Shabbats­lezingen: Quarantaine en sociale afstand

vrijdag 24 april 2020 |  Redactie Israeltoday.nl
Besmettelijke ziekten zijn er alle eeuwen geweest, ook in Mozes’ dagen. De maatregelen die hij voorschreef, verschillen nauwelijks van welke wij in deze tijd toepassen: controles, quarantaine en sociale afstand, buiten de gemeenschap leven.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Tazria (Zij draagt zaad) + Metsora (Melaats) zijn:

✡ Torahlezing: Leviticus 12 - 15,
✡ Profetenlezing: 2 Koningen 4:42 – 5:19a,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Lukas 7:18-35.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Wanneer een Israëliet werd verdacht van het begin van de besmettelijke ziekte melaatsheid, dan moet hij zich aan de priesters tonen – de controlerende artsen van die tijd. Zo nodig moet hij 14 dagen in quarantaine verblijven. Bleek hij besmet, dan moest hij een ruime sociale afstand bewaren. Buiten het kamp, buiten de stad moest hij gaan wonen.

De HEERE sprak tot Mozes en tot Aäron: Wanneer er op de huid van het lichaam van een mens een zwelling of zweer of witte vlek verschijnt, die op de huid van zijn lichaam tot de ziekte van de melaatsheid kan leiden, dan moet hij naar de priester Aäron of naar een van zijn zonen, de priesters, gebracht worden. Daarop moet de priester de aangetaste plek op de huid van het lichaam bezien. Als het haar op de aangetaste plek wit geworden is, en de aangetaste plek zichtbaar dieper ligt dan de huid van zijn lichaam, dan is het de ziekte van de melaatsheid. Als de priester hem bezien heeft, dan moet hij hem onrein verklaren. Maar als de vlek op de huid van zijn lichaam wit is en niet zichtbaar dieper ligt dan de huid, en het haar erop niet wit geworden is, dan moet de priester de aangetaste zeven dagen afzonderen. Heeft de priester hem nu op de zevende dag bezien en zie, de aangetaste plek is in zijn ogen onveranderd gebleven – de aangetaste plek op de huid heeft zich niet uitgebreid – dan moet de priester hem opnieuw zeven dagen afzonderen. En heeft de priester hem zeven dagen later opnieuw bezien en zie, de aangetaste plek is dof geworden en de aangetaste plek op de huid heeft zich niet uitgebreid, dan moet de priester hem rein verklaren. Het was een gewone uitslag. Hij moet dan zijn kleren wassen en is rein. Maar als de uitslag op de huid zich steeds verder uitbreidt, nadat hij zich aan de priester heeft laten zien om rein verklaard te worden, dan moet hij zich opnieuw aan de priester laten zien. Heeft de priester vervolgens gezien dat – zie! – de uitslag op de huid zich uitgebreid heeft, dan moet de priester hem onrein verklaren. Het is melaatsheid.
Leviticus 13:1-8 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Naäman zag zijn toekomst al voor zich: Geen gepen­sioneerd generaal BD, maar een uit de stad weggestuurde melaatse die van de giften van zijn familie moet leven. Maar voordat God hem kon genezen, moest Naäman twee dingen leren:Gehoorzaamheid en nederigheid.

Naäman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had de HEERE de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. En er waren benden uit Syrië getrokken, die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naäman. Zij zei tegen haar meesteres: Och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is; dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen.
Zo kwam Naäman met zijn paarden en met zijn wagen, en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen: Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan; dan zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein zijn. Maar Naäman werd erg kwaad en ging weg; hij zei: Zie, ik zei bij mijzelf: Hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de Naam van de HEERE, zijn God, aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen.

2 Koningen 5:1-3 en 9-11 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Jezus ontmoette een melaatse man, de gehoord had van de genezingswonderen. Als teken van zijn Koninkrijk, waarin geen plaats is voor ziekte, trok Jezus zich niets aan van ‘sociale afstand’, raakte de man aan, en genas hem.

En toen Hij in een van die steden was, gebeurde het, zie, dat er een man vol melaatsheid was. En toen hij Jezus zag, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad Hem: Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen. En Hij stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word gereinigd. En meteen verliet de melaatsheid hem. En Hij beval hem dat hij het aan niemand zou vertellen. Maar ga heen, zei Hij, laat uzelf aan de priester zien, en breng een offer voor uw reiniging, zoals Mozes bevolen heeft, tot een getuigenis voor hen. Het gerucht over Hem verspreidde zich echter des te meer en een grote menigte kwam bijeen om Hem te horen en door Hem genezen te worden van hun ziekten.
Lukas 5:12-16 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.