Is het Joodse karakter van Israël in gevaar?

zondag 9 januari 2022 |  Rachel Avraham
'Het Joodse geloof in Israël en de Joodse identiteit van het land zijn er slecht aan toe. Israël lijkt zich als gevolg van recente voor­ge­nomen regerings­maat­regelen snel te ontwikkelen tot een Staat waarin het Joden­dom niet dominant is, en dus niet langer een Joodse Staat zal zijn’.

Vanaf het allereerste begin van de oprichting van de Staat Israël is deze zowel een Joodse als een democra­tische Staat geweest. Aangezien elke Israëlische burger gelijke rechten heeft onder de wet, ongeacht zijn religie, nationale afkomst of geslacht, is het bewust­zijn van de Joodse identiteit onder de breedte van de bevolking van Israël altijd sterk aanwezig geweest. De Davidster prijkt trots op Israëls nationale vlag. Buiten de Knesset, het parlements­gebouw van Israël, staat een gigantische menorah. De menorah is tevens het nationale embleem van de staat Israël. In de Onaf­hanke­lijk­heids­verklaring wordt gerefereerd aan de 'profeten van Israël'.

Verder verklaren de basiswetten van Israël, na goedkeuring van de Natie-Staat wet onder de regering Netanyahu: 'De Staat Israël is de Natiestaat van het Joodse Volk, waarin het zijn natuurlijke, culturele, religieuze en historische recht op zelf­beschik­king realiseert. Het recht om nationale zelf­beschikking uit te oefenen binnen de Staat Israël is uniek voor het Joodse volk'.

Het Joodse karakter van Israël heeft altijd een centrale rol gespeeld in het dagelijks leven in Israël. Elk Joods kind in Israël bestudeert de Torah op school, zelfs als het naar een seculiere school gaat. In Israël rijden er tijdens de Shabbat geen bussen en treinen, zijn de scholen op de Shabbat en tijdens de Joodse feestdagen gesloten. Bovendien staat de wet het niet toe om een werknemer te dwingen tijdens de Shabbat of een feestdag te gaan werken, en elke Jood die waar ook ter wereld woont, heeft het recht om naar Israël te emigreren, zoals is vastgelegd is in de Wet op de Terugkeer, waarmee hij onmiddellijk het staats­burger­schap verkrijgt.

Geen burgerlijk huwelijk
Wanneer iemand in Israël wil trouwen, moet dat gebeuren onder leiding van een orthodoxe rabbijn, of een priester, imam, spiritueel leider van de Druzen, of een spiritueel leider van de Bahai, enz. Er bestaat geen burgerlijk huwelijk in Israël, en niet-Orthodox-Joodse huwelijken worden alleen erkend als ze werden gevolgd door een burgerlijke huwelijks­ceremonie in het buitenland. Het behoud van het Joodse karakter van Israël is dus altijd een fundamentele waarde geweest voor de Staat Israël.

Benadrukt moet worden dat Israëls sterke Joodse karakter de natie heeft geholpen in haar strijd tegen alle bedrei­gingen waarmee zij werd en wordt gecon­fron­teerd, of het nu gaat over een pandemie of over Iran en zijn proxies, of over de Palestijnse Autoriteit. Een sterk gevoel van Joodse eenheid schept kameraad­schap onder de soldaten die in de IDF dienen, en het voedt de kinderen van de natie op met Bijbelse ethiek en waarden.

Een veilig land
Om deze reden is het cijfer van het aantal moorden in Israël relatief laag vergeleken met andere landen, zijn er in Israël geen schietpartijen op scholen en was het aantal plunderingen die tijdens de pandemie in Israël plaatsvonden slechts een fractie van hetgeen er gebeurde in Amerika en andere landen, die op hun middelbare scholen al geruime tijd geen cursussen ethiek meer geven, vanwege de sterk doorgevoerde gedachte omtrent ‘scheiding van kerk en staat'.

