Shabbatslezingen 1 december: Zorg voor weduwen

Friday, November 30, 2018 |  Redactie Israeltoday.nl
De zorg voor weduwen zag er anders uit in de Bijbelse tijden, toen er geen sociale dienst bestond en het de plicht van kinderen was, hun ouders te verzorgen. Een broer of ander naast familielid nam de weduwe bij zich in huis, wat het zwagerhuwelijk of leviraatshuwelijk werd genoemd, en het eerste daaruit geboren kind stond op naam van de overleden man.

De Bijbelgedeelten voor voor de komende shabbat Wayetze (En hij vertrok) zijn:
✡ Torahlezing: Genesis 37;1 – 40:23,
✡ Profetenlezing: Amos 2:6 – 3:8 en Ruth 4:9-22,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Matteüs 1:1-6 en 22:23-28.

Gedeelten uit de Torahlezing
Juda geeft de weduwe Tamar van zijn oudste zoon ten huwelijk aan zijn tweede zoon, die zijn plicht verzaakt en sterft. Jakob waagt er zijn derde zoon Sela niet aan, en na een avontuurtje blijkt dat Juda zelf de zwagerplicht tegenover zijn schoondochter Tamar heeft vervuld.

Wanneer broers bij elkaar wonen en een van hen sterft zonder dat hij een zoon heeft, dan mag de vrouw van de gestorvene niet de vrouw van een vreemde man buiten de familie worden. Haar zwager moet bij haar komen en haar voor zichzelf tot vrouw nemen, en zo zijn zwagerplicht tegenover haar vervullen. En het moet zó zijn dat het eerste kind dat zij baart, op naam van zijn gestorven broer zal staan, zodat diens naam niet uit Israël wordt uitgewist. Maar als deze man niet genegen is zijn schoonzuster tot vrouw te nemen, dan moet zijn schoonzuster naar de poort gaan, naar de oudsten, en zeggen: Mijn zwager weigert een naam voor zijn broer in Israël in stand te houden. Hij wil zijn zwagerplicht tegenover mij niet vervullen.

En Juda nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene; haar naam was Tamar. Maar Er, de eerstgeborene van Juda, was slecht in de ogen van de HEERE; daarom doodde de HEERE hem. Toen zei Juda tegen Onan: Kom bij de vrouw van je broer, vervul je zwagerplicht tegenover haar en verwek nageslacht voor je broer. (wat hij verzaakte).

Het gebeurde ongeveer drie maanden later dat men Juda vertelde: Tamar, uw schoondochter, heeft hoererij bedreven en zie, ze is ook zwanger door die hoererij. Toen zei Juda: Breng haar de stad uit en laat haar verbrand worden! Terwijl zij de stad uit gebracht werd, stuurde ze een bode naar haar schoonvader om te zeggen: Van de man van wie deze voorwerpen zijn, ben ik zwanger. Ze zei: Kijk toch eens van wie deze zegelring, deze snoeren en deze staf zijn. En Juda herkende ze en zei: Zij staat in haar recht, meer dan ik, omdat ik haar niet aan mijn zoon Sela gegeven heb. En hij had voortaan geen gemeenschap meer met haar.
Deuteronomium 25:5-7, Genesis 38:6-8 en 24-26 (HSV)

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Naomi is met haar schoondochter Ruth teruggekeerd uit het land Moab, waar haar man en zonen zijn gestorven. Bij toeval (?) raapt Ruth aren op het korenveld van Boaz, die als familielid de taak heeft het erfelijk bezit in stand te houden, en de daarbij de zorg voor de weduwe Ruth op zich te nemen.

Toen zei Boaz tegen de oudsten en heel het volk: U bent vandaag getuigen dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van Elimelech geweest is, en alles wat van Chiljon en Machlon geweest is. Daarbij neem ik voor mijzelf Ruth, de Moabitische, de vrouw van Machlon, tot vrouw om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden, opdat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuigen. En heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden: Wij zijn getuigen. Moge de HEERE deze vrouw, die in uw huis komt, maken als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Doe krachtige daden in Efratha en maak uw naam beroemd in Bethlehem. En moge uw huis worden als het huis van Perez, die Tamar aan Juda baarde, door het nageslacht dat de HEERE u uit deze jonge vrouw geven zal. Zo nam Boaz Ruth en zij werd hem tot vrouw, en hij kwam bij haar. En de HEERE gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi: Geloofd zij de HEERE, Die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Moge zijn naam beroemd worden in Israël!
Ruth 4:9-14 (HSV).

Gedeelten uit het Nieuwe Testament
In Jezus geslachtsregister komen zowel de Kanaänitische Tamar als de Moabitische Ruth voor.
Jezus gebruikte een strikvraag over het leviraatshuwelijk om uit te leggen, dat in de opstanding geen huwelijk meer bestaat.

Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham. Abraham verwekte Izak, Izak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers; Juda verwekte Perez en Zerah bij Tamar; Perez verwekte Hezron, Hezron verwekte Aram; Aram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nahesson, Nahesson verwekte Salmon; Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï.

Op die dag kwamen er Sadduceeën naar [Jezus] toe, die zeggen dat er geen opstanding is, en zij vroegen Hem: Meester, Mozes heeft gezegd: Als er iemand sterft die geen kinderen heeft, dan moet zijn broer diens vrouw trouwen en voor zijn broer nageslacht verwekken. Nu waren er bij ons zeven broers; en de eerste trouwde en stierf; en omdat hij geen nageslacht had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broer. Zo ook de tweede en de derde, tot de zevende toe. Ten slotte stierf na allen ook de vrouw. In de opstanding dan, van wie van die zeven zal zij de vrouw zijn? Want zij hebben haar allen als vrouw gehad. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: U dwaalt, omdat u de Schriften niet kent en ook niet de kracht van God. Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel
Matteüs 1:1-5 en 22:23-30HSV).

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.