Shabbatslezingen 13 oktober: Zondvloed, een nieuw begin

Friday, October 12, 2018 |  Redactie Israeltoday.nl
De zondvloed betekende de dood van een onrecht­vaardig geslacht, maar God maakte ook een nieuw begin met de rechtvaardige Noach en zijn zonen. Jezus kondigde ook een oordeel aan bij zijn weder­komst. Leven wij zorgeloos, of zien wij uit naar zijn komst?

De Bijbelgedeelten voor voor de komende shabbat Noach zijn:
✡ Torahlezing: Genesis 6:9 – 11:32,
✡ Profetenlezing: Jesaja 54:1 – 55:5,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Matteüs 24:36-46

Een gedeelte uit de Torahlezing
In de eerste hoofdstukken van Genesis staat het verhaal van de Schepping, en van de menselijke ongehoorzaam­heid. Die ging verder bij Kaïn, die jaloers of boos was op zijn broer Abel en hem doodde. Later lezen we over gevallen engelen die 'tot de dochters van de mensen komen' en kinderen verwekken, de geweldenaars van de oude tijden. God doet dit zondige geslacht weg en maakt een nieuw begin met Noach en zijn zonen.

Maar de aarde was verdorven voor Gods aange­zicht en de aarde was vol met geweld. Toen zag God de aarde, en zie, zij was verdorven; want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde. Daarom zei God tegen Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld; en zie, Ik ga hen met de aarde te gronde richten. Maak voor uzelf een ark van goferhout. In vakken ingedeeld moet u deze ark maken en hem vanbinnen en vanbuiten met pek bestrijken. Zo moet u hem maken: driehonderd el moet de lengte van de ark zijn, vijftig el zijn breedte en dertig el zijn hoogte. U moet een lichtopening in de ark maken, en de ark afwerken tot op een el van boven; en de deur van de ark moet u aan de zijkant plaatsen. U moet er een onderste, een tweede en een derde verdieping in maken.
En Ik, zie, Ik ga een watervloed over de aarde brengen om alle vlees waarin een levensgeest is, van onder de hemel te gronde te richten; alles wat op de aarde is, zal de geest geven. Maar met u zal Ik Mijn verbond maken; en u moet in de ark gaan, u, uw zonen, uw vrouw en de vrouwen van uw zonen met u.

Genesis 6:11-18 (HSV)

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Aan het volk Israël, dat in ballingschap is, doet God beloften van heil en herstel van terugkeer naar de oude steden. Zoals God aan Noach beloofde dat er geen nieuwe vloed zal komen, zo zal God niet langer boos zijn op zijn volk.

Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden; word niet rood van schaamte, want u zult niet te schande worden. Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten, en niet meer denken aan de smaad van uw weduwschap. Want uw Maker is uw Man, HEERE van de legermachten is Zijn Naam, en uw Verlosser is de Heilige van Israël, de God van heel de aarde zal Hij genoemd worden. Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de HEERE u, de vrouw van de jeugd, die afgewezen was, zegt uw God.
Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal Ik u bijeenbrengen. In een stortvloed van grote toorn heb Ik voor u Mijn aange­zicht een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser.
Want dit zal voor Mij zijn als bij de wateren van Noach, toen Ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen; zo heb Ik gezwo­ren dat Ik niet meer op u toornen zal en u niet meer bestraffen zal. Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer..

Jesaja 54:4-10 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Wees waakzaam, zegt Jezus, op een moment dat je het niet verwacht kom Ik terug. Blijf Mij verwachten, ook in verdrukkingen. Laat je niet verleiden door valse profeten. Leef niet zo zorgeloos als de mensen in de dagen van Noach, die verrast werden door de grote vloed.

Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

Matteüs 24:36-44 (HSV).

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.