Shabbatslezingen 2 februari: Eer uw vader en uw moeder

Friday, February 01, 2019 |  Redactie Israeltoday.nl
'Eer uw vader en uw moeder', zegt een van de Tien Geboden. Een gebod met een belofte. Een noodzakelijk gebod in een tijd dat pensioen niet bestond, en bejaarden van hun kinderen afhankelijk waren. Een gebod om met liefde uit te voeren, omdat onze ouders van ons hielden.

De Bijbelgedeelten voor voor de komende shabbat Mishpatiem (Rechtsvoorschriften) zijn:
✡ Torahlezing: Exodus 21:1 – 24:18
✡ Profetenlezing: Jeremia 34:8-22 en 33:25-26,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Mattheüs 17:1-11.
In verband met het thema wijken we hiervan af.

Gedeelten uit de Torahlezing
God, onze hemelse Vader, wil dat wij respect tonen voor onze aardse vaders en moeders, opdat het ons wèl gaat.

Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.
Wie zijn vader of zijn moeder slaat, moet zeker gedood worden. Wie een mens ontvoert, of hij hem nu verkocht heeft, of dat hij hem nog in zijn bezit heeft, moet zeker gedood worden. En wie zijn vader of zijn moeder vervloekt, moet zeker gedood worden.

Exodus 20:12 en 21:15-17 (HSV)

Gedeelten uit de Profetenlezing
Gods geboden zijn goed en heilzaam voor ieder mens en voor de hele samenleving, zo leren ons de spreuken van Salomo en deze psalm van David.

Wie zijn vader of zijn moeder vervloekt, diens lamp zal in volslagen duisternis uitgedoofd worden.

HEERE, wie zal verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op Uw heilige berg? Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt. Die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt.
In zijn ogen is de verworpene veracht, maar wie de HEERE vrezen, eert hij. Heeft hij gezworen tot zijn schade, zijn eed verandert hij evenwel niet. Zijn geld leent hij niet uit tegen rente, een geschenk ten nadele van de onschuldige aanvaardt hij niet. Wie deze dingen doet, zal niet wankelen, voor eeuwig.

Spreuken 20:20 en Psalm 15 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
De overleveringen en wetten, door de schriftgeleerden toegevoegd aan Gods geboden, versluieren het heilzame doel van Gods geboden en maken die krachteloos.

Toen kwamen enige schriftgeleerden en Farizeeën uit Jeruzalem bij Jezus en zeiden: Waarom overtreden Uw discipelen de overlevering van de ouden? Want zij wassen hun handen niet als zij brood gaan eten.
Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Waarom overtreedt ook u het gebod van God door uw overlevering? God heeft immers geboden: Eer uw vader en moeder, en: Wie vader of moeder vervloekt, moet zeker sterven. Maar u zegt: Wie maar tegen vader of moeder zegt: Het is bestemd als offergave, wat u van mij had kunnen krijgen, en zijn vader en moeder niet zal eren, met hem is het in orde. En zo hebt u door uw overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt. Huichelaars! Terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, toen hij zei: Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan; maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn.

Matteüs 15:1-7 (HSV).

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.