Shabbatslezingen 20 oktober: Handelen in het geloof

Friday, October 19, 2018 |  Redactie Israeltoday.nl
Het was geen kleinigheid voor de familie van Abram om hun stad in het vruchtbare Tweestromenland te verlaten en naar Haran te reizen. Het was een grote stap in geloofsgehoorzaamheid voor Abram en zijn neef Lot om hun familie te verlaten en verder te reizen naar het bergland van Kana'an.

De Bijbelgedeelten voor voor de komende shabbat Lèch lechá (Ga, voor jezelf) zijn:
✡ Torahlezing: Genesis 12 - 17,
✡ Profetenlezing: Jesaja 40:27 – 41:6,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Hebreeën 11:8-11.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Terach, de vader van Abram, reisde met een deel van de familie uit Oer der Chaldeën, uit het zuiden van wat nu Irak heet, naar Haran, in het noorden van het huidige Syrië. Maar Gods plannen gaan verder. Hij roept Abram om verder te reizen naar een land dat zij nog niet kennen.

De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.
Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok. Abram nu nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die zij in Haran verkregen hadden; en zij gingen weg om naar het land Kanaän te gaan; en zij kwamen in het land Kanaän.
En Abram trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van More. De Kanaänieten woonden toen in dat land. Toen verscheen de HEERE aan Abram en zei: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de HEERE, Die hem verschenen was. Vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de HEERE een altaar en riep de Naam van de HEERE aan.

Genesis 12:1-8 (HSV)

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Abram en zijn familie hebben veel moeten lopen, met hun kudden en pakezels. Maar ze wisten dat God hen riep om te gaan, en Hij gaf hen kracht.

Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.
Jesaja 40:28-31 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Terecht kreeg Abram een plaats in de galerij van geloofshelden in de Brief aan de Hebreeën. Gods belofte was voor hem genoeg om op pad te gaan.

Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is.
Hebreeën 11:8-11 (HSV).

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.