Shabbatslezingen: Beproef de geesten of zij uit God zijn

Friday, August 30, 2019 |  Redactie Israeltoday.nl
Mozes, Jesaja en Johannes roepen het ons toe: wees op je hoede, dat je alleen God dient en je niet laat verleiden tot ongehoorzaamheid, de afgoderij en gruwelen van de buurvolken of vreemde leringen van profeten. Toets wat zij zeggen aan Gods Woord.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Re'eh (Zie!) zijn:
✡ Torahlezing: Deuteronomium 11:26 - 16:17,
✡ Profetenlezing: Jesaja 54:11 – 55:5,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Johannes 7:37-52.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Mozes prent het de Israëlieten nog eens goed in: vanwege hun gruwelen en hun afgoden verdrijft God de volken uit het land Kanaän. Verval niet in dezelfde fout, dien hun goden niet, en laat je er niet toe verleiden, zelfs niet door een profeet, een geestelijk leider.

Wanneer de HEERE, uw God, de volken waar u naartoe gaat om die uit hun bezit te verdrijven, van voor uw ogen uitroeit, en u hen verdreven hebt en in hun land bent gaan wonen, wees dan op uw hoede dat u niet, nadat zij van voor uw ogen weggevaagd zijn, in dezelfde valstrik komt en dat u niet vraagt naar hun goden, door te zeggen: Zoals deze volken hun goden gediend hebben, zo zal ik het ook doen. U mag ten aanzien van de HEERE, uw God, niet doen zoals zij! Want alles wat voor de HEERE een gruwel is, wat Hij haat, hebben zij voor hun goden gedaan. Zij hebben voor hun goden immers zelfs hun zonen en hun dochters met vuur verbrand. Dit alles wat ik u gebied, moet u nauwlettend in acht nemen. U mag er niets aan toevoegen en er ook niets van afdoen.
Als in uw midden een profeet opstaat of iemand die dromen heeft, en u een teken of wonder geeft, en dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had, komt en hij zegt: Laten we achter andere goden aan gaan, die u niet kent, en laten we die dienen, luister dan niet naar de woorden van die profeet of naar hem die die dromen heeft! Want de HEERE, uw God, stelt u dan op de proef om te weten of u de HEERE, uw God, liefhebt met heel uw hart en met heel uw ziel.

Deuteronomium 12:29 – 13:3 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Jesaja spreekt hier een strenge waarschuwing uit tegen degenen die in de Tempel (of in de kerk) dienen en daarnaast hun heil zoeken in allerlei afgoderij. God is niet afhankelijk van hun tempeldienst. Hij roept hen – maar zij luisteren niet en gaan door met hun slechte daden. Hij ziet om naar wie naar Hem luistert en zich verootmoedigt.

Zo zegt de HEERE: De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank van Mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor Mij zou willen bouwen en waar de plaats van Mijn rust? Want Mijn hand heeft al die dingen gemaakt, en daardoor bestaan al die dingen, spreekt de HEERE. Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest, en wie voor Mijn woord beeft.
Wie een rund slacht, slaat een man neer, wie een lam offert, breekt een hond de nek, wie een graanoffer offert, offert varkensbloed, wie wierook brandt als gedenkoffer, looft daarmee een afgod.
Zoals zíj ook hun eigen wegen gekozen hebben en hun ziel vreugde vindt in hun afschuwelijke afgoden, zo zal Ík het loon voor hun handelingen kiezen en zal Ik over hen doen komen wat zij vrezen, omdat Ik riep, maar niemand antwoord gaf, Ik sprak, maar zij niet luisterden. Zij deden wat slecht is in Mijn ogen en zij kozen wat Mij niet behaagt.

Jesaja 66:1-4 (small>HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Laat je niet verleiden door profeten of profetieën, schrijft de apostel Johannes. Toets hun woorden aan deze geloofsbelijdenis: Jezus de Messias, de Verlosser, is als mens op aarde gekomen. Wie dit ontkent, is een verleider.

Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.
Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling.

1 Johannes 4:1-6 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.