Shabbatslezingen 20 april: Het Lam van God

vrijdag 19 april 2019 |  Redactie Israeltoday.nl
Het bloed van een lam, aan de deurposten van hun huizen gesmeerd, beschermde de Israëlieten tegen de doodsengel die rondging door Egypte als de laatste plaag. Zo zal het bloed van Jezus, de lijdende Knecht van God, die zich voor ons gaf als offerlam, ons beschermen tegen de straf op de zonde.De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Pesach 1 zijn:
✡ Torahlezing: Exodus 12:21-51,
✡ Profetenlezing: Jozua 5:2-6:1,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Johannes 1:29-31.
In verband met het thema wijken we daar een beetje van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Voordat God de laatste plaag over Egypte brengt, de dood van de eesrtgeborenen, draagt Mozes iedereen op, een lam te slachten en het bloed aan de deurposten te smeren, als bescherming tegen de doodsengel. Een profetische opdracht, wijzend op het offer van het Lam van God.

Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en zei tegen hen: Kies uit, en neem voor uzelf kleinvee voor uw gezinnen, en slacht het paaslam. Neem dan een bosje hysop en doop het in het bloed dat in een schaal is, en strijk van het bloed dat in de schaal is, op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uit gaan, tot de volgende morgen. Want de HEERE zal het land doortrekken om Egypte te treffen, maar als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de HEERE de deur voorbijgaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen.
Houd dit als verordening voor u en uw kinderen, tot in eeuwigheid. En het zal gebeuren, als u in het land komt dat de HEERE u geven zal, zoals Hij gesproken heeft, dan moet u deze dienst in acht nemen. En het zal gebeuren, als uw kinderen tegen u zullen zeggen: Wat betekent deze dienst voor u? dat u moet zeggen: Dit is een Pascha-offer voor de HEERE, Die in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbijging, toen Hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde. Toen knielde het volk en boog zich neer. De Israëlieten gingen weg en deden zoals de HEERE Mozes en Aäron geboden had, zo deden zij.

Exodus 12:21-28 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
De profeet Jesaja kondigt het Lam van God aan, de Messias die als een lijdende Knecht op de aarde zou komen om de straf te dragen die wij mensen hebben verdiend met onze overtredingen. Velen hebben Hem niet (h)erkend.

Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.

Jesaja 53:3-8 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Johannes de Doper herkende wel de door God gezonden Messias, het Lam van God, de lijdende Knecht van God die zijn leven, zijn bloed, gaf ter verzoening van de zonden van de mensen. Eens zal iedereen Hem zien.

De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt! Híj is het van Wie ik gezegd heb: Na mij komt een Man Die voor mij geworden is, want Hij was er eerder dan ik. En ik kende Hem niet, maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water.

Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, omdat het de voorbereiding was (want de dag van die sabbat was een grote dag), vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden. De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander die met Hem gekruisigd was, maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat Hij al gestorven was, braken zij Zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in Zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die getuigt ervan, en zijn getuigenis is waar, en hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. Want deze dingen zijn geschied, opdat het Schriftwoord vervuld wordt: Geen been van Hem zal gebroken worden. En verder zegt een ander Schriftwoord: Zij zullen zien op Hem Die zij doorstoken hebben.
Johannes 1:29-31 en 19:31-37 (HSV).

Voor een uitwerking hiervan voor een Bijbelleeskring, zie Exodus-12Pesach

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.