VN ontkent opnieuw Joodse band met de Tempelberg

woensdag 8 december 2021 |  Redactie Israel Today
Met 129 stemmen voor en 11 stemmen tegen werd een resolutie in de VN aange­nomen, die de historische banden van het Joden­dom met de Tempel­berg ontkent, en Israël verder oproept om te stoppen met een­zijdige maat­regelen in de 'bezette Pales­tijnse gebieden’.

Afbeelding: De VN heeft de Palestijnse leugen over­genomen, dat de Joden geen historie hebben op de Tempelberg. (Foto: Aharon Krohn/Flash90)

Op 1 december heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, met een overweldigende meerderheid van 129 tegen 11 stemmen, een resolutie aangenomen waarin de Joodse band met de Tempelberg wordt ontkend. De resolutie roept Israël onder meer op om alle eenzijdige maatregelen in de 'bezette Palestijnse gebieden' te beëindigen. Alle staten in de wereld worden opgeroepen geen wijzigingen van de grenzen van vóór 1967 te erkennen, en geen hulp of steun te verlenen aan wat in de resolutie de 'illegale neder­zettingen-activiteiten' aan de zijde van Israël worden genoemd.

Voorts werd een passage over Jeruzalem aange­nomen, waarin de verga­dering nogmaals bevestigde, vast­beslo­ten te zijn alle maat­regelen van de ‘bezet­tende macht Israël’, die erop gericht zijn om haar wetten en bestuur op te leggen aan de heilige stad Jeruzalem, onwettig te verklaren. Er werd herinnerd aan een pers­bericht van de Veilig­heids­raad uit 2015, waarin werd opge­roepen de historische status quo in 'Haram al-Sharif' ongewijzigd te handhaven.

De vertegenwoordiger van de Verenigde Staten wees er op, dat in deze resolutie alleen sprake is van Haram al-Sharif en niet van 'Haram al-Sharif/Tempelberg', want daarmee wordt de gemeen­schappelijke geschie­denis van deze heilige plaats erkend. Het was moreel, historisch en politiek fout van de VN om een formu­lering te bekrach­tigen, die de Joodse band met de Tempel­berg ontkent, aldus de Amerikaan.

Het feit dat in de resolutie alleen de islamitische naam 'Haram al-Sharif' wordt gebruikt voor de Tempel­berg, spreekt boek­delen. De VN wordt door de Pales­tijnse Autoriteit en sommige Arabische Staten gebruikt als platform voor hun schaam­te­loze pogingen, om de heiligste plaats van het Joden­dom om te vormen tot een exclusief islamitisch heiligdom.

De VS bekritiseerde het gebrek aan inclusieve termi­no­logie voor de plaats die heilig is voor drie religies. Dit geeft aanlei­ding tot een ‘reële en ernstige bezorgd­heid', aldus Washington, dat bena­drukte dat de resolutie in kwestie op dit punt 'moreel, historisch en politiek onjuist' is.

Verschil­lende landen onthielden zich van stemming. Drie jaar geleden steunden alle Europese landen dezelfde tekst, maar dit jaar veranderde een aantal van hen van stem. Hongarije en Tsjechië stemden tegen de resolutie, terwijl Albanië, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Litouwen, Nederland, Roemenië, Slowakije en Slovenië zich van stemming onthielden.

Ook de Britse gezant onthield zich van stemming. Hij bekriti­seerde de louter islami­tische termino­logie en het weglaten van elke Joodse band met de Tempel­berg: 'Het Verenigd Koninkrijk heeft al vele jaren duidelijk gemaakt dat wij het niet eens zijn met deze aanpak - en hoewel wij verheugd zijn over het schrappen van het merendeel van deze verwij­zingen, zijn wij teleurgesteld dat wij er niet in geslaagd zijn een oplossing te vinden voor de laatste verwijzing'.
De Britse gezant benadrukte echter dat het besluit om zich van stemming te onthouden niet moet worden opgevat als een verandering in het Britse beleid ten aanzien van Jeruzalem. Het is veeleer een bevestiging van de gedeelde geschiedenis van de drie mono­theïstische gods­diensten in Jeruzalem.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.