Commentaar: Herkennen we de tekenen der tijden?

Tuesday, October 30, 2018 |  Charles Gardner
Terwijl raketten op Israël afvliegen, neemt ook de antisemitische activiteit in het buitenland toe. Het Joodse volk wordt belaagd – zowel in eigen land als in de rest van de wereld. Het is de plicht van de kerk om hen te helpen, maar dit gebeurt duidelijk niet naar behoren.

Afbeelding: de bruisende hoogbouwstad Tel Aviv is ontstaan uit de lege duinen aan de Middellandse Zee sinds de Joden uit de diaspora zijn teruggekomen naar hun oude land. (Foto: Charles Gardner)

Net zoals de Joden met ballingschap werden gestraft voor het niet erkennen van de tijd van Gods komst naar hen (Lucas 19:44), zal de niet-Joodse wereld (vooral de christenen) worden beoordeeld voor het niet waarnemen van Gods hand in het terugbrengen van het Joodse volk.

Israël en Jezus behoren tot de belangrijkste thema's van de Bijbel, die door miljoenen mensen wordt gezien als Gods gezaghebbende Woord.
Veel van dit Woord betreft profetie over de dingen die zullen komen (op het moment dat ze geschreven werden). Bovenaan de lijst van deze profetieën staan de frequente verwijzingen naar de komst van de Messias, Die Zijn volk zou redden van hun zonden en vrede zou brengen aan de mensen op aarde.

Maar Zijn komst zou in twee fasen plaatsvinden: Hij zou eerst verschijnen als de lijdende Dienaar en het offer voor onze zonden en een tweede keer als Koning der koningen en Rechter van alle internationale geschillen.
De meeste Joden van Jezus' tijd slaagden er echter niet in om Gods tweeledige agenda te begrijpen en zagen alleen uit naar een koning om hen te redden van de Romeinse onderdrukking. Zij zagen het dienende aspect van Zijn rol over het hoofd, zoals duidelijk voorspeld is in de Schrift (bijv. Jesaja 53, Psalm 22).

En toch, ter vervulling van de Schrift, ontving Hij een koninklijk welkom van de menigte van discipelen op Palmzondag toen zij uitriepen: ‘Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de Heere.’ (Lucas 19:38, Psalm 118:26)
Maar temidden van al deze aanbidding nam Hij geen deel aan de blijdschap. Hij kende de wispelturigheid van de mensheid en weende over Jeruzalem, zeggende: ‘Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient!’ (Lucas 19:42)
Hij profeteerde de verwoesting van de stad en het bloedbad onder de inwoners (dat binnen een generatie plaatsvond) en voegde daaraan toe: ‘Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend.’ (Lucas 19:44)

Maar het goede nieuws voor het uitverkoren volk van God is dat Hij nog niet klaar is met hen. Want Hij voorspelt ook de ontvangst die Hij bij Zijn terugkeer van Zijn volk zal ontvangen wanneer Hij zegt: ‘U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!’ (Mattheüs 23:39)
Maar vóór die gebeurtenis zal Hij Zijn beloften waarmaken dat als Zijn volk Hem verlaat, zij de angel van Zijn strenge berisping zullen voelen – net zoals een liefhebbende vader zijn zoon bestraft (Deuteronomium 8:5,20).

Dat brengt me bij de tweede reeks met meest voorkomende profetieën in de Bijbel - die met betrekking tot de terugkeer van Joden die zijn verspreid over de naties naar hun oude vaderland.
Ezechiël schrijft (terwijl hij Gods woorden weergeeft) bijvoorbeeld: ‘Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen’ (Ezechiël 36:24). Een paar verzen verder schrijft hij: ‘Dan zal Ik u een nieuw hart geven (…), Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt (vers 26-27).

Jeremia bevestigt dit, verwijzend naar een nieuw verbond dat God met het volk Israël zal sluiten als Hij zegt: ‘Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven’ (Jeremia 31:31-33). Daarbij wordt geschreven dat hun terugkeer naar Israël – ‘uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Ik hen verdreven had’(Jeremia 23:7) – gezien zal worden als een groter wonder dan de doortocht door de Rode Zee.

