Shabbatslezingen 2 maart: Tabernakel, Tempel en Gemeente

Friday, March 01, 2019 |  Redactie Israeltoday.nl
De Bijbelgedeelten voor deze week gaan over de bouw van de Tabernakel. De Heer geeft mensen wijsheid voor het maken van voorwerpen voor de Tabernakel, en later voor de Tempel. In het Nieuwe Testament gaat het over een geestelijk huis, een gemeente van gelovigen, gebouwd op Jezus Christus.


De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Wayachel (En Hij deed samenkomen) zijn:
✡ Torahlezing: Exodus 35:1 – 38:20,
✡ Profetenlezing: 1 Koningen 7:40-50,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Hebreeën 9:1-10
In verband met het thema wijken we daar een beetje van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Voor het vervaardigen van kunstige voorwerpen voor de Tabernakel heeft God twee mannen bijzondere gaven van wijsheid en vakmanschap gegeven om die te bedenken en uit te voeren.

Daarna zei Mozes tegen de Israëlieten: Zie, de HEERE heeft Bezaleël, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda, bij zijn naam geroepen. De Geest van God heeft hem vervuld met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap, om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper; om edelstenen te bewerken en in te zetten, en om hout te bewerken, dus om allerlei kunstig uitgedacht werk te verrichten. Hij heeft hem ook in zijn hart het vermogen gegeven om anderen te leren, hem en Aholiab, de zoon van Ahisamach, uit de stam Dan. Hij heeft hen vervuld met wijsheid van hart om allerlei werk te verrichten: dat van een graveerder, een kunstenaar, een maker van borduurwerk met blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en fijn linnen, en dat van een wever. Zij kunnen allerlei werkzaamheden uitvoeren en ontwerpen bedenken.

Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt Hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is.
Exodus 35:30-35 en Hebreeën 8:5 (HSV). Zie ook Exodus 31:1-11.

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Voor de inrichting van de Tempel laat koning Salomo een bekwaam kopergieter komen, die de zuilen met toebehoren en het koperen wasvat maakte.

Koning Salomo stuurde een bode en liet Hiram uit Tyrus halen. Hij was de zoon van een vrouw die weduwe was uit de stam van Naftali, en zijn vader was een man uit Tyrus, een koperwerker. Hij was vol van wijsheid en inzicht, en van de kennis om allerlei werk in koper te maken. Hij kwam bij koning Salomo in dienst en deed al diens koperwerk. Zo vervaardigde hij twee koperen pilaren. De hoogte van de ene pilaar was achttien el, en een draad van twaalf el omspande de andere pilaar. Hij maakte ook twee kapitelen van gegoten koper, om boven op de pilaren te plaatsen. De hoogte van het ene kapiteel was vijf el en de hoogte van het andere kapiteel was vijf el. Hij maakte vlechtwerk, constructies van vlechtwerk, en kwasten, constructies van kettingen, voor de kapitelen die boven op de pilaren lagen. Zeven waren er voor het ene kapiteel en zeven voor het andere kapiteel.
1 Koningen 7:13-17 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
In het Nieuwe Testament wordt niet meer gesproken over een Tempel met handen gebouwd, maar over een gemeente van gelovigen, een geestelijk huis, gebouwd op de Rots, de Hoeksteen die Jezus Christus is.

En kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
1 Petrus 2:4-6 (HSV).

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.