Begin met de beker als halfvol te beschouwen

Sunday, June 21, 2020 |  Anat Schneider
Mozes stuurt twaalf spionnen naar Kanaän als verkenningseenheid om het land te bekijken dat binnenkort het hunne zou worden. Elk van de twaalf stammen stuurt een vertegenwoordiger om het grondgebied, de lokale bevolking en de gewassen van het land, dat aan hun voorvaderen is beloofd, te onderzoeken.

Waarom stuurt Mozes deze spionnen, terwijl God het land al heeft uitgekozen? De hele natie is al op weg daarheen. Is het niet een beetje laat om de plaats te onderzoeken?

De spionnen gaan 40 dagen lang door het hele land en brengen dan een tros druiven mee, die zo zwaar is dat twee mannen hem samen moeten dragen. Inderdaad, alle spionnen zien de overvloed zeggen: '... het vloeit over van melk en honing, en dit is zijn vrucht.' (Numeri 13:28)

Rami en Aviel Bar-Milka met een druiventros

De hindernissen zijn echter zo beangstigend dat ze alles overstemmen. Tien van de twaalf spionnen richten zich op de moeilijkheid, de onmogelijkheid. Ze zien zichzelf als sprinkhanen en de mensen van het land als reuzen. Ze concluderen dat de logische beslissing is om op te geven en terug te gaan naar Egypte, omdat dit 'een land is dat zijn inwoners verslindt'.

Slechts twee van de spionnen richten zich op de mogelijkheden die het goede land bezit: Kaleb en Jozua.

'En Jozua, de zoon van Nun, en Kaleb, de zoon van Jefunne, twee van hen die het land verkend hadden, (...) zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een bijzonder goed land. Als de HEERE ons genegen is, zal Hij ons in dat land brengen en zal Hij het ons geven, een land dat overvloeit van melk en honing. Alleen, kom tegen de HEERE niet in opstand, en u, wees niet bevreesd voor de bevolking van het land, want zij zijn ons tot voedsel, hun schaduw is van hen geweken, en de HEERE is met ons. Wees niet bevreesd voor hen!' (Numeri 14:6-9 HSV)

Alle spionnen zien hetzelfde land, dezelfde realiteit, en toch komen ze terug met zulke verschillende conclusies en aanbevelingen. Waarom worden de spionnen dan echt gestuurd om het land te bespioneren?

De missie van de spionnen is niet om het land te doorzoeken, maar om hun eigen hart te zoeken! Zijn hun harten sterk of zwak? Gesloten of open? Gericht op overvloed of gericht op gebrek? Is hun hart een slaaf van angst of vrij van angst?

En het antwoord is zo helder als het daglicht. Hun harten zijn gesloten. Hun denken wordt nog bepaald door vrees en gebrek. Ze zijn nog steeds niet in staat om het land binnen te gaan en 'een vrije natie in ons eigen land' te zijn. Met zo'n visie veroordelen ze zichzelf om in de woestijn te blijven. Ze zullen 40 jaar lang in cirkels ronddwalen in deze woestijn totdat de gehele generatie, die uit Egypte is gekomen, is gestorven, totdat er een nieuwe generatie is, een nieuwe mentaliteit, een generatie die kan opgroeien om vrij te zijn. Geen slaven van vrees voor gebrek of bedreiging van buitenaf.

Alleen vrije mensen kunnen het Beloofde Land binnenkomen. Alleen zij zullen in staat zijn om door de moeilijkheden heen te komen en zich meer op het goede dan op het slechte te richten.

Merk op dat het richten op het negatieve en het gebrek iedereen ontmoedigt. Het lijkt erop dat God op het punt staat zijn volk op te geven. Maar Mozes bemiddelt voor hen. Hij doet niet alsof het goed is met het volk, noch geeft hij verontschuldigingen. Hij zoekt vergeving voor het volk en prijst God voor zijn daden. En God vergeeft, verbazingwekkend genoeg, (Numeri 14:20). Hier vinden we de God van liefde, wijsheid en genade, 'De HEERE is geduldig en rijk aan goedertierenheid'. (Numeri 14:18)

Om te beginnen de beker halfvol te zien, en om vergeven te worden van het feit dat ze zich op het negatieve hebben gericht.

'Welzalig het volk dat het zo vergaat, welzalig het volk waarvan de HEERE zijn God is.' (Psalm 144:15)

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.