Het behoud van Israëls Joodse karakter heeft Israël inderdaad geholpen om een 'licht voor de naties' te zijn tijdens zeer donkere perioden in de wereldgeschiedenis, omdat het Joodse geloof elke Israëli steeds heeft geïnspireerd om de moreel juiste keuzes te maken.

Hervorming van het Kashroet-toezicht
Echter, de minister van Religieuze Zaken, Matan Kahana (Yamina), wil dit nu allemaal gaan veranderen. De eerste fase van een grote kashroet-hervorming (het hervormen van de wetten ten aanzien van reinheid, kortweg ‘kosher’ genoemd in de volks­mond) is door Kahana deze week van kracht verklaard. In het kader van deze hervorming kan nu elk restaurant, elke levens­middelen­winkel of fabriek kiezen uit lokale religieuze raden in het hele land om toezicht te houden op de kashroet. En er zal een reeks particuliere bureaus worden opgericht die toezicht houden op kashroet. Tot nu toe kon alleen het Opperrabbinaat kashroet-certificaten afgeven. Maar dankzij deze hervorming zullen er nu veel instituten ontstaan die dat kunnen doen.

Kahana prees deze hervorming in een recente Facebook-post, en beweerde daar dat het 'het kashroet-systeem ons vooruit zal helpen in de richting van een betere, meer georgani­seerde en meer gecontro­leerde kashroet. De mogelijkheid voor elke stadsrabbijn om via een religieuze raad kosher­certificaten te verstrekken op elk gebied, opent de kashroet-markt voor concurrentie. Dit zal leiden tot een betere, serieuzere, meer nauw­gezette en handige dienst­verlening aan onder­nemers'

Benadrukt moet worden dat beide beleidsinitiatieven worden gesteund door het New Israel Fund, een radicaal linkse groepering, die veel anti-Israël organisaties in de Staat Israël financiert. Het New Israel Fund zou er de voorkeur aan geven om Israël te hervormen tot een 'Staat voor alle burgers’, in plaats van de huidige 'Joodse Staat'. Om deze reden steunen zij Kahana's initiatieven en kashroet-hervormingen.

Kahana wil het ook gemakkelijker maken voor mensen van Joodse afkomst om zich tot het Jodendom te bekeren.
Het New Israel Fund verklaarde in een recent persbericht: 'De NIF-gemeenschap beschouwt de nieuwe Wet op de Bekering, die wordt gepromoot door Israëls minister van Religieuze Zaken Matan Kahana, als een zeer kleine stap in de goede richting'.

Enkele jaren geleden schreef het New Israel Fund in een persbericht:
'Het monopolie van het Opperrabbinaat op de certificering volgens de huidige kashroet­voorschriften kost de Israëlische economie ongeveer 770 miljoen dollar per jaar, waardoor de kosten van de voedsel­productie jaarlijks met ongeveer vijf procent toenemen. Het doorbreken van dit monopolie zou niet alleen een overwinning zijn voor de gods­dienst­vrijheid, maar ook voor de Israëlische economie'.

Rabbijnen: Een gevaarlijke trend
Dat juist groepen zoals het New Israel Fund deze initiatieven steunen, heeft tot gevolg dat prominente figuren zoals de Ashkenazische opper­rabbijn David Lau zich verzetten tegen Kahana's initiatieven. Rabbi Lau verklaarde in een recente brief aan premier Naftali Bennett dat deze hervormingen 'deel uitmaken van een gevaarlijke trend' van geplande hervormingen van de bestaande afspraken ten aanzien van de bekering, die 'een aanzienlijke breuk binnen het Joodse volk' zal veroorzaken, en toekomstige generaties mogelijk zal verplichten om zich bezig te gaan houden met de vraag 'wie is een Jood'. De opperrabbijn noemde het nieuwe bekeringsplan 'een spirituele ramp die ernstige schade aan het Jodendom in de Staat Israël zal veroorzaken'.

