Shabbats­lezingen: Geroepen om te verlossen

vrijdag 24 december 2021 |  Floris Poot
Wie door God geroepen wordt voor een taak, krijgt geen gemakkelijk, maar wel een zinvol leven. Dat onder­vonden Mozes, die zijn volk uit Egypte verloste, de profeet Jeremia, en Jezus die zijn leven gaf om de mensheid te verlossen en met God te verzoenen.

Afbeelding: Jezus in gebed in Getsemane.

De Bijbelgedeelten voor de komende Shabbat Shemot (Dit zijn de namen), die samenvalt met eerste Kerstdag, zijn:

✡ Torahlezing: Exodus 1:1 – 6:1,
✡ Profetenlezing: Jesaja 27:6 -28:13, 29:22-23,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: 1 Korinthe 14:13-25 en Matteüs 2:1-12.

In verband met het Kerstfeest wijken we daarvan af.

Gedeelten uit de Torahlezing
Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchtten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekerm, en God dacht aan Zijn verbond met Abraham, met Izak en met Jakob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde Zich over hen. (Exodus 2:23-25) (HSV).

De nood was groot in Egypte. Het volk zuchtte onder de harde hand van de slavendrijvers. En God hoorde hun klagen. Hij dacht aan de beloften van zijn verbond met Abraham, Isa'ak en Jakob.

Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag, dat hij mooi was, verborg zij hem drie maanden. Maar toen zij hem niet langer kon verbergen, nam zij voor hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. Zij legde het kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl. En zijn zuster ging op een afstand staan om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden.
Toen daalde de dochter van de farao af om zich te wassen in de Nijl. Terwijl haar dienaressen langs de kant van de Nijl liepen, zag zij het mandje midden in het riet. Zij stuurde haar slavin om het te halen. Toen zij het opendeed, zag zij hem, het kind. En zie, het jongetje huilde. Zij kreeg medelijden met hem en zei: Dit is een van de Hebreeuwse kinderen. Toen zei zijn zuster tegen de dochter van de farao: Zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de borst kan geven? De dochter van de farao zei tegen haar: Ga maar. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. En de dochter van de farao zei tegen haar: Neem dit kind mee en geef het voor mij de borst. Ikzelf zal u uw loon geven. De vrouw nam het jongetje mee en gaf het de borst. En toen het jongetje groot geworden was, bracht zij hem bij de dochter van de farao, en hij werd haar tot zoon. Zij gaf hem de naam Mozes. Want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken.
(Exodus 2:1-10) (HSV).

God bereidde de redding uit de slavernij al voor: een kind werd te vondeling gelegd, gevonden door een prinses en opgevoed tot een prins aan het Egyptische hof. Hij werd onderwezen in de wijsheid en krijgskunst van Egypte. Maar hij vergat zijn afkomst niet en bleef zich verbonden voelen met zijn volk. Dan doet Moses in de ijver voor zijn volk iets doms: hij doodt een Egypte­naar, en moet vluchten.

Toen nu de farao van deze zaak hoorde, wilde hij Mozes doden, maar Mozes vluchtte voor de farao en vestigde zich in het land Midian, en zat bij een put. De priester van Midian had zeven dochters. Zij kwamen om water te putten en vulden de drinkbakken om het kleinvee van hun vader te drinken te geven. Toen kwamen de herders en joegen hen weg, maar Mozes stond op, verloste hen en gaf hun kudde te drinken.
Toen zij bij hun vader Rehuel kwamen, zei hij: Waarom zijn jullie vandaag zo snel teruggekomen? Zij zeiden: Een Egyptische man heeft ons gered uit de hand van de herders. Hij heeft ook overvloedig water voor ons geput en de kudde te drinken gegeven. Hij zei tegen zijn dochters: Waar is hij? Waarom hebben jullie die man daar achtergelaten? Roep hem om de maaltijd te komen gebruiken. Mozes stemde erin toe bij de man te blijven wonen. En hij gaf zijn dochter Zippora aan Mozes. Zij baarde een zoon, en hij noemde hem Gersom, want, zei hij, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land.
(Exodus 2:15-22) (HSV).

