Shabbatslezingen: God openbaart zich aan mensen

Friday, May 29, 2020 |  Redactie Israeltoday.nl
God schiep de mensen naar zijn beeld, en wil in relatie men hen leven. Daarom laat Hij hen steeds iets van zijn majesteit zien: bij Mozes, op de berg Sinaï, Hij toonde zich aan meerdere profeten, en door zijn heilige Geest wil Hij wonen in mensen die Hem liefhebben.

De Bijbelgedeelten voor Shavoe'ot, het Wekenfeest zijn:

✡ Torahlezing: Exodus 19:1 – 20:23,
✡ Profetenlezing: Ezechiël 1:1-28,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Johannes 1:32-34 en Matteüs 3:11-17.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Vijftig dagen na de Uittocht, bij de berg Sinaï gekomen, wil de HEERE zijn almacht en glorie tonen aan het slavenvolk, dat Hij uit Egypte heeft bevrijd, opdat zij Hem kennen, vrezen en gehoorzamen, opdat door hen de gehele wereld Hem leert kennen en liefhebben.

En de HEERE zei tegen Mozes: Ga naar het volk toe, en heilig hen vandaag en morgen, en laten zij hun kleren wassen en over drie dagen gereed zijn. Op de derde dag zal de HEERE namelijk voor de ogen van heel het volk neerdalen op de berg Sinaï. U moet voor het volk een grens stellen rondom de berg door te zeggen: Wees op uw hoede dat u de berg niet beklimt of ook maar de voet ervan aanraakt. Ieder die de berg aanraakt, zal zeker gedood worden. Geen hand mag hem aanraken, want hij zal zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden. Of het nu een dier of een mens is, hij mag niet blijven leven. Pas als de ramshoorn een langgerekte toon laat horen, mogen zíj de berg beklimmen.
Toen daalde Mozes van de berg af naar het volk, en hij liet het volk zich heiligen, en zij wasten hun kleren. Hij zei tegen het volk: Wees over drie dagen gereed en nader niet tot een vrouw.
En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet. Zij stonden onder aan de berg. De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de HEERE er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig. Het bazuingeschal werd gaande­weg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. Toen daalde de HEERE neer op de berg Sinaï, op de top van de berg. De HEERE riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom naar boven.

Exodus 19:10-20 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Het moet voor Jesaja een heel indrukwekkende gebeur­tenis zijn geweest, toen in een visioen de Here aan hem verscheen, omringd door engelen, en hem riep om zijn profeet, zijn woordvoerder, te zijn.

In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. De een riep tot de ander:Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid! De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook.
Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe, en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend.
Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij.

Jesaja 6:1-8 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Op Shavoe'ot, het Wekenfeest, waren velen naar Jeruzalem gekomen om het geven van de Torah, de Wet, te vieren. God gebruikt dit feest om zich aan het volk te openbaren als de Heilige Geest, die in de mensen wil wonen, hen de Torah in het hart legt en hen op een nieuwe manier tot God doet spreken.

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en verwon­derden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?

Handelingen 2:1-8 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.