Wat kashroet betreft, heeft een groep van Israëls leidende rabbijnen, waaronder het hoofd van de Rabbinale Raad van de Shaspartij en de vooraanstaande Orthodoxe leider Rabbi Chaim Kanievsky, een open brief gepubliceerd, waarin staat:
‘Deze nieuwe maatregelen veroorzaken de vernie­tiging en de verwoesting van de muren en de heiligheid van de kashroet. Hun enige verlangen is verdeeld­heid te zaaien onder de rabbijnen van Israël, door rabbijnen te verleiden om de kashroet-certificering uit te voeren in andere plaatsen dan waar zij zelf wonen, waardoor jaloezie zal ontstaan en competentie van de één tegen een ander, hetgeen zal leiden tot de volledige vernietiging van het hele systeem van kashroet in Israël, en waarvan niemand de uiteindelijke uitwerking kan voorspellen'.

Over de hervormingen van de bekeringen schreven deze rabbijnen in hun gezamenlijke brief, dat premier Naftali Bennett ‘degene is die onze religie vernietigt, die het kwaad in zichzelf heeft toegelaten om onge­rechtig­heden te begaan, en probeert de fundamenten van het geloof in het Land Israël te ontwortelen en de bekering van honderd­duizenden heidenen toe te staan tegen de voorschriften van de Heilige Torah in, om de wijngaard van het Huis van Israël, en de heiligheid van onze afstamming te schaden, door een ernstige en afschuwelijke assimilatie die zal leiden tot vernietiging’.

Interessant is dat Ayoob Kara, die diende als Netanyahu's Minister van Communicatie, het eens is met deze rabbijnen, en meent dat deze hervormingen niet goed zijn, en hij verklaart dit als aanhanger van het Druzische geloof:
'Het Joodse geloof in Israël bevindt zich nu in een kritieke situatie. Bennett heeft de ministeriële verant­woorde­lijk­heid gegeven aan een figuur die een compromis wil sluiten met de linker­zijde. Hij zit nu op deze positie, maar hij kan niet op deze positie blijven als hij geen compro­missen sluit over verschillende thema’s, die als de basis van het Joodse geloof fungeren. Dat betekent dat Kahana voor de linkse visie gaat, en ze gebruiken daarbij Bennett.
Zo zal Israël meer een land worden voor alle burgers, maar niet voor de Joden. Dit is het beleid dat ik als objectieve Druzische afgevaardigde in Israël  zie gebeuren. Dit is heel gevaarlijk, want de positie van de minister van Religie is belangrijk voor het toekomstige Israël als Joodse Staat. Op deze manier zal Israël zich ontwikkelen tot een Staat waar de Joodse religie niet dominant is. Israël zal dan ophouden een Joodse Staat te zijn’.

Voor allen die begaan zijn met de toekomst van de Staat Israël vormt de verzwakking van de Joodse identiteit een grote bedreiging voor de grondslagen van ons bestaan in dit land.

De beroemde Joodse Sovjet-dissident Nathan Sharansky zei ooit:
'Identiteit en vrijheid zijn niet elkaars vijanden. Integendeel, ze moeten bond­genoten zijn. Als je geen sterke identiteit hebt, zul je niet in staat zijn je vrijheid te verdedigen. Identiteit zonder vrijheid wordt totalitair en funda­menta­listisch, maar vrijheid zonder identiteit is decadent, zwak en betekenis­loos, en daarom ben ik tegen de grote droom van John Lennon: stel je een wereld voor zonder religies, zonder naties, een wereld waarin er niets is om voor te sterven. Als er niets is om voor te sterven, zul je niet in staat zijn om je vrijheid te verdedigen'.

Om deze reden zijn de voorgenomen hervormingen van kashroet en bekeringen van minister Kahana gevaarlijke ontwik­ke­lingen, omdat ze de Staat Israel op een glibberig pad brengen, Israëls identiteit als Joodse Staat uithollen, en dus zullen leiden naar een vervlakking van de waarden die ons allen zo dierbaar zijn.

Lees ook:
'Ze laten mijn zoon hier niet trouwen!'
Nieuw leerplan 'Joodse waarden' voor scholen in Israël

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.