Shabbatslezingen: De vreemdelingen bij Israël gerekend

Friday, October 04, 2019 |  Redactie Israeltoday.nl
Al vanaf de Uittocht stond het volk Israël open voor anderen, die met hen de Heer wilden dienen. Mensen van allerlei herkomst trokken mee uit Egypte. Voor hen golden dezelfde wetten als voor de Israëlieten, bij God zijn ze geen tweederangs burgers.


De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Wayelech (Toen ging hij) zijn:

✡ Torahlezing: Deuteronomium 31:1-30.
✡ Profetenlezing: Joël 2:15-27, Hosea 14:2-10 en Micha 7:18-20.
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Romeinen 10:1-17.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Bij zijn afscheid en de overdracht van het leiderschap aan Jozua schreef Mozes de Wet op, voor de priesters en de oudsten. Hij gaf opdracht deze elk zevende jaar, in het shabbatsjaar, voor te lezen aan het gehele volk – ook aan de vreemdelingen die zich bij het volk hebben gevoegd.

En Mozes schreef deze wet op en gaf ze aan de priesters, de zonen van Levi, die de ark van het verbond van de HEERE droegen, en aan alle oudsten van Israël. En Mozes gebood hun: Na verloop van zeven jaar, op de vastgestelde tijd van het jaar van de kwijtschelding, op het Loofhuttenfeest, als heel Israël komt om te verschijnen voor het aangezicht van de HEERE, uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen, moet u deze wet ten aanhoren van heel Israël voorlezen.
Roep het volk bijeen, de mannen, de vrouwen en de kleine kinderen, en de vreemdeling die binnen uw poorten is, om te horen, en om te leren de HEERE, uw God, te vrezen en alle woorden van deze wet nauw­lettend te houden. Zodat hun kinderen die het niet weten, [het ook] horen, en leren de HEERE, uw God, te vrezen, al de dagen dat u leeft in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen.

Deuteronomium 31:9-13 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Ook de profeet Jesaja weet, dat God niet alleen het volk Israël op het oog heeft, maar de gehele wereld. De vreemdeling zich bij Israël wil voegen, en onder Gods wetten wil leven, is welkom: 'Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken'.

Zo zegt de HEERE: Neem het recht in acht en doe gerechtigheid, want Mijn heil is nabij om te komen, en Mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Welzalig een sterveling die zo handelt, het mensen­kind dat daaraan vasthoudt; die de sabbat in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt, en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen. Laat de vreemdeling die zich bij de HEERE gevoegd heeft, niet zeggen: De HEERE heeft mij geheel en al van Zijn volk gescheiden; laat de ontmande niet zeggen: Zie, ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt de HEERE over de ontmanden die Mijn sabbatten in acht nemen, verkiezen wat Mij behaagt, en vasthouden aan Mijn verbond: Ik zal hun in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats. en een naam geven, beter dan [die] van zonen en dan [die] van dochters; een eeuwige naam zal Ik ieder van hen geven, een naam die niet uitgewist zal worden.
En de vreemdelingen die zich bij de HEERE voegen om Hem te dienen en om de Naam van de HEERE lief te hebben, om Hem tot dienaren te zijn; allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen, en die aan Mijn verbond vasthouden: hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg, en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn altaar. Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. De Heere HEERE, Die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt, spreekt: Ik zal er tot Hem nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot Hem bijeengebracht zijn.

Jesaja 56:1-8 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
In enkele bekende hoofdstukken van zijn brief aan de Romeinen legt de apostel Paulus uit, dat de niet-Joden (de heidenen) ook deel mogen hebben aan het heil van God. Niet om het Joodse volk te vervangen, waarvan een deel in ongeloof is verstrikt, maar naast hen, in hoop uitziend naar de dag waarop de Joden hun Messias erkennen.

Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en hun verlies rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!
Want tegen u, de heidenen, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook, en als de wortel heilig is, dan de takken ook.
Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen: De takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat Hij u niet spaart. Zie dan de goeder­tieren­heid en de streng­heid van God: streng­heid over hen die gevallen zijn, over u echter goeder­tieren­heid, als u in de goeder­tieren­heid blijft. Anders zult ook u afgehouwen worden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouwen bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom.

Romeinen 11:11-24 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.