Shabbats­lezingen: Loofhuttenfeest, een dubbel feest

Friday, October 18, 2019 |  Redactie Israeltoday.nl
Het Loofhuttenfeest was een dubbel feest, door een week te wonen in hutjes herdacht het volk de zwerftocht door de woestijn na de Uittocht uit Egypte, en met offers toonde men zijn dankbaarheid voor de oogst van het land, die nu was binnengehaald.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Wezot haberachah (En dit is de zegen), zijn:

✡ Torahlezing: Deuteronomium 33 en 34,
✡ Profetenlezing: Jozua 1:1-18,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Openbaring 21:9 – 22:5.
In verband met het Loofhuttenfeest, dat nog enkele dagen duurt, wijken we daar van af en lezen we daarbij behorende Bijbelgedeelten.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Zeven dagen moet u in loofhutten wonen en feest vieren, zei Mozes, zodat uw kinderen weten dat u in hutten woonde na de uittocht uit Egypte. En na het binnenhalen van de oogst mag u uw dankbaarheid tonen met vuuroffers.

De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg: Vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen lang Loof­hutten­feest voor de HEERE. Op de eerste dag is er een heilige samen­komst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. Zeven dagen lang moet u de HEERE vuuroffers aanbieden. Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de HEERE een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. Dit zijn de feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen als heilige samen­komsten om een vuuroffer voor de HEERE aan te bieden: brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al naargelang het voorschrift voor die bepaalde dag, naast de offers op de sabbatten van de HEERE, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast al uw vrijwillige gaven, die u aan de HEERE geeft.
Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de HEERE zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, en u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verblijden. Dat feest voor de HEERE moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren. Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de HEERE, uw God.

Leviticus 23:33-43 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Een deel van het Joodse volk was uit de ballingschap teruggekeerd naar Jeruzalem, en leest in de Torah de opdracht om het Loofhuttenfeest te vieren. Met blijdschap maken zij hutten van takken en wonen er een week in.

De volgende dag verzamelden zich de familie­hoofden van heel het volk, de priesters en de Levieten bij Ezra, de schriftgeleerde, en dat om inzicht te krijgen in de woorden van de wet. Zij vonden in de wet geschreven dat de HEERE door de dienst van Mozes had geboden dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de zevende maand, en dat zij het overal zouden doen horen en een boodschap zouden laten gaan door al hun steden en in Jeruzalem, en zouden zeggen: Ga naar buiten, naar de bergen en breng loof van de olijfboom, loof van de olijfwilg, loof van de mirte, loof van de palmboom, en loof van andere dicht bebladerde bomen, om loofhutten te maken overeenkomstig wat voorgeschreven is.
Toen ging het volk eropuit en ze haalden loof en ze maakten loofhutten voor zichzelf, ieder op zijn dak, en in hun voorhoven en in de voorhoven van het huis van God, en op het plein van de Waterpoort en op het plein van de Efraïmpoort. De hele gemeente van hen die uit de gevangenschap waren teruggekeerd, maakte loofhutten en woonde in die loofhutten, want zo hadden de Israëlieten niet meer gedaan vanaf de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op deze dag. Er was zeer grote blijdschap. En men las dag aan dag voor uit het boek met de wet van God, vanaf de eerste dag tot de laatste dag, en ze vierden zeven dagen feest. En op de achtste dag was er een bijzondere samenkomst, volgens de bepaling.

Nehemia 8:14-19 (HSV)

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Tijdens het Loofhuttenfeest was het een gewoonte om water uit de bron te scheppen en in de Tempel uit te gieten, als een gebed om veel regen in de komende wintermaanden. Jezus haakt hierop in met zijn uitnodiging, bij Hem te komen en te drinken.

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.
Johannes 7:37-39 (HSV).

Voor een uitwerkingen van deze sidra voor een Bijbelleeskring, zie Leviticus-23.pdf

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.