Shabbats­lezingen: Zorgvuldig omgaan met zondaren

vrijdag 3 april 2020 |  Redactie Israeltoday.nl
Hoe ga je in de gemeente om met iemand die heeft gezondigd? De Bijbel wijst ons een weg van zorgvuldigheid en discretie. Geen geroddel, maar een gesprek, een biecht, een gebed, een zondoffer, en met een herstelde relatie met God verder leven.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Tzav (Gebod) zijn:

✡ Torahlezing: Leviticus 6:8 – 8:36,
✡ Profetenlezing: Jeremia 7:21 – 8:13 en 9:23-24,
✡ Extra lezing op Shabbat Haggadol: Maleachi 3:4-24,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Hebreeën 9:11-28.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Gedeelten uit de Torahlezing
Het zondoffer werd gebracht als vorm van verzoening voor zaken die men zonder opzet verkeerd had gedaan. Het werd op dezelfde plaats op het altaar geofferd als het brandoffer, zodat toeschouwers niet zouden kunnen zien wie een zondoffer bracht en wie een vrijwillig offer, wat iemand in verlegenheid zou brengen. Wat zorgvuldig!

De HEERE sprak tot Mozes: Gebied Aäron en zijn zonen: Dit is de wet voor het brandoffer. Het brandoffer zelf moet de hele nacht tot de morgen op de vuurhaard van het altaar blijven, en het vuur van het altaar moet erop blijven branden.

De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot Aäron en zijn zonen en zeg: Dit is de wet voor het zondoffer. Op de plaats waar het brandoffer geslacht wordt, zal het zondoffer voor het aangezicht van de HEERE geslacht worden. Het is allerheiligst. De priester die het als zondoffer offert, moet het ook eten. Op de heilige plaats moet het gegeten worden, in de voorhof van de tent van ontmoeting.
Leviticus 6:8-9 en 24-26 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Met grote zorgvuldigheid maakt de profeet Nathan aan David duidelijk, dat hij heeft gezondigd door de vrouw van Uria te nemen en Uria de dood in te sturen. Hij laat David het oordeel over zichzelf uitspreken.

En de HEERE zond Nathan naar David. Toen die bij hem kwam, zei hij tegen hem: Er waren twee mannen in een stad, de één rijk en de ander arm. De rijke had heel veel schapen en runderen. Maar de arme had helemaal niets dan alleen één enkel klein ooilam, dat hij gekocht had. Hij hield het in leven en het werd groot, samen met hem en met zijn kinderen. Het at mee van zijn stuk brood, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Het was als een dochter voor hem. Toen er een reiziger bij de rijke man kwam, kon hij er niet toe komen een van zijn eigen schapen en runderen te nemen, om een maaltijd te bereiden voor de reiziger die bij hem gekomen was. Daarom nam hij het ooilam van de arme man en bereidde het voor de man die bij hem gekomen was. Toen ontstak David in grote woede tegen die man, en hij zei tegen Nathan: Zo waar de HEERE leeft, voorzeker, de man die dat gedaan heeft, is een kind des doods! En dat ooilam moet hij viervoudig vergoeden, omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. Toen zei Nathan tegen David: U bent die man!
2 Samuel 12:1-7a (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Wijs een broeder of zuster, wanneer die gezondigd heeft, niet in het openbaar terecht. Maak hem of haar niet beschaamd, maar geef ruimte om het in orde te maken met God en mensen.

Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog een of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn.
Matteüs 18:15-17 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.