Shabbats­lezingen: Gods gebod geeft licht en leven

Friday, September 27, 2019 |  Redactie Israeltoday.nl
God gaf ons zijn geboden niet als een 'wetboek van strafrecht', met strenge regels, maar als een gids ten leven voor een volk dat moest leren als een heilig, afgezonderd volk te leven om een zegen te zijn voor de gehele wereld.


De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Nitzavim (Jullie staan) zijn:

✡ Torahlezing: Deuteronomium 29:9 – 30:20,
✡ Profetenlezing: Jesaja 61:10 – 63:9,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Johannes 15:1-11.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Gods leefregels zijn niet moeilijk, ze zijn niet ver weg, u kent ze, ze zijn in uw hart, u spreekt er met elkaar over. Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de HEERE, uw God, lief te hebben.

Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen.
Zie, ik heb u heden het leven en het goede voor­ge­houden, maar ook de dood en het kwade. Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.
Maar als uw hart zich afkeert en u niet luistert, en u zich laat verleiden om u voor andere goden neer te buigen en die te dienen, dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen; u zult uw dagen niet verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om er te komen en het in bezit te nemen.
Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen – om te blijven in het land dat de HEERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven.

Deuteronomium 30:11-20 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Psalm 119, de langste van alle psalmen, wordt wel het Loflied op de Wet genoemd. Gods Wet is niet een Wetboek van Strafrecht, maar een Gids voor het Leven. Het houden van Gods geboden behoedt voor het kwade en geeft leven en toekomst.

Hoe lief heb ik Uw wet! Hij is heel de dag mijn overdenking.
Uw geboden maken mij wijzer dan mijn vijanden, want zij zijn voor eeuwig bij mij.
Ik ben verstandiger dan al mijn leraren, want Uw getuigenissen zijn mij tot overdenking.
Ik heb meer inzicht dan de ouderen, omdat ik Uw bevelen in acht genomen heb.
Ik heb mijn voeten weerhouden van alle slechte paden, opdat ik mij aan Uw woord zal houden.
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Psalm 119:97-101, 105 (HSV)

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Zoals God zijn woord, zijn leefregels, gaf aan het volk Israël als een licht op hun pad, zo gaf Hij zijn Zoon Jezus als een licht voor deze wereld, opdat wij in Hem geloven, in zijn licht leven in zijn Koninkrijk.

Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar in Hem Die Mij gezonden heeft. En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft. Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag. Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet. En Ik weet dat Zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zoals de Vader Mij gezegd heeft.
Johannes 12:44-50 (HSV).

Voor een uitwerkingen van deze sidra voor een Bijbelleeskring, zie Deuteronomium-29.pdf

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.