Shabbatslezingen: Door lijden heen gelouterd om te zegenen

vrijdag 10 december 2021 |  Floris Poot
Na vele jaren zag Jozef zijn familie terug. Die tijd had God nodig om hem door lijden heen te vormen tot iemand die niet meer trots is op dromen of een mooie jas. Pas toen kon God hem gebruiken om een zegen te zijn voor zijn familie en de Egyptenaren.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Wayigash (Toen hij naderde) zijn:
✡ Torahlezing: Genesis 44:18 – 47:27,
✡ Profetenlezing: Ezechiël 37:15-28,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Lukas 6:12-16.

Lees de uitleg na de tekstgedeelten

Gedeelten uit de Torahlezing
Israël brak op met alles wat hij had, en hij kwam in Berseba; daar bracht hij offers aan de God van zijn vader Izak. En God sprak tot Israël door nachtelijke visioenen en zei: Jakob! Jakob! En hij zei: Zie, hier ben ik.
En Hij zei: Ik ben God, de God van uw vader; wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken, want Ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal met u meetrekken naar Egypte en Ik zal u ook zeker doen terugkeren; en Jozef zal uw ogen sluiten.
Toen stond Jakob op [en vertrok] uit Berseba, en de zonen van Israël vervoerden hun vader Jakob, hun kleine kinderen en hun vrouwen op de wagens die de farao gestuurd had om hem te vervoeren. Hun vee en hun bezittingen die zij in het land Kanaän verworven hadden, namen zij mee; en zij kwamen in Egypte aan, Jakob en heel zijn nage­slacht met hem. Zijn zonen en zijn kleinzonen met hem, zijn dochters, zijn kleindochters en heel zijn nageslacht bracht hij met zich mee naar Egypte.
Het totale aantal zielen die tot het huis van Jakob behoorden en die naar Egypte kwamen, was zeventig.

Genesis 46:1-7, 27b (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Het woord van de HEERE kwam tot mij: En u, mensenkind, neem een stuk hout voor uzelf en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de Israëlieten, zijn metge­zellen. Neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop: Voor Jozef, het stuk hout van Efraïm, en van heel het huis van Israël, zijn metgezellen. Breng ze dan bij elkaar, het ene bij het andere, tot één stuk hout, zodat ze in uw hand één worden.
Als dan uw volksgenoten tegen u zeggen: Wilt u ons niet vertellen wat deze dingen voor u betekenen? Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal het stuk hout van Jozef nemen, dat zich in de hand van Efraïm bevindt, en van de stammen van Israël, zijn metgezellen, en Ik zal het bij het stuk hout van Juda voegen, en Ik zal ze tot één stuk hout maken. Ze zullen in Mijn hand één worden. Die stukken hout, die u beschreven hebt, moeten voor hun ogen in uw hand zijn. En spreek tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen. Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij zullen allen één Koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als twee volken zijn, en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn.

Ezechiël 37:15-22 (HSV).

Gedeelten uit het Nieuwe Testament
Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaaps­kooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.

Want elke hogepriester die uit de mensen wordt genomen, is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonden. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonden.
En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen, zoals Aäron. Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer gegeven om Hoge­priester te worden, maar Hij Die tot Hem heeft gesproken: 'U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt.' Zoals Hij ook op een andere plaats zegt: 'U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.'
In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord. Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden. En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden.

Johannes 10:14-16 en Hebreeën 5:1-9 (HSV).

Door lijden heen gelouterd om te zegenen

Het was net een grote familie-reünie. Jakob reist met al zijn vrouwen, kinderen, schoondochters, kleinkinderen en hun vee naar Egypte. Daar ontmoet hij zijn verloren gewaande zoon Jozef, die ook een gezin heeft gesticht. Wat een weerzien, na misschien wel vijftien jaar onzekerheid over het lot van zijn geliefde zoon.

'Het totale aantal zielen die tot het huis van Jakob behoorden en die naar Egypte kwamen, was zeventig'. Een getal dat we kennen uit de Volkenlijst in Genesis 10. Uit al die (ongeveer) zeventig volken heeft God de stam van Jakob/Israël uitgekozen, afge­zonderd en door strijd en lijden heen gevormd tot een volk, om tot een zegen te zijn voor de overige volken. Denk hierbij aan de grote bijdrage die Joodse artsen, geleerden en uitvinders hebben geleverd aan deze wereld.

Op dezelfde manier heeft God uit de zeventig nako­me­lingen van Jakob Jozef uitgekozen, apart gezet en door lijden heen gevormd, om als onderkoning van Egypte tot zegen te zijn voor zijn familie en geheel Egypte en hen in het leven te behouden.

Ook van Jezus staat geschreven, dat Hij gehoor­zaam­heid heeft geleerd uit wat Hij heeft geleden, hoewel Hij toch Gods Zoon was (Hebreeën 5:8). Door Hem heeft God de allergrootste zegen aan de mensheid gegeven: herstel van de verbroken relatie met Hem en vergeving van de zonden, voor ieder die in Hem wil geloven.

Jakob en zijn familie vierden het herstel van een verbroken relatie toen zij Jozef weer zagen. De relatie tussen het tweestammenrijk Juda, dat na 1900 jaar deels uit de wereldwijde ballingschap is teruggekeerd, en het tienstammenrijk, dat eerder werd weggevoerd, is nog steeds verbroken. Hier en daar keren overblijfselen van deze stammen terug naar 'huis', zoals uit Ethiopië en India. Mogelijk behoren een of meer stammen in Afghanistan tot deze tien verloren stammen.

Ezechiël beschreef Gods belofte van het herstel van de relatie tussen 'Juda' en 'Jozef': 'Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël', en Jezus beloofde de 'andere schapen' binnen te brengen en hen samen tot één kudde te maken.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.