Kerstfeest en Chanoeka, Licht in de duisternis

woensdag 12 december 2018 |  Charles Gardner
Nu we de traditionele kersttijd naderen, zijn we ons maar al te goed bewust van de somberheid van de midwinter en willen we de duisternis helpen verdrijven met een veelvoud van heldere lichten.

De profeet Jesaja sprak over dit dilemma toen hij verkondigde dat 'Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht' (Jesaja 9:1) - hoewel hij meer aan de geestelijke toestand van de mens dacht dan aan hun leefomgeving.

Deze tekst, geschreven rond 600 jaar voor Christus, is dit een van zijn vele verwijzingen naar de komende Messias, en wijst (in het voorafgaande vers) naar de regio waar Hij zich bezig zou houden met het grootste deel van zijn aardse bediening - 'Galilea van de volkeren' (of 'Landstreek van de heidenen').
Temidden van de onderdrukking door de Romeinse bezetting zou een Joodse maagd een zoon baren, die een reeks majestueuze titels zou krijgen, waaronder 'Vredevorst'.

Net als bij de christenen, verlichten de Joden in deze tijd van het jaar ook de duisternis met een schittering van kaarsen om Chanoeka, het feest van de inwijding, te vieren. Ik herinner me nog goed hoe ik vijf jaar geleden de opwinding van de gebeurtenis deelde met de inwoners van Jeruzalem toen vrolijke groepen het feest vierden in restaurants versierd met felgekleurde lichten en chanoekia's.

Hoewel Chanoeka niet behoort tot de zeven voorge­schreven feesten die dateren uit de tijd van Mozes, is het een achtdaags Joods feest dat Jezus zelf bijwoonde en dat kort voor het Kerstfeest wordt gevierd (waarschijnlijk niet opzettelijk) om Gods wonderbaarlijke tussenkomst ten tijde van het bewind van de meedogenloze Syrisch-Griekse keizer Antiochus Epifanes te gedenken. Hij ontheiligde de Joodse Tempel door daar een varken te offeren en zichzelf tot God uit te roepen.

Judas Maccabeüs leidde een dappere en succesvolle opstand tegen de tiran in 164 voor Christus en herstelde de tempeldienst (Chanoeka betekent 'inwijding'). Men ontstak in de tempel de olielampen van de menorah (de kandelaar met zeven armen) die acht dagen lang op miraculeuze wijze brandde, ondanks het feit dat hij slechts genoeg olie had voor één dag. De Grieken hadden de rest vervuild.

Naar mijn mening is het feest ook de voorafschaduwing van de komst van de Joodse Messias Yeshoea (Jezus), beschreven als 'het licht van de wereld'. Ik ben er zeker van dat het geen toeval is dat dit feest rond dezelfde tijd valt als het Kerstfeest (ook al is het waarschijnlijker dat Jezus in de herfst werd geboren), wanneer een groot deel van de wereld wordt verlicht met uitbundige versieringen om zijn geboorte te herdenken, nu ongeveer 2.000 jaar geleden.

Messias­belijdende Joden (die geloven dat Jezus hun Messias is) vieren beide feesten en het is interessant om op te merken dat de aanblik van een chanoekia als onderdeel van de feestelijke versieringen steeds vaker voorkomt.

En toch, in een tijd waarin miljarden mensen de komst van het licht in de wereld vieren in de persoon van Jezus Christus, werpt een duister kwaad een schaduw over de plaats van zijn geboorte, als omringende naties met militair vertoon en brallende woorden het bestaan van Israël bedreigen.

Paradoxaal genoeg blijft het spook van Armageddon elk jaar opdoemen, juist nu de wereld zich richt op de komst van de 'Vredevorst'.
Armageddon is geen Sciencefiction uitvinding van de overactieve verbeelding van een filmproducent. Het is een realiteit, want er komt een tijd, zeer waarschijnlijk in de nabije toekomst, dat de naties van de aarde zullen botsen in een catastrofale strijd op de vlakten van Megiddo in Noord-Israël - de Bijbel maakt dit duidelijk. Maar dan zal de Messias weer aan de macht komen met grote heerlijkheid om een einde te maken aan de oorlog en een duizend jaar durende regering van absolute vrede in te luiden.

Zoals een kerstkaart van de organisatie Jews for Jesus mijn vrouw en mij er een paar jaar geleden aan herinnerde, is de in Bethlehem geboren baby de enige hoop op vrede in het Midden-Oosten.

Een woordvoerster van Jews for Jesus zei over het feest van Chanoeka: 'Dat is de reden waarom we elk jaar onze lichten ontsteken, één licht voor elk van de acht nachten. De chanoekia heeft negen takken en we steken elk van de takken aan met de negende kaars, de shamas of dienaar-kaars. Het licht van de chanoekia herinnert ons aan onze Messias Jezus, de Dienaar-koning, van wie de apostel Johannes zei: “Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.”

We kunnen niet anders dan de relatie zien tussen het licht van Chanoeka en het licht dat de duisternis doorboorde toen Yeshoea (Jezus) werd geboren. Laten we tijdens deze Chanoeka en de kersttijd er aan denken dat het licht van de wereld onder ons is gekomen om hoop en leven te brengen aan allen die geloven'.

Maar zoals Jezus verkeerd werd begrepen, zo ook zijn volgelingen. Zoals Johannes ook schreef: 'Het licht (van Christus) schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet gegrepen' (of overwonnen). (Johannes 1,5)

Ook tijdens het Chanoeka-feest, dat Hij bijwoonde, was het conflict over Jezus' beweringen duidelijk zichtbaar. Johannes schrijft: 'Toen kwam het Vernieuwingsfeest in Jeruzalem, het was winter. En Jezus wandelde in de tempel, in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden Hem en zeiden tot Hem: 'Hoe lang houdt U onze ziel nog in spanning? Indien u de Christus bent, zeg het ons ronduit. Jezus antwoordde hun: “Ik heb het u gezegd, en u gelooft het niet”...'. (Johannes 10.22-25)

Miljoenen christenen getuigen vandaag van het feit dat ze behoren tot degenen die ooit in de duisternis wandelden, maar sindsdien 'een groot licht' hebben gezien. Hun getuigenis is hetzelfde als de kapitein van het slavenschip, de hymne-schrijver John Newton, die zo mooi de waarheden van het evangelie weergaf met de woorden: 'Amazing Grace', 'Verbazingwekkende genade, hoe zoet het geluid, dat een ellendige zoals ik redde; ik was ooit verloren, maar nu ben ik gevonden, was blind, maar nu zie ik'.

Charles Gardner is auteur van Israel the Chosen; Peace in Jerusalem; en A Nation Reborn.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.