Shabbatslezingen: Gods wetten zijn voor ons welzijn

Friday, May 08, 2020 |  Redactie Israeltoday.nl
God gaf ons zijn wetten niet om ons er meer te plagen, maar om ons er mee te dienen, om het leven op aarde goed te maken voor de mensen, en ons hart op Hem gericht te houden. Vergelijk ze met de verkeers­regels, die er voor dienen dat we veilig thuis komen.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Emor (Spreek) zijn:

✡ Torahlezing: Leviticus 21 – 24,
✡ Profetenlezing: Ezechiël 44:15-31,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Lukas 14:12-24.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Als betoon van dankbaarheid moeten de Israëlieten elke week twaalf ongerezen koeken bakken en voor Gods aangezicht neerleggen als een offer. De koeken waren heilig, en mochten alleen door de priesters worden gegeten.

Verder moet u meelbloem nemen en er twaalf koeken van bakken. Eén koek moet twee tiende efa zijn. U moet ze dan in twee rijen leggen, zes per rij, op de tafel die met [zuiver goud] overtrokken is voor het aangezicht van de HEERE. U moet ook op [elke] rij zuivere wierook leggen, en die zal dienen als gedenkoffer voor het brood. Het is een vuuroffer voor de HEERE. Elke sabbatdag moet hij dat voor het aangezicht van de HEERE verzorgen, voortdurend; omwille van de Israëlieten is het een eeuwig verbond. Het brood is voor Aäron en zijn zonen. Zij moeten dat op de heilige plaats eten, want het is voor hem allerheiligst, afkomstig uit de vuuroffers van de HEERE. Het is een eeuwige verordening.
Leviticus 25:5-9 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
David moet vluchten voor koning Saul om zijn leven te redden. Hij vraagt aan de priester in het heiligdom, dat toen in Nob stond, voor zich en zijn mannen om brood, dat eigenlijk alleen de priesters mogen eten. Het was voor de priesters, die dienstdoen, niet toegestaan om omgang met een vrouw te hebben.

Toen kwam David in Nob, bij de priester Achimelech; en Achimelech kwam David bevend tegemoet en zei tegen hem: Waarom bent u alleen en is er niemand bij u? En David zei tegen de priester Achimelech: De koning heeft mij iets bevolen en zei tegen mij: Laat niemand iets weten van de zaak waarvoor ik u uitzend en die ik u opgedragen heb; de jongens heb ik laten weten dat zij naar een bepaalde plaats moeten gaan. En nu, wat hebt u voorhanden? Geef mij vijf broden mee in mijn hand, of wat er maar te vinden is. De priester antwoordde David en zei: Er is geen gewoon brood voorhanden, maar er is wel heilig brood, als de jongens zich maar van de vrouwen onthouden hebben. David antwoordde de priester en zei tegen hem: Jazeker, de vrouwen zijn ons gisteren en eergisteren onthouden. Toen ik eropuit trok, waren de vaten van de jongens heilig. En het is in zekere zin gewoon [brood], temeer omdat er vandaag [ander brood] in de vaten geheiligd zal worden. Toen gaf de priester hem dat heilige [brood], omdat er geen [ander] brood was dan de toonbroden, die van voor het aangezicht van de HEERE weggenomen waren, om er vers brood neer te leggen op de dag dat het oude weggenomen werd.
1 Samuel 21:1-6 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
God gaf ons zijn wetten niet om ons er mee te plagen, maar om ons er mee te dienen, om het leven op aarde goed te maken voor de mensen, en ons hart op Hem gericht te houden. Barmhartigheid en leven zijn belangrijker dan het nauwkeurig houden vat de wetten.

In die tijd ging Jezus op een sabbat door de korenvelden, en Zijn discipelen hadden honger en begonnen aren te plukken en te eten. Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen Hem: Zie, Uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd is te doen op de sabbat. Maar Hij zei tegen hen: Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij honger had, en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft, die hij niet mocht eten, evenmin als zij die bij hem waren, maar alleen de priesters? Of hebt u niet gelezen in de Wet dat de priesters op de sabbatdagen de sabbat ontheiligen in de tempel, en toch onschuldig zijn? Ik zeg u echter dat hier Iemand is Die meer is dan de tempel.
Maar als u geweten had wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer, dan zou u de onschuldigen niet veroordeeld hebben. Want de Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat.

Matteüs 12:1-8 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.