Shabbatslezingen: Een volk van koningen en priesters

vrijdag 21 juni 2019 |  Redactie Israeltoday.nl
De Bijbelgedeelten van deze week gaan over Gods doel op deze aarde: een heilig en rein volk van priesters en koningen te formeren. Te beginnen met zijn volk Israël, met als kern de Levieten, en daaromheen de gelovigen uit de heidenen, als takken van een wilde olijfboom op de tamme olijfboom geënt.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Beha'alotecha, (Wanneer u opstelt) zijn:
✡ Torahlezing: Numeri 8 – 12
✡ Profetenlezing: Zacharia 2:10 – 4:7
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Openbaring 11:1-19
In verband met het thema wijken we daar een beetje van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Nu de Tabernakel is opgebouwd en ingewijd, worden de Levieten apart gezet en geheiligd. Zij krijgen de taak om – namens alle stammen – de dienst in het heiligdom te verrichten.

De HEERE sprak tot Mozes: Neem de Levieten uit het midden van de Israëlieten en reinig hen. Dit moet u met hen doen om hen te reinigen: sprenkel op hen ont­zon­digings­water; dan moeten zij een scheermes over hun hele lichaam laten gaan, zij moeten hun kleren wassen en zich zo reinigen. Daarna moeten zij een jonge stier nemen, het jong van een rund, met het bijbehorende graanoffer van meelbloem gemengd met olie; en een tweede jonge stier, het jong van een rund, moet u als zondoffer nemen. Vervolgens moet u de Levieten naderbij laten komen, vóór de tent van ontmoeting; en u moet heel de gemeenschap van de Israëlieten bijeenroepen. U moet de Levieten voor het aangezicht van de HEERE naderbij laten komen, de Israëlieten moeten hun handen op de Levieten leggen, en Aäron moet uit de Israëlieten de Levieten bewegen als beweegoffer voor het aangezicht van de HEERE; zij zijn bestemd om de dienst van de HEERE te verrichten.
Numeri 8:5-22 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
De profeet Zacharia ziet in een visioen de hogepriester Jozua, teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap waar hij woonde tussen de heidenen. Mag hij nog wel hogepriester zijn? Maar zoals God Jeruzalem verkiest en herstelt, verkiest en reinigt Hij Jozua om hogepriester te zijn.

Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van de Engel van de HEERE stond, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De HEERE zei echter tegen de satan: De HEERE zal u bestraffen, satan! De HEERE, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de Engel stond. Toen nam Hij het woord en zei tegen hen die voor Zijn aangezicht stonden: Trek hem de vuile kleren uit! Daarop zei Hij tegen hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. Vervolgens zei Ik: Laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de Engel van de HEERE erbij stond.
Toen verzekerde de Engel van de HEERE Jozua: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Als u in Mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van Mij vervult, dan zult ú ook Mijn huis besturen, en ook Mijn voorhoven bewaken, en zal Ik u omgang geven met hen die hier staan.

Zacharia 3:1-7 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
In zijn inleiding op de openbaring die God hem gaf, schrijft de apostel Johannes over Gods doel met de gelovigen: een verlost en gereinigd volk van koningen en priesters zijn.

Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.

Openbaring 1:4-8 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.