Shabbats­lezingen: Barm­hartig­heid wil Ik, en geen offers

Friday, March 22, 2019 |  Redactie Israeltoday.nl
In de Bijbelgedeelten voor deze week lezen we over de uitgebreide voorschriften voor de diverse soorten offers, waarmee men zijn dankbaarheid aan God kon tonen. Maar van groter waarde dan offers zijn een toegewijd hart, gehoorzaamheid en barmhartigheid.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Tzav (Gebod) zijn:
✡ Torahlezing: Leviticus 6:8 – 8:36,
✡ Profetenlezing: Jeremia 7:21 – 8:13 en 9:23-24,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Hebreeën 9:11-28
In verband met het thema wijken we daar een beetje van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Het boek Leviticus bevat uitgebreide regels voor de diverse offers. Die vormen een uitdrukking van de verzoening tussen God en mensen. Met een offer konden mensen God hun dankbaarheid tonen. Die dankbaarheid mag niet verflauwen: het vuur moet altijd blijven branden.

De HEERE sprak tot Mozes: Gebied Aäron en zijn zonen: Dit is de wet voor het brandoffer. Het brandoffer zelf moet de hele nacht tot de morgen op de vuurhaard van het altaar blijven, en het vuur van het altaar moet erop blijven branden. De priester moet dan zijn linnen kleed aandoen en een linnen broek over zijn lichaam aantrekken. Vervolgens moet hij de as nemen, als het vuur het brandoffer op het altaar verteerd heeft, en die naast het altaar leggen. Dan moet hij zijn kleding uittrekken en andere kleren aantrekken, en de as buiten het kamp naar een reine plaats brengen.
En het vuur op het altaar moet daarop blijven branden; het mag niet uitgeblust worden. De priester moet er elke morgen hout op aansteken, daarop het brandoffer schikken en het vet van de dankoffers erop in rook laten opgaan. Het vuur moet voortdurend op het altaar blijven branden, het mag niet uitgeblust worden.

Leviticus 6:8-13 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Wat heeft het voor zin, brandoffers en slachtoffers te brengen en het vlees te eten, alsof alles in orde is tussen God en mensen, terwijl je ongehoorzaam bent aan Gods onderwijzing en de woorden van de profeten? Wat heeft het voor zin, geld in de collectezak te werpen en in zonde te leven?

Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Voeg uw brandoffers toe aan uw slachtoffers, eet vlees, want Ik heb met uw vaderen op de dag dat Ik hen uit het land Egypte leidde, niet gesproken en hun evenmin iets geboden over zaken die betrekking hebben op brandoffers en slachtoffers. Maar deze zaak heb Ik hun geboden: Luister naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn, en ú zult Mij tot een volk zijn. Bewandel heel de weg die Ik u gebieden zal en het zal u goed gaan. Maar zij hebben niet geluisterd en hun oor niet geneigd, maar ze gingen in hun eigen opvattingen voort overeenkomstig hun verharde, boosaardige hart. Zij gingen achterwaarts en niet voorwaarts. Vanaf de dag dat uw vaderen uit het land Egypte vertrokken zijn tot op deze dag, zond Ik elke dag, vroeg en laat al Mijn dienaren, de profeten, tot u. Uw vaderen hebben echter niet naar Mij geluisterd en hebben hun oor niet geneigd. Zij waren halsstarrig en maakten het erger dan hun vaderen.
Jeremia 7:21-26 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Zonder een woord van veroordeling ging Jezus naar Matteüs, een tollenaar, een belastinginner van de gehate Romeinen. Op het commentaar van de vrome Farizeeën, antwoordde Hij, dat barmhartigheid voor God van groter waarde is dan offers.

En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten, die Mattheüs heette; en Hij zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem. En het gebeurde, toen Hij in het huis van Mattheüs aanlag, zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en Zijn discipelen aan. En toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de tollenaars en zondaars? Maar Jezus, Die dat hoorde, zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.
Matteüs 9:9-13 (HSV).

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.