Shabbatslezingen 19 jan: Brood in de wildernis

Friday, January 18, 2019 |  Redactie Israeltoday.nl
God weet wat we nodig hebben. Niet alleen brood voor ons hart – zijn Woord – maar ook gewoon brood voor het gewone leven. Zo kregen de Israëlieten manna in de woestijn, voedde een profeet honderd man, en gaf Jezus een menigte te eten met vijf broden en twee vissen.

De gebruikelijke Bijbelgedeelten voor voor de komende shabbat Beshalach (Wanneer Hij zond) zijn:
✡ Torahlezing: Exodus 13:17 – 17:16,
✡ Profetenlezing: Rechters 4:4 – 5:31,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Openbaring 19:1 – 20:6.
In verband met het thema wijken we daarvan af.

Gedeelten uit de Torahlezing
Wat moesten de Israëlieten, een volk van bevrijde Egyptische slaven, nog veel leren voordat God hen het beloofde land kon toevertrouwen. Tien plagen zagen zij Egypte teisteren, de Schelfzee werd droog voor hun ogen en voeten, en God laat zien dat Hij in de woestijn voor hen kan zorgen.

En heel de gemeenschap van de Israëlieten morde tegen Mozes en tegen Aäron in de woestijn. De Israëlieten zeiden tegen hen: Och, waren wij maar door de hand van de HEERE gestorven in het land Egypte, toen wij bij de vleespotten zaten en brood aten tot verzadiging toe! Want u hebt ons uitgeleid naar deze woestijn om heel deze gemeente van honger te laten sterven. Toen zei de HEERE tegen Mozes: Zie, Ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Het volk moet eropuit gaan en de per dag benodigde hoeveelheid verzamelen, zodat Ik het op de proef kan stellen of het naar Mijn wet wandelt of niet. En op de zesde dag moet het zó zijn dat zij bereiden wat zij binnenbrengen, en dat zal het dubbele zijn van wat zij dagelijks verzamelen.
Toen zeiden Mozes en Aäron tegen al de Israëlieten: Vanavond nog zult u weten dat de HEERE u uit het land Egypte geleid heeft, en morgenochtend zult u de heerlijkheid van de HEERE zien, want Hij heeft uw gemor tegen de HEERE gehoord. Want wie zijn wij, dat u tegen óns mort? Verder zei Mozes: Als de HEERE u in de avond vlees te eten geeft en in de ochtend brood tot verzadiging toe, dan is dat omdat de HEERE het gemor heeft gehoord waarmee u tegen Hem mort. Want wie zijn wij? Uw gemor is niet tegen ons gericht, maar tegen de HEERE.

Exodus 16:2-8 (HSV)

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Ook in de tijd van de koningen en de profeten toonde God zijn almacht door met weinig voedsel een grote groep mensen te voeden.

Er kwam een man uit Baäl-Salisa; hij bracht de man Gods broden van de eerstelingen, twintig gerstebroden en vers graan in zijn tas. En die zei: Geef het aan de mensen om te eten. Maar zijn dienaar zei: Hoe moet ik dat aan honderd mannen voorzetten? En hij zei: Geef het aan de mensen om te eten, want zo zegt de HEERE: Men zal eten en overhouden. Zo zette hij het hun voor, en zij aten en hielden over, overeenkomstig het woord van de HEERE.
2 Koningen 4:42-44 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
'Met ontferming bewogen'. Deze woorden karakteriseren Jezus, wanneer Hij naar de luisterende mensen kijkt. Ze hebben niet alleen zijn onderwijs en zijn genezing nodig, ook gewoon brood. En met twee vissen en vijf broden voedt Hij hen.

En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte, en Hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun zieken. Toen het avond werd, kwamen Zijn discipelen naar Hem toe en zeiden: Deze plaats is eenzaam en de tijd is nu verstreken; stuur de menigte weg, zodat zij naar de dorpen kunnen gaan om voor zichzelf voedsel te kopen. Jezus zei echter tegen hen: Het is niet nodig dat zij weggaan, geeft u hun te eten. Maar zij zeiden tegen Hem: Wij hebben hier niets dan vijf broden en twee vissen. Hij zei: Breng ze hier bij Mij. En Hij gaf de menigte opdracht op het gras te gaan zitten; en Hij nam de vijf broden en de twee vissen, en terwijl Hij opkeek naar de hemel, zegende Hij ze. En toen Hij ze gebroken had, gaf Hij de broden aan de discipelen, en de discipelen gaven ze aan de menigte. En zij aten allen en werden verzadigd, en ze raapten het overschot van de stukken brood op, twaalf manden vol. Zij die gegeten hadden, waren ongeveer vijfduizend mannen, de vrouwen en de kinderen niet meegeteld.
Mattheus 14:14-21 (HSV).

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.