Shabbatslezingen 16 maart: Geen trots maar trouw

Friday, March 15, 2019 |  Redactie Israeltoday.nl
Een paar simpele woorden in de Bijbelgedeelte over het brengen van een spijsoffer zeggen veel over de gezindheid waarin we God een dankoffer mogen brengen: zonder hoogmoed, trots of wellust, maar met trouw aan Gods eeuwige verbond.


De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Wayikra (En Hij riep) zijn:
✡ Torahlezing: Leviticus 1:1 – 6:7
✡ Profetenlezing: Jesaja 43:21 – 44:23
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Hebreeën 10:1-18.
In verband met het thema wijken we hiervan af.

Gedeelten uit de Torahlezing
Een van de offers, die besproken worden in deze hoofdstukken, is het spijsoffer. Dit bestond uit meel, een baksel of eerste vruchten, gebracht uit dankbaarheid, als erkenning dat de mens zijn levensonderhoud en luxe van God heeft ontvangen. Offers moesten worden gebracht zonder honing of gist, symbolen van wellust en hoogmoed of trots, maar met zout, symbool van duurzaamheid en verbondstrouw.

Wanneer een persoon de HEERE een graanoffer als offergave aanbiedt, moet zijn offergave meelbloem zijn. Dan moet hij er olie op gieten en er wierook op leggen. Dan moet hij het naar de zonen van Aäron, de priesters, brengen. En één van hen moet een handvol nemen van die meelbloem en die olie, met al de bijbehorende wierook, en de priester moet dit als gedenkoffer ervan in rook laten opgaan op het altaar. Het is een vuuroffer, een aangename geur voor de HEERE. Wat nu van het graanoffer overblijft, is voor Aäron en zijn zonen. Het is het allerheiligste van de vuuroffers van de HEERE.
Geen enkel graanoffer dat u de HEERE aanbiedt, mag met zuurdeeg bereid worden. Want u mag niets van wat met welk zuurdeeg of welke honing dan ook bereid is, als een vuuroffer voor de HEERE in rook laten opgaan. Als offergave van eerstelingen mag u die aan de HEERE aanbieden, maar ze mogen niet als een aangename geur op het altaar komen.
Elke offergave van uw graanoffers moet u met zout bereiden. Het zout van het verbond met uw God mag u aan uw graanoffer niet laten ontbreken. Bij al uw offergaven moet u zout aanbieden..

Leviticus 2:1-3 en 11-13 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
De Heer verdraagt geen trots, hoogmoed, bedrog en laster in zijn gemeente. Hij zoek mensen die Hem in trouw willen dienen.

Wie zijn naaste in het geheim lastert, hem zal ik ombrengen. Wie hoogmoedige ogen heeft en een trots hart, hem zal ik niet verdragen. Mijn ogen zijn gericht op de trouwe mensen in het land, opdat zij bij mij zullen zitten. Wie op de volmaakte weg gaat, die zal mij dienen. Wie bedrog pleegt, zal binnen mijn huis niet verblijven. Wie leugens spreekt, zal voor mijn ogen geen stand houden.

De vreze des HEEREN is het kwade te haten; hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik. Bij Mij is raad en wijsheid. Ik ben Inzicht, bij Mij is kracht.
Psalm 101:5-7 en Spreuken 8:13, 14 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Zout was – zeker in een tijd zonder koelkasten en diepvriezers – het gebruikelijke middel om bederf te weren. Vlees kon alleen bewaard worden onder een flinke laag zout. Jezus gebruikt dit beeld om zijn volgelingen te tonen wat hun rol in deze schepping is, als trouwe ambassadeurs van zijn Koninkrijk het bederf op aarde weren.

U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
Matteüs 5:13-16 (HSV).

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.