Shabbatslezingen: Geen trots maar dankbaarheid

Friday, August 23, 2019 |  Redactie Israeltoday.nl
We hebben niets om ons op te beroemen in deze wereld, leren ons de Bijbelgedeelten van deze shabbat. God gaf Israël zijn land, Nebukadnezar zijn wereldrijk, Hij geeft ons een nieuw leven. Hij vraagt dankbaarheid, maar wanneer wij trots worden, neemt Hij het weer af.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Ekev (Wanneer je volgt) zijn:
✡ Torahlezing: Deuteronomium 7:12 – 11:25.
✡ Profetenlezing: Jesaja 49:14 – 51:3.
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Hebreeën 11:8-13.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Mozes drukt de kinderen van Israël op het hart: Wanneer jullie in het land wonen, bedenk dan niet met trots: Wij hebben dit land veroverd, maar weest dankbaar, want God is het die jullie het land heeft gegeven.

Als u dan gegeten hebt en verzadigd bent, loof dan de HEERE, uw God, voor het goede land dat Hij u gegeven heeft. Wees op uw hoede dat u de HEERE, uw God, niet vergeet, en daardoor Zijn geboden, Zijn bepalingen en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, niet in acht neemt. Wanneer u eet, verzadigd wordt, goede huizen bouwt en daarin woont, uw runderen en uw kleinvee talrijk worden en ook uw zilver en goud toeneemt, ja, alles wat u hebt, talrijk wordt, pas ervoor op dat uw hart zich dan niet verheft en u de HEERE, uw God, vergeet, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft; Die u geleid heeft in die grote en vreselijke woestijn, met gifslangen, schorpioenen en droogte, waar geen water was; Die uit hard gesteente water voor u liet komen, Die u in de woestijn het manna liet eten, dat uw vaderen niet gekend hadden, opdat Hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen, om u uiteindelijk wel te doen; en dat u dan niet in uw hart zegt: Mijn eigen kracht en de macht van míjn hand heeft dit vermogen voor mij verworven.
Maar u moet de HEERE, uw God, in gedachten houden, dat Hij het is Die u kracht geeft om vermogen te verwerven, opdat Hij Zijn verbond zou bevestigen, dat Hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft, zoals het op deze dag nog is.

Deuteronomium 8:10-18 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
'Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb?' zei koning Nebukadnezar vol trots, en hij kreeg prompt antwoord op zijn ondankbare woorden en gedachten: zijn verstand verliet hem, en enkele jaren leefde hij als een dier zonder verstand, totdat hij God de eer gaf die Hem toekomt.

Na verloop van twaalf maanden was [koning Nebukadnezar] aan het wandelen op [het dak] van het koninklijk paleis van Babel. De koning nam het woord en zei: 'Is dit niet het grote Babel, dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit?'
Dit woord was nog in de mond van de koning of er klonk een stem vanuit de hemel: 'U, koning Nebukadnezar, wordt aangezegd: Het koningschap is van u weggegaan! Men zal u uit de mensen[wereld] verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven zoals aan de runderen, en er zullen zeven tijden over u voorbijgaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie Hij wil'.

Daniël 4:29-32 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Uit genade bent u behouden, schrijft de apostel Paulus aan de gelovigen. Niet omdat wij beter waren, of er hard voor hebben gewerkt – het is pure genade, die om dankbaarheid vraagt. We hebben in onszelf niets om trots op te zijn.

Ook u [heeft Hij met Hem levend gemaakt, u] die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aan­voerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen.
Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

Efeze 2:1-9 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.