Shabbatslezingen: De Ark, teken van Gods verbond

Friday, February 28, 2020 |  Redactie Israeltoday.nl
Als zichtbaar teken van Gods verbond moest Israël de Ark maken, een kist waarin de Wet werd bewaard. Bloed van offers, op het verzoendeksel van de Ark gesprenkeld, wezen heen naar Jezus offerdood. Maar de Ark geeft ons geen macht over God, ondervonden de Israëlieten toen zij de Ark meevoerden in een gevecht met de Filistijnen.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Teroemah (Gaven, heffingen) zijn:
✡ Torahlezing: Exodus 25:1 – 27:19,
✡ Profetenlezing: 1 Koningen 5:12 – 6:13,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: 2 Korintiërs 9:1-15.
In verband met het onderwerp wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Als zichtbaar teken van het verbond dat God met zijn volk Israël sloot, moesten zij een kist maken van stevig acaciahout en die met goud overtrekken. In de kist werd de Wet gelegd. Op de kist lag een gouden deksel met daarop twee cherubs, engelen, die keken naar het verzoendeksel, waarop offerbloed werd gesprenkeld, dat de zonden tegen de Wet bedekte.

Ook moeten zij een ark van acaciahout maken; zijn lengte moet tweeënhalve el zijn, zijn breedte anderhalve el en zijn hoogte anderhalve el. U moet hem met zuiver goud overtrekken; vanbinnen en vanbuiten moet u hem overtrekken en er aan de bovenkant een gouden rand omheen maken. Dan moet u er vier gouden ringen voor gieten en die aan zijn vier voetstukken bevestigen, namelijk twee ringen aan de ene kant ervan en twee ringen aan de andere kant ervan. Vervolgens moet u draagbomen van acaciahout maken en die overtrekken met goud. Dan moet u de draagbomen door de ringen steken aan weerskanten van de ark, om de ark daarmee te dragen. De draagbomen moeten in de ringen van de ark blijven, ze mogen er niet uitgetrokken worden. Vervolgens moet u in de ark de getuigenis leggen, die Ik u geven zal.
Dan moet u een verzoendeksel van zuiver goud maken, zijn lengte tweeënhalve el en zijn breedte anderhalve el. Vervolgens moet u twee cherubs van goud maken, als gedreven werk moet u ze maken, aan de beide uiteinden van het verzoendeksel. Maak één cherub aan het uiteinde aan de ene kant, en één cherub aan het uiteinde aan de andere kant; als één geheel met het verzoendeksel moet u de cherubs maken, aan de beide uiteinden ervan. De cherubs moeten hun beide vleugels naar boven uitgespreid houden, terwijl ze met hun vleugels het verzoendeksel bedekken en hun gezichten naar elkaar toe gericht zijn; de gezichten van de cherubs moeten naar het verzoendeksel gericht zijn. Vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark leggen, en in de ark moet u de getuigenis leggen, die Ik u geven zal. Dan zal Ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel, van tussen de twee cherubs, die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal Ik met u spreken over alles wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal.

Exodus 25:10-22 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Al heeft God gezegd, dat Hij van tussen de cherubs op het verzoendeksel van de Ark ons zal ontmoeten, toch geeft ons dit geen macht over God. Dat ondervonden de Israëlieten, die de Ark meevoerden in de strijd tegen de Filistijnen – en verloren. We kunnen God niet dwingen.

Toen het volk in het kamp teruggekomen was, zeiden de oudsten van Israël: Waarom heeft de HEERE ons vandaag vóór de Filistijnen verslagen? Laten wij vanuit Silo de ark van het verbond van de HEERE bij ons nemen, en laat die in ons midden komen, opdat die ons zal verlossen uit de hand van onze vijanden. Toen zond het volk boden naar Silo, en men bracht vandaar de verbondsark van de HEERE van de legermachten, Die tussen de cherubs troont; en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, waren daar met de ark van het verbond van God. En het gebeurde, toen de ark van het verbond van de HEERE in het kamp kwam, dat heel Israël zo'n uitbundig gejuich aanhief dat de aarde dreunde.
Toen de Filistijnen het geluid van het gejuich hoorden, zeiden zij: Wat betekent het geluid van dit uitbundige gejuich in het kamp van de Hebreeën? Toen zij vernamen dat de ark van de HEERE in het kamp gekomen was, werden de Filistijnen bevreesd, want zij zeiden: God is in het leger gekomen. En zij zeiden: Wee ons, want iets dergelijks is er sinds jaar en dag niet gebeurd. Wee ons, wie zal ons redden uit de hand van deze machtige goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaren met alle plagen getroffen hebben, bij de woestijn. Filistijnen, vat moed en wees mannen, anders zult u de Hebreeën moeten dienen zoals zij u gediend hebben. Wees mannen, en strijd! Toen streden de Filistijnen, en Israël werd verslagen, en zij vluchtten, ieder naar zijn tent. De nederlaag was zeer groot, er viel van Israël dertigduizend man voetvolk. En de ark van God werd meegenomen, en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, stierven.

1 Samuël 4:3-11 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
In de brief aan de Hebreeën wordt de offerdienst uitge­breid beschreven. Jaarlijks sprenkelde de hogepriester bloed van het offer op het verzoen­deksel, als profetisch teken dat vooruitziet naar het offer van het Godslam, Jezus de Messias.

Maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd, met een gouden wierookvat en de ark van het verbond, die geheel met goud overtrokken was. In deze ark lagen de gouden kruik met het manna en de staf van Aäron, die gebloeid had, en de stenen tafelen van het verbond. En boven op deze ark waren de cherubs van Gods heerlijkheid, die het verzoen­deksel over­schaduwden. Over deze dingen zullen wij nu niet stuk voor stuk spreken. Dit alles was dus zo ingericht. In het eerste deel van de tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de diensten te volbrengen. In het tweede deel echter ging alleen de hogepriester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Deze was een zinne­beeld voor de tegenwoordige tijd. In overeen­stemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte, wat zijn geweten betreft tot volmaakt­heid te brengen. Het betrof hier alleen voedsel en dranken en verscheidene wassingen, vleselijke verordeningen, die opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde.
Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeg­gebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!

Hebreeën 9:3-14 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.