Groeten uit Israël – Ballingschap en terugkeer

Friday, May 15, 2020 |  Michael Selutin
בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Het is in de Synagoge de gewoonte dat het deel van de Torah-lezing, dat de toorn van God voor Zijn volk beschrijft, met een zachte stem wordt gelezen. Leviticus 26:3-39 somt de vreselijke dingen op die het Joodse Volk zullen overkomen als ze zich niet aan de geboden van God houden. Elk hoofdstuk in dit gedeelte wordt ingeleid met de woorden: 'Maar wanneer u Mij niet gehoorzamen zult,' en het klinkt alsof de volgende straf kan worden vermeden als men wel gehoorzaamt. Een blik op de Joodse geschiedenis lijkt er op te wijzen dat we dermate ongehoorzaam zijn geweest dat al deze vervloe­kingen al in vervulling zijn gegaan:

'Maar Ik zal jullie onder de heidenvolken verstrooien en Ik zal achter jullie een zwaard trekken. Uw land zal een een woestenij worden en uw steden een puinhoop.' (33)

'En wie van u overgebleven zijn, zal Ik in de landen van hun vijanden angst inboezemen, zodat het geritsel van een opdwarrelend blaadje hen al opjagen zal. Zij zullen op de vlucht slaan alsof ze voor een zwaard op de vlucht slaan, en neervallen, terwijl niemand hen opjaagt. Zij zullen over elkaar struikelen alsof ze zich voor een zwaard uit de voeten maken, terwijl niemand hen opjaagt. U zult geen stand kunnen houden tegen uw vijanden, maar u zult omkomen onder de heidenvolken en het land van uw vijanden zal u verslinden'. (36-38).

Dat klinkt als een nauwkeurige beschrijving van het Joodse leven in de diaspora: angst en bedreiging waren voortdurend onze metgezellen. Ze zijn dat feitelijk nog steeds, want het is op dit moment riskant om als een herkenbare Jood door de straten van veel steden in de wereld te lopen. In Israël is het ook niet zonder gevaar, maar het is anders. Je bent in je eigen land, ook al is de dreiging er voortdurend, de angst is veel minder groot.
Zoals beschreven in de verzen hierboven, hebben Joden in ballingschap altijd moeten worstelen met angst, simpelweg omdat ze zich in een vreemd land bevonden, waarin geen vertrouwen kon worden gesteld in de overheid om bescherming te bieden - en dat dan nog in het beste geval. In het ergste geval werd de moord op de Joden door de overheid georganiseerd. Dit kan ons in ons Joodse Vader­land niet gebeuren, en een overheids-ambtenaar in Israël zal een Jood ook in het dagelijks leven niet discrimineren.

Maar een andere profetie uit onze Torah-passage is ook uitgekomen (Leviticus 26:40-45):

'Wanneer zij hun ongerechtigheid zullen belijden, mét de ongerechtigheid van hun vaderen, hun trouwbreuk, die zij tegen Mij gepleegd hebben, en ook dat zij tegen Mij zijn ingegaan, – zodat Ik ook Zelf tegen hen inging en hen in het land van hun vijanden bracht – of wanneer dan hun onbesneden hart vernederd wordt en zij behagen scheppen in de straf voor hun ongerechtigheid, dan zal Ik denken aan Mijn verbond met Jakob. En ook aan Mijn verbond met Izak, en ook aan Mijn verbond met Abraham zal Ik denken, en Ik zal denken aan het land.
Terwijl het land door hen verlaten is en behagen schept in zijn sabbatsjaren – het ligt er immers omwille van hen verlaten bij – hebben zijzelf behagen in de straf voor hun ongerechtigheid, omdat, ja, omdat zij Mijn bepalingen verwierpen en hun ziel van Mijn verordeningen walgde.
Maar bovendien: wanneer zij in het land van hun vijanden zijn, dan zal Ik hen niet verwerpen en niet van hen walgen door hen te vernietigen en Mijn verbond met hen te verbreken, want Ik ben de HEERE, hun God.
Ik zal ter wille van hen denken aan het verbond met de voorouders, die Ik voor de ogen van de heidenvolken uit het land Egypte geleid heb om hun tot een God te zijn. Ik ben de HEERE.

Gebed, op sociale afstanden, bij de Westelijke Muur (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90)

Hier lezen we dat God Zijn volk ook in ballingschap niet opgeeft en laat voortleven als een zelfstandig volk. Bovendien wil Hij Zich Zijn verbond herinneren om Israël terug te sturen naar zijn vaderland. Dit alles is in de recente geschiedenis gebeurd.

Het verleden en het heden zijn in het gedeelte van deze week opnieuw in ons geheugen gegrift. Hoe ziet de toekomst er uit? Een blik in de toekomst wordt gegeven in een passage verderop in de Bijbel (Deuteronomium 30:1-11):

'Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft.
En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied.
Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had.
Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen.
En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen.
De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult.
De HEERE, uw God, zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben.
En ú zult zich bekeren, de stem van de HEERE gehoorzaam zijn en al Zijn geboden, die ik u heden gebied, houden.
De HEERE, uw God, zal u overvloed geven in al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land, ten goede. Want de HEERE zal Zich weer ten goede over u verblijden, zoals Hij Zich over uw vaderen verblijd heeft'

Het lijkt erop dat we het ergste hebben meegemaakt en dat we nu met vreugde kunnen uitzien naar de overvloed van het werk van onze handen. En ook naar het weer.

Het paterpeil van het Meer van Galilea, getoond in Ein-Gev. (Foto: Flash90)

Het weer voor vandaag in Israël
De aangekondigde hittegolf is begonnen, deze zal de hele volgende week aanhouden. Vandaag zal het iets warmer zijn dan gisteren. In het binnenland en in de bergen zal het bijzonder warm en droog zijn. Toch kunnen er in het zuiden van het land enkele regendruppels vallen.
Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 35 graden, Tel Aviv 29 graden, Haifa 30 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 42 graden, Dode Zee 39 graden, Be'erSheva 34 graden, Eilat aan de Rode Zee 41 graden.
Het waterpeil van het Meer van Galilea is onveranderd en ligt op 208.895 m onder de zeespiegel, er ontbreekt slechts 9,5 centimeter aan de bovengrens!

Namens de gehele redactie van Israel Heute wens ik u een prettig weekend en een gezegende Shabbat.

Shabbat Shalom uit Bet Shemesh!
Michael

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.