Shabbatslezingen: Een koninklijk priesterschap

Friday, May 22, 2020 |  Redactie Israeltoday.nl
Sta voor stap voert God zijn plannen uit met de mensheid: Hij vormt een geslacht dat Hem is toegewijd als een koninklijk priesterschap, te beginnen met de stam Levi, dan geheel Israël, dan de gehele gemeente van gelovigen.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Bamidbar (In de woestijn) zijn:

✡ Torahlezing: Numeri 1:1 – 4:20,
✡ Profetenlezing: Hosea 2:1-22,
✡ Extra lezing op de shabbat voor Rosh Chodesh: 1 Samuël 20:18-42,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Romeinen 9:22-33.
In verband met het onderwerp wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Bij de Uittocht uit Egypte doodde God de Egyptische eerst­geborenen en nam zich de Israëlitische eerst­geborenen tot zijn eigendom. In hun plaats neemt Hij de stam Levi tot zijn eigendom, om Hem te dienen door zorg te dragen voor de tabernakel, de plaats waar Hij het volk wil ontmoeten.

De HEERE sprak tot Mozes: Laat de stam Levi naderbij komen en plaats hem vóór de priester Aäron om hem te dienen. Zij moeten zijn taak en de taak van heel de gemeenschap vervullen, vóór de tent van ontmoeting, om de dienst van de tabernakel te verrichten. En zij moeten zorg dragen voor al de voorwerpen van de tent van ontmoeting, en de taak van de Israëlieten vervullen door de dienst van de taber­nakel te verrichten. U moet de Levieten aan Aäron en zijn zonen geven. Zij zijn hem volledig gegeven uit de Israëlieten. Maar Aäron en zijn zonen moet u opdragen dat zij hun priesterambt waarnemen. (...)
De HEERE sprak tot Mozes: En Ik, zie, Ik neem de Levieten uit het midden van de Israëlieten, in plaats van elke eerstgeborene onder de Israëlieten, die de baar­moeder opent. De Levieten zullen Mij toebehoren, want alle eerstgeborenen behoren Mij toe. Op de dag dat Ik alle eerstgeborenen in het land Egypte trof, heb Ik alle eerstgeborenen in Israël, van de mensen tot het vee, voor Mijzelf geheiligd. Zij behoren Mij toe. Ik ben de HEERE.

Numeri 3:5-13 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
In de tijd van de ballingschap, ver van huis, laat God via de profeet Jesaja aan zijn volk weten, dat zij nog steeds Gods eigendom zijn, de liefde is niet voorbij, zij zullen Gods lof weer verkondigen.

Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. De dieren van het veld zullen Mij eren – jakhalzen en struisvogels – want Ik zal water geven in de woestijn, in de wildernis rivieren, om Mijn volk, Mijn uitverkorene, te drinken te geven. Dit volk heb Ik Mij geformeerd. Zij zullen Mijn lof vertellen.
Jesaja 43:19-21 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Petrus roept ons op om radicaal te zijn,en alles dat ons scheidt van Christus af te leggen, te verwerpen, en het doel voor ogen te houden dat God met ons heeft: een door Hem geheiligd koninklijk priester­schap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte.

Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is, en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok; voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door ongehoor­zaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn.
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priester­schap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonder­baar licht, u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.

1 Petrus 2:1-10 (HSV).

Voor een uitwerking van deze sidra voor een Bijbelleeskring, zie Numeri-1

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.