Shabbatslezingen: Beloofde Land en Gods Koninkrijk

Friday, May 17, 2019 |  Redactie Israeltoday.nl
Het Pesachfeest, rond april, is de eerste van de drie grote feesten die God de Israëlieten opdroeg. Een week lang herdacht het volk de tocht uit de slavernij naar het beloofde land. Wij mogen bij het Pesach- of Paasfeest uitzien naar de komst van Koninkrijk van God op deze aarde.De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Emor (Spreek) zijn:
✡ Torahlezing: Leviticus 21-24,
✡ Profetenlezing: Ezechiël 44:15-31,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Lukas 14:12-24.
In verband met het thema wijken we daar een beetje van af.

Een gedeelten uit de Torahlezing
Het Pesachfeest, rond april, is de eerste van de drie grote feesten die God de Israëlieten opdroeg. Een week lang herdacht het volk de uittocht uit de slavernij, en at ongerezen brood, zoals bij het overhaaste vertrek uit Egypte. Ook werd een schoof van de eerste oogst, de wintergerst, aan de priester aangeboden.

In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de HEERE. En op de vijftiende dag van die maand is het Feest van de ongezuurde broden voor de HEERE. Zeven dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten. Op de eerste dag moet u een heilige samenkomst hebben. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Zeven dagen lang moet u de HEERE een vuuroffer aanbieden. Op de zevende dag is er dan een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen.
Leviticus 23:5-8 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Vele jaren was het volk Israël afgedwaald van God, de feesten werden niet meer gevierd, men offerde aan afgoden. Dan krijgt het land een koning 'die doet wat recht is in de ogen des Heeren'. Hij laat de tempel reinigen, herstelt de offerdienst, en viert het Pascha, het feest van de Uittocht, zoals God heeft opgedragen.

Daarna stuurde Hizkia boden naar heel Israël en Juda, en hij schreef ook brieven aan Efraïm en Manasse dat zij naar het huis van de HEERE in Jeruzalem moesten komen om voor de HEERE, de God van Israël, Pascha te houden. De koning had immers met zijn leiders en heel de gemeente in Jeruzalem overleg gepleegd of men het Pascha in de tweede maand zou houden, want zij hadden het niet op de vastgestelde tijd kunnen houden, omdat de priesters zich niet genoeg geheiligd hadden en het volk zich niet in Jeruzalem verzameld had. Deze zaak was goed in de ogen van de koning en in de ogen van heel de gemeente. Zo stelden zij vast. dat men door heel Israël, van Berseba tot Dan, een oproep zou laten uitgaan dat zij moesten komen om in Jeruzalem het Pascha te houden voor de HEERE, de God van Israël, want zij hadden het lange tijd niet gehouden zoals het voorgeschreven was. De ijlboden gingen door heel Israël en Juda op weg met de brieven van de hand van de koning en zijn leiders, overeen­komstig het gebod van de koning. Zij zeiden: Israëlieten, bekeer u tot de HEERE, de God van Abraham, Izak en Israël. Dan zal Hij terugkeren tot de ontkomenen die van u overgebleven zijn uit de hand van de koningen van Assyrië.
Zo hielden de Israëlieten die zich in Jeruzalem bevonden, zeven dagen lang met grote blijdschap het Feest van de ongezuurde broden. En de Levieten en de priesters prezen de HEERE dag aan dag met luid klinkende instrumenten voor de HEERE. Hizkia sprak naar het hart van alle Levieten die goed inzicht hadden in de dienst van de HEERE. En zij aten zeven dagen lang de offers van de feestdag, terwijl zij dankoffers brachten en de HEERE, de God van hun vaderen, loofden.

2 Kronieken 30:1-5 en 21-22 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Als getrouwe Joden vieren Jezus en zijn leerlingen op de vooravond van de Pesachweek de Sedermaaltijd, om de tocht naar het Beloofde Land te gedenken. Wij mogen bij het Pesach- of Paasfeest uitzien naar de komst van Koninkrijk van God op deze aarde

De dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het Pascha moest slachten. En Hij stuurde Petrus en Johannes eropuit en zei: Ga heen, maak voor ons het Pascha gereed, zodat wij het kunnen eten. Zij zeiden dan tegen Hem: Waar wilt U dat wij het gereedmaken? En Hij zei tegen hen: Zie, als u de stad binnengaat, zal iemand u tegemoetkomen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat. En u zult tegen de heer des huizes zeggen: De Meester zegt u: Waar is de eetzaal waar Ik het Pascha met Mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, die volledig is ingericht. Maak het daar gereed. Zij nu gingen weg en vonden het zoals Hij hun gezegd had; en ze maakten het Pascha gereed. En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de twaalf apostelen met Hem. En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden. Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God.
Lukas 22:7-16 (HSV).

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.