Shabbatslezingen 10 augustus: Buigen of barsten

Friday, August 09, 2019 |  Redactie Israeltoday.nl
In veel preken gaat het over de liefde van God, en dat is een goede zaak. Maar God is ook heilig, en Hij kan geen ongehoorzaamheid en onrecht toestaan. Wie zijn liefde­volle uitgestoken hand afslaat, krijgt te maken met Gods oordeel, dat ook een oproep tot terugkeer is.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Devarim (Woorden) zijn:
✡ Torahlezing: Deuteronomium 1:1 – 3:22,
✡ Profetenlezing: Jesaja 1:1-27,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Handelingen 7:51 – 8:4.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Mozes biedt de Amoritische koning Sihon van Hesbon vrede aan, en wil met het volk slechts door zijn land trekken. Maar Sihon boog niet voor God, hij slaat de uitgestoken hand af, zet zijn leger in – en verliest de strijd, de Israëlieten nemen al zijn steden in.

Sta op, breek op en trek de beek Arnon over; zie, Ik heb u Sihon, de koning van Hesbon, de Amoriet, en zijn land in uw hand gegeven. Begin het in bezit te nemen en ga met hén de strijd aan. Op deze dag zal Ik beginnen de volken onder heel de hemel angst en vrees voor u te geven. Zij zullen geruchten over u horen en voor u sidderen en beven. Toen stuurde ik boden uit de woestijn Kedemoth naar Sihon, de koning van Hesbon, met woorden van vrede; ik zei: Laat mij door uw land trekken. Ik zal uitsluitend over de weg gaan en daar niet van afwijken, naar rechts of naar links. Verkoop mij voedsel voor geld, zodat ik kan eten, en geef mij water voor geld, zodat ik kan drinken. Laat mij slechts te voet door uw land trekken – zoals de kinderen van Ezau, die in Seïr wonen, en de Moabieten, die in Ar wonen, ook voor mij gedaan hebben – totdat ik de Jordaan oversteek, naar het land dat de HEERE, onze God, ons geven zal.
Maar Sihon, de koning van Hesbon, wilde ons niet door zijn land laten trekken. De HEERE, uw God, verhardde namelijk zijn geest en verstokte zijn hart, om hem in uw hand te geven, zoals het op deze dag is. En de HEERE zei tegen mij: Zie, Ik ben begonnen Sihon en zijn land aan u te geven. Begin zijn land nu daadwerkelijk in bezit te nemen. En Sihon trok uit ten strijde, hij en heel zijn volk, ons tegemoet, naar Jahaz. En de HEERE, onze God, gaf hem aan ons over, en wij versloegen hem, zijn zonen en heel zijn volk. Wij namen in die tijd al zijn steden in en sloegen elke stad met de ban: mannen, vrouwen en kleine kinderen. Wij lieten niemand overblijven. Alleen het vee roofden wij voor onszelf, en de buit van de steden die wij innamen.

Deuteronomium 2:24-35 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
God is zwaar teleurgesteld over Jeruzalem, dat niet meer voor God buigt, maar ontrouw en ongehoorzaam is geworden, alleen de eigen belangen dient en geen oog heeft voor de zwakken. Toch verwerpt God niet voor eeuwig, Hij belooft de stad te zuiveren en het recht weer te laten heersen.

Hoe is de trouwe stad tot een hoer geworden! Vol recht was zij, gerechtigheid overnachtte in haar, maar nu – moordenaars! Uw zilver is tot schuim geworden, uw wijn is vermengd met water. Uw vorsten zijn opstandig en metgezellen van dieven. Ieder van hen houdt van geschenken, zij jagen wederdiensten na. De wees doen zij geen recht, en de rechtszaak van de weduwe raakt hen niet.
Daarom spreekt de Heere, de HEERE van de leger­machten, de Machtige van Israël: Wee u! Ik zal troost halen bij Mijn tegenstanders, Ik zal Mij wreken op Mijn vijanden. Ik zal Mij tegen u keren, Ik zal uw schuim als met loog uitzuiveren en Ik zal al uw tin wegnemen. Ik zal uw rechters teruggeven als vroeger, en uw raadslieden als in het begin. Daarna zult u genoemd worden: stad van de gerechtigheid, trouwe stad. Sion zal door recht verlost worden, en wie van haar zich bekeren, door gerechtigheid. Maar er zullen rampen zijn voor zowel overtreders als zondaars; wie de HEERE verlaten, zullen omkomen.

Jesaja 1:21-28 (small>HSV).

Gedeelten uit het Nieuwe Testament
Meer dan drie jaar hebben de Joden Jezus' prediking van het Koninkrijk van God gehoord, ze zijn getuigen geweest van wonderen en tekenen. Toch hebben de meesten Hem niet geloofd, en God stuurt hen weg – totdat zij zeggen: 'Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!'

Jezus zei tegen hen: Hebt u nooit gelezen in de Schriften: De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden; dit is door de Heere geschied, en het is wonderlijk in onze ogen? Daarom zeg Ik u dat het Koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. [En wie op deze steen valt, zal ver­pletterd worden; en op wie hij valt, die zal hij vermorze­len]. En toen de overpriesters en Farizeeën deze gelijkenissen van Hem hoorden, begrepen zij dat Hij over hen sprak.

Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!
Matteüs 21:42-45 en 23:37-39 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.