En Mozes verwachtte zijn leven lang als vreemdeling te blijven leven in de wildernis, als schoonzoon van de Midianitische priester. Vele jaren zwerft hij met de schaapskudde door de woestijn en leert het leven in de wildernis kennen. Totdat zijn oog valt op een doorn­struik, die in brand is geraakt, maar niet lijkt te verteren. En vanuit de braamstruik spreekt God:

De HEERE zei: Ik heb duidelijk de onderdrukking van Mijn volk, dat in Egypte is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, Ik ken hun leed. Daarom ben Ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren, en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot Mij gekomen. En Ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden, en u zult Mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden.
Mozes zei echter tegen God: Wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?
En Hij zei: Voorzeker, Ik zal met u zijn, en dit zal voor u het teken zijn dat Ík u gezonden heb: Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg.
(Exodus 3:7-12) (HSV).

Dan roept God hem om de verlosser van het volk te zijn. Moet dat echt? Moet ik dat doen? vraagt Moses. En God overtuigt hem van zijn taak en geeft Moses de instrumenten voor zijn zware opdracht.

Een gedeelte uit de Profetenlezing
De nood was groot in Juda. Het land zuchtte onder de afvalligheid van de koningen, de afgoderij van de priesters en de ontrouw van het volk. In zijn liefde zal God het volk straffen, en uit het land wegsturen in ballingschap, opdat het volk zich laat verlossen van hun zonden, zijn God weer zoekt en dient. God zendt de profeet Jeremia om hen dit aan te zeggen.

Het woord van de HEERE kwam tot mij: Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Toen zei ik: Ach Heere HEERE, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Maar de HEERE zei tegen mij: Zeg niet: Ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen Ik u zenden zal, zult u gaan, en alles wat Ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen, want Ik ben met u om u te redden, spreekt de HEERE.
Toen stak de HEERE Zijn hand uit en raakte mijn mond aan. En de HEERE zei tegen mij: Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond. Zie, Ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken, om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en omver te halen, maar ook om te bouwen en te planten.

Jeremia 1:4-10 (HSV).

Gedeelten uit het Nieuwe Testament
De nood was groot in Israël. Het volk zuchtte onder de overheersing van de Romeinse soldaten en land­voogden. Er was een hunkering naar verlossing. Af en toe trad er een 'messias' op, die een poging deed om een opstand te ontketenen en de Romeinen weg te jagen - maar dat mislukte steeds.

In die tijd hoorde God naar het zuchten en bidden van zijn volk. Hij bereidde de verlossing voor - maar een andere verlossing dan die waarnaar het volk verlangde, niet een verlossing van het juk van de Romeinen, maar een verlossing van de zonde die scheiding van God veroorzaakt.

De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken.
Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei: Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.
Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich; en hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en hij gaf Hem de Naam Jezus.
(Matteüs 1:18-25)

Een Kind werd geboren en kreeg de naam Jezus, Yeshoe'a of Yehoshoe'a in het Hebreeuws, wat 'Jahwe (God) is verlossing' betekent.
'En het Kind groeide op en Hij werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op Hem' schreef Lukas. Zijn geboorte was niet zonder problemen: ver van huis geboren, gevlucht naar Egypte, terug naar Israël en opgevoed in Nazareth waar Hij door de plaatselijke levieten werd onderwezen in de Tenach, vooral de boeken van Moses, waaruit Hij in zijn latere bediening veel citeerde.

En Jezus ging de stad uit en vertrok, zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg; en ook Zijn discipelen volgden Hem. Toen Hij op die plaats gekomen was, zei Hij tegen hen: Bid dat u niet in verzoeking komt. En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte. En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen.
Lukas 22:39-43 (HSV).

Niet alleen Mozes en Jeremia zagen tegen hun opdracht op. Ook Jezus zag op tegen wat de kern van zijn opdracht was: zijn sterven als verzoenend offer voor de zonden van de mensen, om de ultieme verlossing te brengen en de mensen met God te verzoenen.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.