Shabbatslezingen: Elke dag tijd voor Bijbel en gebed

Friday, March 06, 2020 |  Redactie Israeltoday.nl
Na de inwijding van het altaar van de Tabernakel werden er dagelijks twee lammeren geofferd. Dat mag ons er aan herinneren, elke dag tijd voor God vrij te maken, voor Bijbel lezen, gebed, en stille tijd, het luisterend overdenken van hetgeen we hebben gelezen.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Tetzaveh (U zult bevelen) zijn:

✡ Torahlezing: Exodus 27:20 – 30:10,
✡ Profetenlezing: Ezechiël 43:10-27,
✡ Extra lezing op shabbat Zachor (Gedenk): 1 Samuel 15:2-34,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Hebreeën 13:10-16.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
In dit gedeelte wordt het dagelijks brandoffer opgedragen, dat uit twee lammeren bestaat, samen met meel- en drankoffers. Dit opdat de Heer in het midden van zijn volk kan verblijven als hun God, en om het volk er aan te herinneren dat Hij het was die hen bevrijddde.

Dit nu is het wat u op het altaar moet bereiden: elke dag twee lammeren van een jaar oud, en dat voortdurend. Het ene lam moet u in de morgen bereiden en het andere lam moet u tegen het vallen van de avond bereiden, met een tiende efa meelbloem, gemengd met een kwart hin [uit olijven] gestoten olie, en een plengoffer van een kwart hin wijn, voor het ene lam. En het andere lam moet u bereiden tegen het vallen van de avond. U moet daarmee doen als met het ochtendgraanoffer en het bijbehorende plengoffer, als een aangename geur. Het is een vuuroffer voor de HEERE.
Het moet een voortdurend brandoffer zijn, al uw generaties door, bij de ingang van de tent van ontmoeting, voor het aangezicht van de HEERE. Daar zal Ik u ontmoeten om daar met u te spreken. Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. Dan zal Ik de tent van ontmoeting en het altaar heiligen. Ik zal Aäron en zijn zonen heiligen om voor Mij als priester te dienen. Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen, en Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen weten dat Ik de HEERE, hun God, ben, Die hen uit het land Egypte geleid heeft, opdat Ik in hun midden zal wonen; Ik ben de HEERE, hun God.

Exodus 29:38-46 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
De profeet Ezechiël, optredend in de tijd na de verwoesting van de Eerste Tempel, beschrijft de bouw en inwijding van een toekomstige Tempel. Offers worden gebracht voor de zonden van het volk, opdat God weer een welgevallen aan hen zal hebben.

Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, zo zegt de Heere HEERE: Dit zijn de verordeningen voor het altaar. Op de dag dat het vervaardigd is om er brandoffers op te brengen en om er bloed op te sprenkelen, moet u de Levitische priesters die van het nageslacht van Zadok zijn en die tot Mij naderen – spreekt de Heere HEERE – om Mij te dienen, een jonge stier – het jong van een rund – als zondoffer geven. U moet dan een deel van het bloed ervan nemen en dat op de vier hoorns ervan strijken, op de vier hoeken van de omgang en op de opstaande rand eromheen. Zo moet u het ontzondigen en er verzoening voor doen. Vervolgens moet u de jonge stier, het zondoffer, nemen. Dan moet men hem verbranden op de daartoe bestemde plaats van het huis, buiten het heiligdom.
Op de tweede dag moet u een geitenbok zonder enig gebrek als zondoffer brengen. Zo moet men het altaar ontzondigen, zoals zij het ontzondigd hebben met de jonge stier. Wanneer u het ontzondigen voltooid hebt, moet u een jonge stier – het jong van een rund – zonder enig gebrek, en een ram uit het kleinvee zonder enig gebrek aanbieden. U moet ze voor het aangezicht van de HEERE aanbieden. De priesters moeten er zout op strooien en ze offeren als brandoffer voor de HEERE. Zeven dagen lang moet u elke dag een bok als zondoffer bereiden. Verder moet men een jonge stier – het jong van een rund – en een ram uit het kleinvee bereiden, zonder enig gebrek. Zeven dagen moet men voor het altaar verzoening doen, het reinigen en inwijden. Wanneer zij dan deze dagen voltooid hebben, zal het op de achtste dag en daarna gebeuren, dat de priesters op het altaar uw brandoffers en uw dankoffers zullen bereiden. Dan zal Ik een welgevallen aan u hebben, spreekt de Heere HEERE.

Ezechiël 43:18-27 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Alle offers, nauwkeurig naar de letter van de Wet gebracht, konden niets anders doen dat de zonden in herinnering brengen en die tijdelijk vergeven. Al die offers waren een heenwijzing, een voorafschaduwing, van het ultieme offer van Jezus die zichzelf overgaf om ons met God te verzoenen.

Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.

Hebreeën 13:10-16 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.