Shabbatslezingen 14 september: Het zwagerhuwelijk

Friday, September 13, 2019 |  Redactie Israeltoday.nl
Onder de Israëlieten moet zorg zijn voor weduwen. De naam van de gestorvene moet voortleven, grond moet in de familie blijven, kinderen moeten voor bejaarde ouders zorgen. Dat ondervonden Ruth en Naomi toen zij terugkeerden uit Moab.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Ki Tetze (Wanneer u uittrekt) zijn:

✡ Torahlezing: Deuteronomium 21:10 – 25:19.
✡ Profetenlezing: Jesaja 54:1–10.
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: 1 Korinthe 5:1-5.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Een vrouw die weduwe wordt en geen zoon heeft om voor haar te zorgen wanneer zij oud is geworden, mag niet onverzorgd achterblijven. Een zwager, of een ander naast familielid, moet de zorg voor haar op zich nemen, en een kind verwekken dat als het kind van de gestorvene geldt, opdat de naam van het geslacht niet uitsterft.

Wanneer broers bij elkaar wonen en een van hen sterft zonder dat hij een zoon heeft, dan mag de vrouw van de gestorvene niet de vrouw van een vreemde man buiten de familie worden. Haar zwager moet bij haar komen en haar voor zichzelf tot vrouw nemen, en zo zijn zwagerplicht tegenover haar vervullen. En het moet zó zijn dat het eerste kind dat zij baart, op naam van zijn gestorven broer zal staan, zodat diens naam niet uit Israël wordt uitgewist. Maar als deze man niet genegen is zijn schoonzuster tot vrouw te nemen, dan moet zijn schoonzuster naar de poort gaan, naar de oudsten, en zeggen: Mijn zwager weigert een naam voor zijn broer in Israël in stand te houden. Hij wil zijn zwagerplicht tegenover mij niet vervullen. Dan moeten de oudsten van zijn stad hem roepen en tot hem spreken; blijft hij bij zijn standpunt en zegt hij: Ik ben niet genegen haar tot vrouw te nemen, dan moet zijn schoonzuster voor de ogen van de oudsten naar hem toe gaan, zijn schoen van zijn voet trekken, hem in het gezicht spuwen, en daarbij het woord nemen en zeggen: Zo wordt met de man gedaan die het gezin van zijn broer niet wil bouwen. En zijn naam zal in Israël luiden: Het huis van hem bij wie de schoen is uitgetrokken.
Deuteronomium 25:5-10 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Berooid en eenzaam keren Naomi en haar schoon­dochter Ruth terug uit Moab. Zij komen door Gods toeval in contact met Boaz, een naast familielid de bereid is het familiebezit terug te kopen en Ruth, de weduwe van Machlon, tot vrouw te nemen. Je vindt hen terug in het geslachtsregister van David en Jezus.

Intussen ging Boaz naar de poort en ging daar zitten. En zie, de losser over wie Boaz gesproken had, kwam voorbij. (…) Toen zei hij tegen de losser: Het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit het land Moab teruggekomen is, verkocht. En ík heb gezegd: Ik zal het u ter ore doen komen door te zeggen: Koop het, in aanwezigheid van de inwoners en in aanwezigheid van de oudsten van mijn volk. Als u het wilt lossen, los het. En als u het niet wilt lossen, vertel het mij dan, zodat ik het weet. Want er is niemand om het te lossen, behalve u, en ik na u. Toen zei hij: Ik zal het lossen. Maar Boaz zei: Op de dag dat u het land van de hand van Naomi koopt, koopt u het ook van Ruth, de Moabitische, de vrouw van de gestorvene, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Toen zei de losser: Ik kan het voor mij niet lossen, anders zou ik mijn erfelijk bezit te gronde richten. Neemt ú voor uw rekening wat ik zou moeten lossen, want ik kan het niet lossen. (…) Dus zei de losser tegen Boaz: Koopt u het voor uzelf. En hij trok zijn schoen uit.
Toen zei Boaz tegen de oudsten en heel het volk: U bent vandaag getuigen dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van Elimelech geweest is, en alles wat van Chiljon en Machlon geweest is. Daarbij neem ik voor mijzelf Ruth, de Moabitische, de vrouw van Machlon, tot vrouw om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden, opdat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuigen.

Ruth 4:1-10 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Met een strikvraag over het zwagerhuwelijk proberen Sadduceeën het onmogelijke van de opstanding uit de doden aan te tonen. Jezus weerlegt hen: na de opstanding bestaat er geen huwelijk meer, ze zijn gelijk aan engelen.

En sommigen van de Sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar Hem toe, en vroegen Hem en zeiden: Meester, Mozes heeft ons geschreven: Als iemands broer die een vrouw heeft, sterft en deze sterft kinderloos, laat dan zijn broer de vrouw nemen en nageslacht voor zijn broer verwekken. Er waren nu zeven broers. En de eerste nam een vrouw en stierf kinderloos. Toen nam de tweede de vrouw en ook hij stierf kinderloos. Ook de derde nam haar en evenzo alle zeven. Zij lieten geen van allen kinderen na en zijn gestorven. En ten slotte stierf na allen ook de vrouw. In de opstanding nu, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Want die zeven hebben haar tot vrouw gehad.
En Jezus antwoordde en zei tegen hen: De kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven, maar zij die het waard geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen, en de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden. Want zij kunnen niet meer sterven, omdat zij gelijk zijn aan engelen. En zij zijn kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn. En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes duidelijk te kennen gegeven bij de doornstruik, toen hij de Heere de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob noemde. God nu is niet een God van de doden, maar van de levenden, want voor Hem leven zij allen.

Lukas 20:27-38 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.