Shabbatslezingen 6 oktober: God zag, dat het goed was

Friday, October 05, 2018 |  Redactie Israeltoday.nl
Na Simchat Torah, Vreugde der wet, beginnen we de Torah weer vanaf het begin te lezen. Vandaag het Scheppingsverhaal dat ons vertelt dat God de wereld zeer goed heeft geschapen. En wij mensen mogen er zorg voor dragen, als goede rentmeesters.

De Bijbelgedeelten voor voor de komende shabbat Bereshiet (In het begin) zijn: zijn:
✡ Torahlezing: Genesis 1:1 – 6:8,
✡ Profetenlezing: Jesaja 42:5 – 43:10,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Johannes 1:1-17

Een gedeelte uit de Torahlezing
'In het begin schiep God de hemel en de aarde'. Zo vertelt Gods Boek over het ontstaan van deze wereld, en van ons mensen. Hoe Hij dat deed? Hoe lang Hij daarover deed? Dat gaat ons begrip te boven, daar behoeven we niet ver te filosoferen, daar mogen we voor danken en God prijzen, want ' God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed'.

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.
En God zei: Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water! En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is, en het water dat boven het gewelf is. En het was zo. En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag.
En God zei: Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was.
En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de derde dag.
En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb Ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

Genesis 1:1-13 en 26-28 (HSV)

Een gedeelte uit de Profetenlezing
In deze profetie over de Messias herinnert God er aan wie Hij is: de Schepper van de hemel en van de aarde, en alles wat daarop groeit en leeft. Zo zeker als Hij de Schepper is, is zijn belofte dat de Messias een verbond voor Israël en een licht voor de volken zal zijn.

Zo zegt God, de HEERE, Die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen, Die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit, Die de adem geeft aan het volk dat daarop is, en de geest aan hen die daarop wandelen: Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten.
Jesaja 42:5-7 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Johannes begint zijn evangelie met nagenoeg dezelfde woorden als Genesis 1. Gods woord is krachtig, Hij spreekt en het gebeurt. Zijn licht schijnt in de duisternis, ook in de duisternis van ons leven – maar hebben wij het licht, Hem zelf, willen ontvangen?

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.
[Johannes de Doper] was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend.

Johannes 1:1-5 en 8-10 (HSV).

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.