Shabbatslezingen: God geeft ons sacramenten

vrijdag 12 juli 2019 |  Redactie Israeltoday.nl
In de kerk noemen we het sacramenten, middelen die God gebruikt tot heil van zijn gemeente: doopwater ter reiniging, schuldbelijdenis of biecht ter vergeving, olie ter genezing, avondmaal/eucharistie, wijwater. Hier gaat het over reinigingswater, gemaakt van een volmaakt rode koe.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Choekat, (Verordening) zijn:
✡ Torahlezing: Numeri 19:1 – 22:1
✡ Profetenlezing: Rechters 11:1-33
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Johannes 3: 10-21
In verband met het thema wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Als een kostbaar ritueel schrijft God de Israëlieten voor, hoe zij het reinigingswater – een sacrament ter reiniging na aanraking met de dood - moeten bereiden van een volmaakte rode koe, een profetisch beeld van Jezus Christus, het volmaakte offer dat reinigt van de dood.

De HEERE sprak tot Mozes en tot Aäron: Dit is de wetsverordening die de HEERE geboden heeft: Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij een rode koe zonder enig gebrek bij u moeten brengen, waaraan geen onvolkomenheid is, waarop nog geen juk gekomen is. U moet die aan de priester Eleazar geven, en men moet haar buiten brengen, tot buiten het kamp, en haar voor zijn ogen slachten. En de priester Eleazar moet met zijn vinger een deel van haar bloed nemen, en hij moet een deel van haar bloed zeven keer in de richting van de voorkant van de tent van ontmoeting sprenkelen. Men moet de koe voor zijn ogen verbranden. Haar huid, haar vlees en haar bloed, met haar mest, moet men verbranden. De priester moet cederhout, hysop en karmozijn nemen, en moet dat midden in de brandende koe werpen. Dan moet de priester zijn kleding wassen, en zijn lichaam met water wassen, en daarna het kamp in gaan, en de priester is tot de avond onrein. Ook hij die haar verbrand heeft, moet zijn kleren met water wassen en zijn lichaam met water wassen, en hij is tot de avond onrein. En iemand die rein is, moet de as van de koe verzamelen en buiten het kamp op een reine plaats wegleggen. Die as is voor de gemeenschap van de Israëlieten om te bewaren, bestemd voor reinigings­water. Het is een middel tot ontzondiging. Hij die de as van de koe verzameld heeft, moet zijn kleren wassen, en hij is tot de avond onrein. Dit is voor de Israëlieten, en voor de vreemdeling die in hun midden verblijft, tot een eeuwige verordening.
Wie een dode, welk dood lichaam van een mens ook, aanraakt, die is zeven dagen onrein. Op de derde dag moet hij zichzelf met water ontzondigen, dan is hij op de zevende dag rein. Als hij zich echter op de derde dag niet ontzondigt, is hij op de zevende dag niet rein. Ieder die een dode, het dode lichaam van een mens die gestorven is, aanraakt, en zich niet ontzondigd heeft, die verontreinigt de tabernakel van de HEERE.

Numeri 19:1-12 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
De profeet Ezechiël beschrijft in talloze profetieën Gods belofte, zijn volk Israël terug te halen uit de balling­schap, hen te reinigen en heiligen en in voorspoed in hun eigen land te laten wonen.

Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn. Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. Ik zal roepen tegen het koren en Ik zal het veel doen worden: Ik zal u geen hongersnood opleggen. Ik zal de vrucht van de bomen en de opbrengst van het veld vermeerderen, zodat u onder de heidenvolken de smaad van de hongersnood niet meer ontvangt. U zult zich uw slechte wegen en uw daden die niet goed waren, herinneren. U zult walgen van uzelf om uw ongerechtigheden en om uw gruweldaden.
Ezechiël 36:24-31 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
De vele offers, opgedragen in de boeken van Mozes, zijn heenwijzingen, voorafschaduwingen, van het offer van Jezus de Messias. Ze brachten tijdelijke reiniging van zonden; Jezus offer bracht eeuwige verlossing en herstel van de relatie met de hemelse Vader.

Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!
Hebreeën 9:11-14(HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Voor een uitwerking hiervan voor een Bijbelleeskring, zie Numeri-19

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.