Shabbatslezingen: Dankliederen van bevrijding

vrijdag 10 april 2020 |  Redactie Israeltoday.nl
In deze tijd van Pesach en Pasen lezen we drie liederen van bevrijding. Mozes en de Israëlieten bezingen de bevrijding uit de slavernij, David bezingt God uitredding uit de hand van de Filistijnen en koning Saul, en in het boek Openbaring zingen de verlosten een danklied.

Tijdens deze shabbat in de week van Pesach lezen we deze Bijbel­ge­deelten:
:
✡ Torahlezing: Exodus 12:21-51 en Numeri 28:16-25,
✡ Profetenlezing: Jozua 5:2 – 6:1,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Johannes 10:14-18.
In verband met het onderwerp wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Na de doortocht door de drooggevallen Schelfzee, achtervolgd door de wagens en ruiters van de Egyptische farao, prijzen Mozes en de Israëlieten God met een loflied voor hun bevrijding uit de slavernij.

Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de HEERE. Zij zeiden: Ik zal zingen voor de HEERE, want Hij is hoogverheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen. De HEERE is mijn kracht en lied, Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, Hem verheerlijk ik; de God van mijn vader, Hem roem ik. De HEERE is een Strijder, HEERE is Zijn Naam. De wagens van de farao en zijn leger heeft Hij in de zee geworpen. De besten van zijn officieren zijn verdronken in de Schelfzee. De watervloeden hebben hen bedolven, zij zijn als een steen in de diepten gezonken.
Uw rechterhand, HEERE, was heerlijk in macht; Uw rechterhand, HEERE, verpletterde de vijand. In Uw grote majesteit wierp U terneer wie tegen U opstonden. U zond Uw brandende toorn, die hen als stoppels verteerde. Door de adem van Uw neus is het water opgehoopt, de stromen stonden als een dam, de watervloeden zijn gestold in het hart van de zee.

Exodus 15:1-8 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
In dit lied dankt David God, omdat Hij hem tijdens zijn voortdurende omzwervingen en vluchten heeft verlost van zijn vijanden en van koning Saul.

David sprak de woorden van dit lied tot de HEERE op de dag waarop de HEERE hem gered had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. Hij zei: De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting; mijn toevlucht, mijn Verlosser; van geweld hebt U mij verlost. Ik riep de HEERE aan, Die te prijzen is, en werd verlost van mijn vijanden.
Want golven van de dood hadden mij omvangen, beken van verderf joegen mij angst aan. Banden van het graf omringden mij, valstrikken van de dood bedreigden mij.
In mijn nood riep ik de HEERE aan, ik riep tot mijn God; Hij hoorde mijn stem vanuit Zijn paleis, mijn hulpgeroep kwam in Zijn oren. Toen daverde en beefde de aarde, de fundamenten van de hemel sidderden en daverden, omdat Hij in toorn ontstoken was.

Hij stak Zijn hand uit van omhoog, Hij greep mij, Hij trok mij op uit grote wateren. Hij redde mij van mijn sterke vijand en van wie mij haatten, omdat zij machtiger waren dan ik. Zij hadden mij bedreigd op de dag van mijn ondergang, maar de HEERE was mij tot steun. Hij leidde mij uit in de ruimte, Hij redde mij, want Hij was mij genegen.
2 Samuël 22 en Psalm 18:1-8 en 17-20 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Het boek Openbaring geeft ons een blik vanuit de hemel op wat er op de aarde zal gebeuren: Gods toorn over zijn tegenstanders, zijn eindafrekening, die de bevrijding betekent van de gelovigen die Hem trouw zijn gebleven.

En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn. En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.
Openbaring 15:1-4 (HSV).

Voor een uitwerking van deze sidra voor een Bijbelleeskring, zie Exodus-12Pesach

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.