Shabbatslezingen: Wetten voor een goede samenleving

Friday, May 01, 2020 |  Redactie Israeltoday.nl
Deze hoofdstukken van Leviticus bevatten veel leefregels die het volk Israël nodig heeft om later in het beloofde land een goede en gezonde samenleving te vormen, waarin zorg is voor wie zorg nodig heeft. Leefregels die ook goed zijn voor het volk van Nederland.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Achare mot (Na de dood) + Kedoshim (Heiligen) zijn:
✡ Torahlezing: Leviticus 16-20,
✡ Profetenlezing: Amos 9:7-15,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: 1 Korinthe 6:9-20 en Matteüs 5:43-48.
In verband met het onderwerp wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Gods leefregels zijn nog even actueel als toen ze werden opgeschreven, als heeft de uitvoering in deze tijd een andere vorm gekregen: zorg voor de armen, onderling respect, eerlijke rechtspraak, geen haat of wrok maar naastenliefde.

Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de arme en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de HEERE, uw God.
U mag niet stelen, u mag niet liegen en iemand mag zijn naaste niet bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in Mijn Naam, en zo de Naam van uw God ontheiligen. Ik ben de HEERE.
U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken en vóór een blinde mag u geen struikelblok neerleggen, maar u moet uw God vrezen. Ik ben de HEERE.
U mag geen onrecht doen in de rechtspraak, u mag geen partij trekken voor de arme en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan, u mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de HEERE.
U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laadt. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE.

Leviticus 19:9-18 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Wat heeft het volk Israël gedaan met de goede leefregels, die het via Mozes van God heeft ontvangen? Wetten die tot het leven leiden, rustdagen om op adem te komen in het drukke leven en tijd voor elkaar te hebben. Wetten om een gelukkig volk te zijn onder Gods hoede.

Ik gaf hun Mijn verordeningen en maakte hun Mijn bepalingen bekend: de mens die ze doet, zal erdoor leven. Ook heb Ik hun Mijn sabbatten gegeven, om een teken te zijn tussen Mij en hen, zodat zij zouden weten dat Ik de HEERE ben Die hen heiligt. Maar in de woestijn werd het huis van Israël Mij ongehoorzaam. Zij gingen niet in Mijn verordeningen en verwierpen Mijn bepalingen – de mens die ze doet, zal erdoor leven. Verder ontheiligden zij Mijn sabbatten zeer, zodat Ik zei dat Ik Mijn grimmigheid over hen in de woestijn zou uitstorten door een einde aan hen te maken. Ik handelde ter wille van Mijn Naam, zodat Die niet ontheiligd werd voor de ogen van de heidenvolken. Ik had hen immers voor hun ogen uit Egypte geleid. Ik heb echter ook in de woestijn Mijn hand voor hen opge­heven, dat Ik hen niet in het land brengen zou dat Ik hun gegeven had, een land dat overvloeit van melk en honing – het is een sieraad onder alle landen – omdat zij Mijn bepalingen verworpen hadden, niet in Mijn verorde­ningen waren gegaan en Mijn sabbatten ontheiligd hadden, want hun hart ging hun stinkgoden achterna. Maar Ik ontzag hen, zodat Ik hen niet te gronde gericht heb en geen vernietigend einde aan hen gemaakt heb in de woestijn. Ik zei tegen hun kinderen in de woestijn: Ga niet in de verordeningen van uw vaderen, neem hun bepalingen niet in acht en verontreinig u niet met hun stinkgoden. Ik ben de HEERE, uw God: ga in Mijn verordeningen, neem Mijn bepalingen in acht en houd die. Heilig Mijn sabbatten, zodat ze tot een teken zijn tussen Mij en u, zodat u weet dat Ik, de HEERE, uw God ben.
Ezechiël 20:11-20 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Heeft Jezus de Wet vervuld en daarmee afgeschaft? Leven we niet meer onder de Wet? We hoeven inder­daad onze zaligheid niet meer te verdienen door de Wet te houden – maar Jezus leert ons, om in Zijn gezindheid te leven, en zelfs een stapje verder te gaan dan wat Mozes onderwees.

Geef aan hem die iets van u vraagt, en keer u niet af van hem die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over recht­vaar­digen en onrecht­vaar­digen. Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.
Matteüs 5:42-48 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.