Shabbatslezingen: Het land bewonen vraagt geloof

vrijdag 28 juni 2019 |  Redactie Israeltoday.nl
Twaalf spionnen verkennen het land Kana'an. Tien van hen doen het volk beven van ongeloof, en 38 jaar zwerft het volk in de wildernis. Nog twee maal stuurt God het volk weg uit het beloofde land, 70 jaar in balling­schap en 1900 jaar in de diaspora. Ook Adam en Eva werden eens weggestuurd uit het paradijs.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Shelach lecha (Stuur voor jezelf) zijn:
✡ Torahlezing: Numeri 13-15,
✡ Profetenlezing: Jozua 2:1-24,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Hebreeën 3:7 – 4:11.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Gedeelten uit de Torahlezing
Twee jaar na de uittocht uit Egypte nadert het volk Israël het beloofde land. Twaalf mannen verkennen het land, tien van hen hebben geen geloof in God en doen het volk beven van angst. Gevolg: het volk mag nog 38 jaar in de wildernis doorbrengen wegens zijn ongeloof.

Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen en bleef het volk in die nacht luid jammeren. Al de Israëlieten morden tegen Mozes en tegen Aäron. Heel de gemeenschap zei tegen hen: Waren wij maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven! Waren wij maar gestorven! Waarom brengt de HEERE ons dan naar dit land, zodat wij door het zwaard vallen, en onze vrouwen en onze kleine kinderen tot prooi worden van de vijand? Zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte terug te keren?
Na Mozes' voorspraak vernietigde God het volk niet.
Daarna sprak de HEERE tot Mozes en tot Aäron: Hoelang zal Ik nog bij deze boosaardige gemeenschap blijven, die tegen Mij mort? Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord, waarmee zij tegen Mij morren. Zeg tegen hen: Zo waar Ik leef, spreekt de HEERE, voorwaar, Ik zal met u doen zoals u ten aanhoren van Mij gesproken hebt. In deze woestijn zullen uw dode lichamen vallen, te weten allen van u die geteld zijn, naar hun volledige aantal, van twintig jaar oud en daarboven, u die tegen Mij gemord hebt. U zult beslist niet in dat land komen waarover Ik Mijn hand opgeheven heb, dat Ik u daarin zou laten wonen, behalve Kaleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun. Uw kleine kinderen, van wie u zei: Zij zullen tot prooi worden van de vijand! hen zal Ik erin brengen; zij zullen dat land, dat u verworpen hebt, leren kennen. Maar wat u betreft, uw dode lichamen zullen in deze woestijn vallen. Uw kinderen zullen veertig jaar in deze woestijn rondzwer­ven, en zij zullen uw hoererijen dragen, totdat uw dode lichamen in deze woestijn vergaan zijn. Overeenkomstig het aantal dagen dat u dat land verkend hebt, veertig dagen, voor elke dag een jaar, zult u uw onge­rechtig­heden dragen, veertig jaar lang, en u zult van Mij tegenstand ondervinden.
Numeri 14:1-3 en 26-34 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
De geschiedenis herhaalt zich. Wanneer het volk Israël niet meer naar God luistert en vervalt in zonde en afgoderij, mag het niet langer in het land wonen. Maar God laat zijn volk niet zonder hoop: na 70 jaar zal het terugkeren naar zijn land.

Daarom, zo zegt de HEERE van de legermachten: Omdat u niet naar Mijn woorden hebt geluisterd, zie, Ik ga (een boodschap) zenden en Ik zal alle geslachten uit het noorden halen, spreekt de HEERE, en (ook een boodschap zenden) naar Nebukadrezar, de koning van Babel, Mijn dienaar. Ik zal hen over dit land brengen, over zijn inwoners en over al deze volken rondom. Ik zal hen slaan met de ban en hen stellen tot een verschrik­king, tot een aanfluiting, en tot eeuwige puinhopen. Ik zal uit hun midden doen verdwijnen de stem van de vreugde, de stem van de blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid, het geluid van de molenstenen en het licht van de lamp. Dan zal heel dit land worden tot een puinhoop, tot een verschrikking. Deze volken zullen de koning van Babel zeventig jaar dienen.
Jeremia 25:8-11 (+29:10, Daniël 9:1-2) (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Wanneer men Jezus wijst op de mooi versierde Tempel, voorzegt Hij dat de Tempel, en de stad Jeruzalem, verwoest zullen worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. En dat laatste gebeurt onder onze ogen, nu het Joodse volk na een diaspora van ongeveer 1900 jaar (38 jubeljaar-perioden van 50 jaar) terugkeert zijn zijn land.

Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen en wie in het midden van Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken en wie op de velden zijn, er niet in gaan. Want dit zijn dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat, vervuld wordt. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.
Lukas 21:20-24 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.