Shabbatslezingen 16 februari: Een heilig priesterschap

Friday, February 15, 2019 |  Redactie Israeltoday.nl
Na de Uittocht bij de berg Sinaï aangekomen, zien de Israëlieten iets van Gods majesteit en heiligheid wanneer God tot hen spreekt. Ook de profeet Jesaja zag in een visioen Gods heerlijkheid in de hemelse tempel, en Jezus spreekt over de 'wetten van het Koninkrijk der hemelen.

De gebruikelijke Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Tetsaveh (U zult bevelen) zijn:
✡ Torahlezing: Exodus 27:20 – 30:10,
✡ Profetenlezing: Ezechiël 43:10-27,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Hebreeën 13:10-16
In verband met het thema wijken we hiervan af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Aäron en zijn zonen en verdere nakomelingen zijn door God aangewezen, apart gezet en geheiligd, om Hem als priesters te dienen en de offers te brengen, die de zonden van het volk verzoenen

Wat u betreft, laat uw broer Aäron en zijn zonen die bij hem zijn, bij u komen uit het midden van de Israëlieten om Mij als priester te dienen: Aäron, Nadab en Abihu, Eleazar en Ithamar, de zonen van Aäron. Dan moet u voor uw broer Aäron geheiligde kleding maken om hem waardigheid en aanzien te geven. En ú moet spreken tot allen die wijs van hart zijn, die Ik met een geest van wijsheid vervuld heb, dat zij de kleding van Aäron moeten maken om hem te heiligen, zodat hij Mij als priester kan dienen.
Dit zijn dan de kledingstukken die zij moeten maken: een borsttas, een efod, een bovenkleed, een onderkleed van bewerkte stof, een tulband en een gordel. Zij moeten namelijk voor uw broer Aäron en voor zijn zonen geheiligde kleding maken om Mij als priester te dienen. En zíj moeten daarvoor het goud en de blauwpurperen, de roodpurperen, en de scharlakenrode wol en het fijn linnen nemen.

Exodus 28:1-5 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
De profeet Jesaja spreekt in een tijd van verdrukking en ballingschap over een tijd van herstel, terugkeer uit de ballingschap, herstel van de verwoeste steden, herstel van de verwaarloosde landbouwgebieden – zaken die voor onze ogen gebeuren.

De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten; om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.
Zij zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer oprichten, de verwoeste steden vernieuwen, die verwoest lagen, van generatie op generatie. Vreemden zullen klaarstaan en uw kudden weiden, vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn. Ú echter zult genoemd worden: priesters van de HEERE, men zal u noemen: dienaren van onze God. U zult het vermogen van heidenvolken eten, u zult u beroemen in hun luister.

Jesaja 61:1-6 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Petrus schrijft over de roeping van de gelovigen: we zijn door God aangenomen om een heilig volk te zijn, een koninklijk priesterschap ten dienste van deze wereld.

Kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.
Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de onge­hoor­zamen geldt: De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok; voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn.
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.

1 Petrus 2:4-10 (HSV).

Vooreen uitwerking hiervan voor een Bijbelleeskring, zie Exodus-27

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.