Hoe moet je bidden voor de Israëlische regering

Thursday, March 05, 2020 |  David Lazarus
Een van de oudste gebeden van het Joden­dom, vaker uitge­sproken dan enig ander, geeft ons de leiding die we nodig hebben om de moderne uitdagingen van politieke dubbelzinnigheid, de onzekerheid van het stemmen en zelfs de corruptie in de regering het hoofd te bieden.

Het gebed heet de Aäronische Zegen, staat in Numeri 6:24-26, en is vol schoonheid en betekenis voor een tijd zoals deze.

'De HEERE zegene u en behoede u!’

Het eerste deel - Y'Varech'cha Adonai V'Yishm'recha - vraagt God om ons materieel en lichamelijk welvarend te maken. We moeten niet vergeten dat de God van Israël onze ultieme voorziener en beschermer is, en niet alleen onze regering of onze eigen inspanningen.

We moeten niet toestaan dat de stenen, die politici en hun facties naar elkaar gooien, een struikelblok worden dat ons naar beneden sleept tot wanhoop, maar een opstapje naar het besef hoezeer we Gods tussenkomst nodig hebben.

Dit is geen fatalisme of het negeren van de noodzaak om betrokken te raken bij de politiek en te werken aan een beter bestuur en een betere samenleving. Het is meer een koppige vastberadenheid om niet op te geven wanneer de dingen verkeerd lijken te gaan of niet gaan op de manier die wij willen.

Het is een gebed dat blijft hopen, ondanks corrupte politici, vuile propaganda of omdat de door ons gekozen partij niet is gekozen. Het is een oproep om ons in dit uur tot de Heer te wenden, tot de 'Hoeder van Israël en het Schild van Abraham', voor Zijn hand bij het samenstellen van een stabiele en verantwoordelijke regering die het volk Israël zal dienen en beschermen onder Zijn waakzame hoede.

'De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!’

Het tweede deel - Ya'er Adonai Panav Elecha Vi'y'choeneka - begint met het vragen van de Almachtige om ons wijsheid te schenken. De 'glans' van Gods gezicht (Ya'er) in het Hebreeuws is gerelateerd aan het woord voor 'licht' (or), een symbool voor wijsheid en begrip. Ons bidden en leven moeten niet bepaald worden door wat wij denken dat het beste is, noch door hoe wij de politiek begrijpen, noch door onder­buik­reacties, die vaak slechts weer een negatieve reactie zijn op wat een slechte situatie lijkt.

In tijden van onzekerheid of problemen kunnen we in nederigheid voor God neerbuigen en ons door Zijn aanwezigheid laten verlichten. Net als toen Mozes en Aäron geconfronteerd werden met een situatie die ze niet konden begrijpen en niet wisten hoe ze er mee om moesten gaan, gingen ze weg van de vergadering, gingen ze naar deingang van de tent van de ontmoeting en vielen ze in nederigheid op hun gezicht voor de Heer (Numeri 20:6).

Dit is een gebed van geloof. 'Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel', wanneer er onzekerheid, gevaar of twijfel is.

In dit gedeelte van de priesterzegen is ook een pleidooi voor God om ons genadig te zijn en te vragen dat wij genade vinden in Zijn ogen. Zijn wijsheid maakt ons niet zo hoogmoedig dat we onze afhankelijkheid van God vergeten. Het maakt ons ook niet zo arrogant dat we geen genade vinden bij de mensen.

Dit is vooral waar, wanneer we onze zin niet krijgen, boos worden en willen uitvaren tegen anderen die het niet met ons eens zijn, of het nu gaat om politiek, theologie of persoonlijke relaties. We moeten ons hart beschermen tegen de woede die kan leiden tot hopeloosheid, zodat we in geloof kunnen blijven leven en God vragen om genadig te zijn voor ons en voor Israël, hoewel we het niet verdienen.

'De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!

Dit brengt ons naar het derde deel - Yisa Adonai Panav Elecha V'Yasem L'Cha Shalom. Als we bidden en de Heer vragen om 'Zijn gezicht over ons te doen lichten' en 'Zijn aangezicht over ons op te heffen', is het nu aan ons om onze ogen en ons gezicht naar Hem toe op te heffen. Daar vinden we de wijsheid, de nederigheid, de kracht en de hoop om niet alleen te bidden, maar ook te leven zoals het behoort.

Wanneer een persoon, een politicus of een natie zich niet goed gedraagt, in geval van onzekerheden, teleurstellingen of gevaar, kunnen we onze God niet met eer of integriteit tegemoet treden, en mogen we niet zijn gunst, licht, zegen of bescherming verwachten.

Wanneer ons hart recht voor de Heer is, kunnen we het hoofd omhoog heffen in de aanwezigheid van God, en dit roept op zijn beurt een soortgelijk antwoord van de Heer op. Wanneer onze blik onze Maker ontmoet, leven we in vrede, en er is geen grotere kracht dan te wandelen in het licht en de gemeenschap met de wil van God.

Het bekende poëtische gebed of piyyut zegt dit het beste: 'Moge Hij die shalom maakt in de hemelse gewesten, ons shalom geven, en op geheel Israël. Laten we allemaal 'Amen' zeggen.

Dit zijn de zegeningen die we in gedachten moeten hebben als we voor Israël bidden. Veiligheid, wijsheid, nederigheid, genade bij God en de vrede die alle verstand te boven gaat, die voortkomt uit het vertrouwen dat 'de Bewaarder van Israël niet zal sluimeren of slapen'. (Psalm 121:4 HSV)

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.