Shabbatslezingen: Zal een volk niet zijn God vragen?

Friday, May 10, 2019 |  Redactie Israeltoday.nl
In zijn zorg voor het volk Israël gaf de HEERE hen veel goede wetten en regels, opdat zij een heilig volk voor Hem zouden zijn. Na alle wonderen die het volk had gezien in Egypte en in de woestijn wisten zij immers, dat zij op Hem kunnen vertrouwen, en geen steun of antwoorden buiten Hem moeten zoeken.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Kedoshim, (Heiligen) zijn:
✡ Torahlezing: Leviticus 19 en 20
✡ Profetenlezing: Amos 9:7-15,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Matteüs 5:43-48.
In verband met het thema wijken we daar een beetje van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Dodenbezweerders, waarzeggers, die termen kennen we nauwelijks meer. Maar ze bestaan wel – in de vorm van mediums, horoscopen, ouija bord, en meer. Zaken waarmee we buiten God om naar antwoorden zoeken. Afgoderij dus.

U mag u niet wenden tot de dodenbezweerders en tot de waarzeggers. U mag hen niet raadplegen, zodat u zich met hen verontreinigt. Ik ben de HEERE, uw God.
En de persoon die zich tot de dodenbezweerders of tot de waarzeggers wendt om als in hoererij achter hen aan te gaan – tegen die persoon zal Ik Mijn aangezicht keren en Ik zal hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Heilig uzelf en wees heilig, want Ik ben de HEERE, uw God. Houd Mijn verordeningen en doe ze. Ik ben de HEERE, Die u heiligt.

Leviticus 19:31, 20:6-8 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Na een aanvankelijk goed begin was koning Saul God ontrouw en ongehoorzaam geworden. Hij verliet God – en God verliet hem. In zijn nood gaf God hem geen antwoord meer, en de wanhopige koning Saul zocht een antwoord bij de doden. Een dag later vindt Saul zelf de dood.

Samuel nu was gestorven en heel Israël had rouw over hem bedreven. Zij hadden hem begraven in Rama, dat is in zijn stad. En Saul had de doden­bezweerders en de waarzeggers uit het land weggedaan. De Filistijnen kwamen bijeen. Zij kwamen en sloegen hun kamp op bij Sunem; Saul bracht heel Israël bijeen, en zij sloegen hun kamp op op de Gilboa. Toen Saul het leger van de Filistijnen zag, was hij bevreesd en zijn hart beefde zeer. En Saul raadpleegde de HEERE, maar de HEERE antwoordde hem niet; niet door dromen, niet door de urim, en ook niet door de profeten. Toen zei Saul tegen zijn dienaren: Zoek een vrouw voor mij die geesten van doden kan bezweren, zodat ik naar haar toe kan gaan en door haar raad kan vragen. Zijn dienaren zeiden tegen hem: Zie, er is in Endor een vrouw die geesten van doden bezweert.
1 Samuël 28:3-7 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Tijdens een zendingsreis zijn Paulus en zijn vrienden in de Griekse stad Filippi, en het evangelie vindt gehoor. Dan wil de boze Gods werk bederven, door onge­vraag­de en onge­wenste reclame te maken met een halve waarheid. Immers, Jezus is niet een van de vele wegen naar de zaligheid, maar DE weg. Daarom wijst Paulus haar af. Gods evangelie mag niet vermengd worden met woorden die uit een andere bron afkomstig zijn.

En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegemoetkwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: Deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: Ik gebied u in de Naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan! En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg.
Handelingen 16:16-18 (HSV).

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.