Ik geloof dat de betrokkenheid (of het gebrek daaraan) van de toeschouwende wereld bij dit grote wonder, dat zo vaak in de Schrift wordt geprofeteerd, een lakmoes­proef is om te zien of de wereld voor of tegen Gods doeleinden is.
Dit wordt bevestigd door Jezus' onderwijs, in het gedeelte van de Schrift dat over het laatste der dagen gaat; over de schapen en de bokken.
Volgens theoloog Frank Booth zouden Jezus’ toehoorders dit in verband hebben gebracht met Ezechiëls verwijzing naar het oordeel onder Gods eigen kudde (Ezechiël 34:17) en Joëls verwijzing naar het oordeel van de volken voor wat zij hebben gedaan met Zijn erfenis, Israël, ‘dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld’ (Joël 3:2).

Welnu, de naties zijn de afgelopen honderd jaar druk bezig geweest met het verdelen van het land Israël, sinds Groot-Brittannië het mandaat kreeg om het Joodse volk voor te bereiden op een Staat.
Niet tevreden met de 78% van het grondgebied wat zij de Joden ontnomen hebben (en wat door het Verdrag van San Remo aan de Joden was beloofd), eisen de naties nog steeds dat er nog meer zogenaamd Palestijns land wordt opgegeven.

Maar de kudde van God (degenen die zeggen de ware Herder te volgen) zal ook verantwoordelijk zijn voor de manier waarop zij het Joodse herstel hebben bevorderd of belemmerd - zowel fysiek (voor het land) als spiritueel (voor de Heer).
Zo zien we dat Jezus in het evangelie van Mattheüs (hoofdstuk 25) waarschuwt dat velen in de kerk niet klaar zullen zijn voor Zijn terugkeer (gelijkenis van de tien maagden), anderen zullen de openbaring die ze hebben gekregen (de talenten) niet gebruiken; dit alles zal kenmerkend zijn in hun houding tegenover Israël (de schapen en de bokken).

Waar is de kerk geweest terwijl dit verbazingwekkende wonder (van Joods herstel) voor de ogen van de wereld zich heeft ontvouwd, vooral in de afgelopen 70 jaar sinds de wedergeboorte van Israël? Zijn ze biddend, financieel en geestelijk ondersteunend geweest? Hebben zij met mededogen naar de minste van Jezus' broeders en zusters gekeken? Zijn zij zich bewust van de enorme schuld die wij hen verschuldigd zijn omdat wij het evangelie hebben ontvangen dat ons vrijgemaakt heeft (Romeinen 15:27)? Hebben zij gebeden voor de vrede van Jeruzalem, zoals de Schrift ons gebiedt te doen (Psalm 122:6)?
Booth schrijft: ‘We bevinden ons nu in het midden van de op een na grootste profetische gebeurtenis in de geschiedenis, maar helaas lijken er te veel in de kerk niet in staat of niet bereid om het te herkennen’.
Daarnaast zei hij: ‘Zoals Israël tweeduizend jaar geleden niet wist wat God in hun generatie aan het doen was, is de kerk vandaag de dag in precies hetzelfde gevaar’.

Israël is geen bijkomstige aangelegenheid voor de kerk, iets waar alleen ‘christen-zionisten’ enthousiast over worden. Tragisch genoeg zien teveel predikers het als een 'politiek hete aardappel' en vermijden het als de pest om maar geen schipbreuk te lijden. Maar dit is voor dienstknechten van Christus een plichtsverzuim. Net als bij het merkteken van het beest (Openbaring 14:9-11) is neutraliteit op dit punt geen optie.

Het Joodse herstel is het grote teken voor de niet-Joodse wereld van Jezus' spoedige terugkeer (Jesaja 49:22). En ik laat Frank Booth het laatste woord hebben: ‘De terugkeer van Israël naar het Land is de grootste profetische gebeurtenis sinds de komst van de Messias; het kondigt luid en duidelijk Zijn terugkeer aan, maar velen in de kerk luisteren niet.’

Met dank aan Frank Booth voor zijn inzichten in het boek ‘Who are the sheep and the goats?’ (Olive Press, 2018). Voor meer details kunt u contact opnemen met het Church’s Ministry among the Jewish people (CMJ) http://www.cmj.org.uk.

Charles Gardner is auteur van Israel the Chosen (Amazon); Peace in Jerusalem (Olive Press Publisher); en A Nation Reborn (Christian Publications International).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.