Shabbatslezingen: Het gaat God om de mensen

Friday, March 27, 2020 |  Redactie Israeltoday.nl
Een groot aantal hoofdstukken van het boek Leviticus geven voorschriften voor de diverse offers: schuldoffers, brandoffers, spijsoffers, vredeoffers. Maar uiteindelijk gaat het God niet om het offers, maar om het hart van de offeraar, om mensen die naar zijn wil willen leven.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Wayikra (En Hij riep) zijn:
✡ Torahlezing: Leviticus 1:1 – 6:7,
✡ Profetenlezing: Jesaja 43:21 – 44:23,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Hebreeën 10:1-18.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
In hoofdstuk 3 van Leviticus worden de dankoffers of vredeoffers besproken, in het Hebreeuws zévach shelamiem, een benaming waarin we de woorden shalom, heelheid/welzijn, en shaleem, volledig maken, herkennen. Van het offerdier werden de nieren en het aanhangsel van de lever op het altaar verbrand, als symbool van de levenswil van de offeraar. Het grootste deel van het offers werd door offeraars en priesters gegeten.

Als iemands offergave een dankoffer is, als wat hij aanbiedt van de runderen is, of het nu een mannetje of een vrouwtje is: zonder enig gebrek moet hij het voor het aangezicht van de HEERE aanbieden. Dan moet hij zijn hand op de kop van zijn offergave leggen en die slachten bij de ingang van de tent van ontmoeting. En de zonen van Aäron, de priesters, moeten het bloed rondom op het altaar sprenkelen. Daarna moet hij van het dankoffer het vet dat de ingewanden bedekt en al het vet dat aan de ingewanden vastzit, als vuuroffer aan de HEERE aanbieden, en ook de beide nieren met het vet dat eraan vastzit, tegen de lendenen aan, en het net over de lever, dat hij tegelijk met de nieren verwijderen moet. De zonen van Aäron moeten dat dan op het altaar in rook laten opgaan, met het brandoffer dat op het hout op het vuur ligt. Het is een vuuroffer, een aangename geur voor de HEERE.
Al het vet moet voor de HEERE zijn. Dit moet in al uw woongebieden een eeuwige verordening zijn, al uw generaties door: u mag totaal geen vet of bloed eten.

Leviticus 3:1-5 en 16b-17 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
De profeet Maleachi klaagt over de priesters, die de dienst in de Tempel niet serieus nemen en de kantjes er af lopen. In hun hart is geen eerbied voor God. Ook ongeschikte dieren nemen zij aan als offer.

Een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. Als Ik dan een Vader ben, waar is de eerbied voor Mij? En als Ik een Heer ben, waar is de vrees voor Mij? zegt de HEERE van de legermachten tegen u, priesters die Mijn Naam verachten. Maar u zegt: Waardoor verachten wij Uw Naam? Doordat u onrein brood op Mijn altaar brengt. En u zegt: Waardoor maken wij U onrein? Doordat u zegt: De tafel van de HEERE, die is verachtelijk. En als u een blind dier ten offer brengt: Dat is niet erg! En als u een kreupel of ziek dier ten offer brengt: Dat is niet erg! Bied het maar eens aan uw landvoogd aan. Zou hij u goedgezind zijn of u ter wille zijn? zegt de HEERE van de legermachten.
Nu dan, tracht toch het aangezicht van God gunstig te stemmen, dat Hij ons genadig zal zijn. Dit gebeurt door uw hand: zou Hij u ter wille zijn? zegt de HEERE van de legermachten. Was er ook maar iemand onder u die de deuren zou sluiten, dan zou u niet zonder reden Mijn altaar aansteken. Ik heb geen welgevallen in u, zegt de HEERE van de legermachten, en een graanoffer uit uw hand aanvaard Ik niet.

Maleachi 1:6-10 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Uiteindelijk gaat het God niet om dierenoffers. Die waren slechts een middel waarmee de mensen uiting konden geven aan hun berouw over zonden, of hun dankbaarheid aan God konden tonen. Het gaat God om onszelf, om mensen die willen leven naar Gods wil

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.
Romeinen 12:1-2 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.