inperken, ophouden zich te mengen in de aange­legen­heden van hun buren en ophouden meer nucleair materiaal te produceren dan zij voor normale doelen nodig hebben. Zo niet, dan is Iran op weg naar een kern­wapen. Geloof me, Iran probeert tijd te winnen. De IRGC (Iraanse Revolutionaire Garde) is nu aan de macht. Ze zoeken nu gewoon meer tijd. Ze lijden. In plaats van te lijden over een paar jaar, denken ze, we kunnen beter nu lijden. Noord-Korea is hun voorbeeld.
Rusland en China gebruiken intussen het Iraanse probleem in hun eigen voordeel inzake de situatie met de Oekraïne. Misschien moeten de VS de sancties tegen de Oekraïne opheffen, zodat ze van koers veranderen. Maar de wereld is in gevaar, en vooral Israël'.

De Iraanse politieke denker Dr. Reza Parchizadeh meent dat Israël geen andere keuze heeft, dan op te treden tegen een nucleair Iran: 'Als het islamitische regime zichzelf tot nucleaire drempel­staat uitroept en een kernbom verwerft, zou dit het machts­evenwicht in het Midden-Oosten drastisch veranderen. Het regime zal zijn nucleaire technologie niet nood­zake­lijker­wijs gebruiken om zijn tegen­standers aan te vallen. Het zal echter zijn nucleaire macht gebruiken om van het Westen vergaande politieke en econo­mische concessies af te dwingen, terwijl het tege­lijker­tijd elke afwijkende mening in eigen land onderdrukt, en zijn islamistische imperium agressief uitbreidt over het gehele regime, wetende dat een lethargisch Westen een oogje dicht zal knijpen uit angst voor een nucleaire confrontatie'.

Daarom vindt hij dat Iran koste wat het kost een halt moet worden toegeroepen: 'Hoewel de regering-Biden er publiekelijk op hamert dat zij niet zal toestaan dat het regime kern­wapens verwerft, krijg je toch het gevoel dat zij bereid is ermee te leven als het toch gebeurt. Israël, de Arabieren en het Iraanse volk, die de directe slacht­offers zijn van de agressie van de ayatollahs, zullen het zwaar te verduren krijgen als het regime een atoom­wapen heeft verkregen. Daarom moeten Israël en zijn bond­genoten opstaan en zoveel mogelijk van de nucleaire en andere militaire vermogens van het regime uitschakelen'.

Dr. Parchizadeh verklaarde verder dat indien Israël dit met de zegen van Amerika zou kunnen doen, dat geweldig zou zijn, maar zo niet, dan toch: 'Zij zouden de lessen van Afghanistan in acht moeten nemen en zich niet door de deskun­digen in Washington moeten laten leiden, om zich een mening te vormen over een existentiële kwestie voor vrede en democratie in het Midden-Oosten’. 

Sirwan Mansouri, een Koerdische journalist die in het Midden-Oosten woont, is het met dr. Parchizadeh eens: 'Zoals we weten heeft Iran uranium verrijkt tot een niveau dat voldoende is om een kernbom te maken. Het is duidelijk, is dat het Iraanse regime de wereld in gijzeling heeft genomen met zijn nucleaire programma. Iran heeft het Westen altijd bedreigd, maar richt zich nu duidelijk tegen Israël met de bouw van een kernbom'.

Mansouri beweert dat, hoewel Iran Amerika de 'grote Satan' noemt en Israël de 'kleine Satan', Israël in feite 'de voornaamste vijand van Iran' is. Daarom heeft het Iraanse regiem Hezbollah, de Islamitische Jihad en Hamas verder versterkt. Het Westen denkt met Iran te kunnen afrekenen, maar voor Israël ziet dat er heel anders uit'.
Mansouri voorspelt twee scenario's: 'In het eerste scenario sluit het Westen een deal met Iran en koopt Iran tijd om een kernbom te kunnen bouwen, wat ertoe zal leiden dat Iran een tweede Noord-Korea wordt.
In het tweede scenario valt Israël de nucleaire installaties en sites van Iran aan, aangezien Iran niet de macht heeft om tegenIsraël op te treden’.

Mansouri: 'We hebben verschillende aanvallen van Israël op Iraanse nucleaire installaties meegemaakt, waaronder onlangs één in Natanz. In geval van een dergelijke aanval zullen de VS en zelfs Europa niet zwijgen en Israël direct of indirect steunen, omdat ook zij moe zijn van alle vruchteloze onder­hande­lingen.'

Mansouri waarschuwde echter, dat Israël in de eerste plaats nu voor zichzelf op moet komen: 'Ik denk dat elke aanval alom­vattend en verwoes­tend moet zijn, zodat de nucleaire instal­laties van het regime in één klap en voorgoed worden vernietigd. Het moet een directe militaire aanval zijn die een boodschap stuurt naar de door het regime gesteunde terreur­groepen’.

Mansouri voorspelde dat de Iraanse bevolking ‘ontevreden' is over het regime en Israël zelfs zou kunnen helpen: 'Vooral Koerden, Arabieren, Azer­beidzjanen en Baluchi's zullen Israël steunen, ook al zijn sommige oppositie­groepen geen voorstander van een directe aanval. Niettemin moet Israël zijn bestaan verdedigen'.

'Ik geloof dat de meeste mensen in het land klaar zijn voor een algemene opstand, en dat hebben ze laten zien tijdens de demonstraties van de afgelopen twee jaar', concludeerde Mansouri. 'Elke aanval van Israël zal hen hoop geven om van het regime af te komen. Ik ben er vast van overtuigd dat het volk het regime niet zal verdedigen, in het geval van een buiten­landse aanval. Het volk zal uitbarsten als een vulkaan, en als Israël wil aanvallen, moet het dit regime doen vallen. Als Israël en het Westen hiermee beginnen, zal het volk in opstand komen en doorgaan. Zij zullen dienen als een infanteriemacht die de vernietiging van het regime zal voltooien'.

Lees ook:
Iraniërs pleiten: breid de sancties op Iran uit
'Israël bereidt aanval op Iran voor als bespreking faalt'
Gaat Israël reageren op Irans nucleaire programma?

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.