Shabbatslezingen: Geen kennis buiten God om

Friday, October 25, 2019 |  Redactie Israeltoday.nl
De Bijbel is niet negatief over kennis en wijsheid, het boek Spreuken bevat een lofrede over de wijsheid. De Bijbel wijst wel kennis af, die buiten God om verworven wordt, kennis waardoor we God buiten spel zetten en niet meer nodig hebben. Die kennis geeft geen leven.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Bereshit (In het begin) zijn:
✡ Torahlezing: Genesis 1:1 – 6:8,
✡ Profetenlezing: Jesaja 42:5 – 43:10,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Openbaring 22:6-21.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Adam en Eva wonen in de tuin van Eden, met daarin de boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad. Voor hen een uitdaging, een test, om al dan niet te gehoor­zamen en te kiezen voor het leven met God, met de kennis van het goede. Met halve waarhe­den en verkeerde citaten weet de slang Eva en Adam te verleiden om van de boom van de kennis te eten.

Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had. En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad.
De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.
De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God[en] zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerens­waardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.
Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof. En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. En Hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam: De vrouw die U gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten.

Genesis 2:8-9, 15-17 en 3:1-12(HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Kennis en wijsheid zijn niet verkeerd, zolang deze ondergeschikt zijn aan het kennen van God en het erkennen dat Hij de bron van kennis en wijsheid is. Het boek Spreuken bevat zelfs een loflied op de wijsheid, en wijst op de bron ervan.

De vreze des HEREN is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand. Want door Mij worden uw dagen vermeerderd, worden jaren van leven u toegevoegd.

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten.
Spreuken 9:10-11 (NBG) en Hosea 4:6 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
De apostel Paulus spoort de gelovigen in Korinthe aan om trouw te blijven aan Christus, en zich niet te laten verleiden door mooie woorden van mensen die het evangelie verdraaien.

Verdroeg u mij maar enigszins in mijn dwaasheid; ja, verdraag mij toch! Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best..
2 Korinthe 11:1-4 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.