Shabbatslezingen 1 juni: Het leven is kiezen

vrijdag 31 mei 2019 |  Redactie Israeltoday.nl
Het leven is vol van het maken van keuzes. Dat begon al bij Adam en Eva: naar wie luisteren we, naar God of naar de verleiding? Mozes legt zijn volk ook een keuze voor, leven naar Gods verordeningen en gezegend worden in het land, of een eigen weg gaan en in ballingschap gaan.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Bechoekotai, (Bij mijn besluit) zijn:
✡ Torahlezing: Leviticus 26 en 27
✡ Profetenlezing: Jeremia 16:19 – 17:14
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Matteüs 22:1-14.
In verband met het thema wijken we daar een beetje van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Aan het einde van het boek vol geboden en verboden, Leviticus, legt Mozes het volk de zegeningen voor, die een beloning zijn voor gehoorzaamheid, en de straffen en ballingschap, die het gevolg zullen zijn van onge­hoor­zaam­heid.

Als u in Mijn verordeningen wandelt en Mijn geboden in acht neemt en ze houdt, dan zal Ik u op zijn tijd regen geven, zodat het land zijn opbrengst zal geven en de bomen van het veld hun vruchten zullen geven. Dan zal de dorstijd bij u tot de wijnoogst duren, en de wijnoogst zal tot de zaaitijd duren. U zult uw brood tot verzadiging toe eten en onbezorgd in uw land wonen. Ik zal vrede in het land geven, zodat u kunt slapen zonder dat iemand u schrik aanjaagt. Ik zal de wilde dieren uit het land wegdoen en geen zwaard zal meer door uw land gaan.
Ik zal Mij naar u toewenden, u vruchtbaar en talrijk maken en Mijn verbond met u bevestigen. Terwijl u nog van de oude oogst van het oude jaar eet, kunt u de oude oogst al wegdoen vanwege de nieuwe. Ik zal Mijn tabernakel in uw midden plaatsen en Mijn ziel zal niet van u walgen. Ik zal in uw midden wandelen. Ik zal u tot een God zijn en u zult Mij tot een volk zijn.

Leviticus 26:3-6 en 9-12 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Temidden van alle boetepreken tegen de leiders en profeten en aankondigingen van onheil geeft de profeet Micha ook profetieën over terugkeer uit ballingschap, het komende vrederijk en de Messias

Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen. Vele [heiden]volken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de HEERE van de legermachten heeft het gesproken. Want alle volken gaan op weg, elk in de naam van zijn god, maar wij zullen op weg gaan in de Naam van de HEERE, onze God, voor eeuwig en altijd.

Micha 4:1-5 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Jezus vergeleek zijn koninkrijk met een bruiloftsmaal. Veel gasten zijn uitgenodigd – maar zij komen niet. Hun dagelijkse bezigheden zijn belangrijker en gaan voor bij de zaken van God. En hoe is het met ons? Beginnen wij de dag met God, of slaan we eerst onze drukke agenda op?

Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had, en hij stuurde zijn dienaren eropuit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij dienaren eropuit, andere, en hij zei: Zeg tegen de genodigden: Zie, ik heb mijn middagmaal gereedgemaakt; mijn ossen en de gemeste dieren zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg, de één naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de anderen grepen zijn dienaren, behandelden hen smadelijk en doodden hen.
Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. Toen zei hij tegen zijn dienaren: De bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zovelen uit als u er maar zult vinden. En die dienaren gingen naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden, zowel slechte als goede mensen; en de bruiloftszaal werd gevuld met gasten.

Matteüs 22:2-10 (HSV).

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.