Shabbats­lezingen: Gods heiligheid verdraagt geen afgoden

Friday, February 21, 2020 |  Redactie Israeltoday.nl
De Bijbelgedeelten van deze week spreken van Gods heiligheid. Alleen in de relatie met zijn Schepper en Verlosser kan een mens gelukkig leven. Daar past geen dienst aan een afgod naast. Zelfs het vereren van grote godsmannen, al zijn ze nog zo heilig, kan tot afgoderij worden.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Mishpatiem (Voorschriften) zijn:
✡ Torahlezing: Exodus 21:1 – 24:18,
✡ Profetenlezing: Jeremia 34:8-22 en 33:25-26,
✡ Extra lezing op Shabbat Shekalim: 2 Koningen 11:17-12:17,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Mattheüs 17:1-11.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Bij alle voorschriften die het volk Israël meekreeg voor het wonen in het beloofde land, staat de dienst aan God centraal. Driemaal per jaar zal een feest hen herinneren aan Gods verlossing uit de slavernij en de zegen van de oogst. En daar past geen dienst aan de afgoden van het land bij.

Bij alles wat Ik tegen u gezegd heb, moet u op uw hoede zijn. U mag niet aan de naam van andere goden denken, die mag niet uit uw mond gehoord worden! Driemaal per jaar moet u voor Mij een feest vieren. Het Feest van de ongezuurde broden moet u in acht nemen. Zeven dagen lang moet u ongezuurde broden eten, zoals Ik u geboden heb, op de vastgestelde tijd in de maand Abib, want in die maand bent u uit Egypte vertrokken. Maar men mag niet met lege handen voor Mijn aangezicht verschijnen. Ook het Feest van de oogst, van de eerste vruchten van uw werk, van wat u op de akker gezaaid hebt. En het Feest van de inzameling, aan het einde van het jaar, wanneer u de vruchten van uw werk van het veld ingezameld hebt. Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk onder u is, voor het aangezicht van de Heere HEERE verschijnen.

Mijn Engel zal namelijk vóór u uit gaan en u brengen bij de Amorieten en de Hethieten en de Ferezieten en de Kanaänieten en de Hevieten en de Jebusieten, en Ik zal hen uitroeien. U mag zich voor hun goden niet neer­buigen en ze niet dienen. U mag niet doen over­een­komstig hun werken. Voorzeker, u moet ze volledig omver­halen en hun gewijde stenen helemaal in stukken slaan. U moet de HEERE, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben of onvruchtbaar zijn. Ik zal het aantal van uw dagen vol maken.
Exodus 23:13-17 en 24-26 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
In een periode van verval, waarin koningin-moeder Athalia regeert, wordt prins Joas in de Tempel door de priester Jojada opgevoed om koning te zijn van Juda zoals God het bedoelt. Een van zijn eerste daden was het laten verwoesten van de tempel van de afgod Ba’al.

En Jojada sloot een verbond tussen de HEERE, de koning en het volk, om een volk voor de HEERE te zijn; en ook tussen de koning en het volk. Daarna ging de hele bevolking van het land naar het huis van de Baäl en brak dat af; zijn altaren en zijn beelden braken zij volledig in stukken. Mattan, de priester van de Baäl, doodden zij voor de altaren. De priester stelde de ambten weer in voor het huis van de HEERE. Hij nam de bevel­hebbers over honderd, de garde, de lijfwacht en de hele bevolking van het land met zich mee. Zij haalden de koning uit het huis van de HEERE, en kwamen via de weg van de poort van de lijfwacht in het huis van de koning; en hij nam plaats op de koningstroon. De hele bevolking van het land was blij en de stad bleef rustig, nadat zij Athalia bij het huis van de koning met het zwaard gedood hadden. Joas was zeven jaar oud toen hij koning werd.
2 Koningen 11:17-21 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Kort voor Jezus lijden en sterven laat God Mozes en Elia aan Hem verschijnen om met Hem te spreken. Petrus is opgetogen over de komst van deze godsmannen en wil hen op aarde houden, maar God wijst hem terecht: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’ Elke verering van een mens. Al is hij nog zo heilig is afgoderij.

En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met Zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn; laten wij, als U wilt, hier drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een, en een voor Elia.
Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk over­schaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem! En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: Sta op en wees niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En toen zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: Vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des mensen opgestaan is uit de doden.
En Zijn discipelen vroegen Hem: Waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia eerst moet komen? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is, en ze hebben hem niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden; zo zal ook de Zoon des mensen door hen lijden. Toen begrepen de discipelen dat Hij tot hen over Johannes de Doper gesproken had.

Matteüs 17:1-13 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.