Vreugde der Wet, 2 oktober: Lees uit Gods onderwijzing

Friday, September 28, 2018 |  Redactie Israeltoday.nl
Op Simchat Torah, Vreugde der wet, de dag na het Loofhuttenfeest, is de lezing van de Torah voltooid. Op deze dag wordt het laatste gedeelte van de boeken van Mozes gelezen, direct gevolgd door het begin, Genesis 1. De Torah zelf heeft dus als het ware geen einde.

Enkele Bijbelgedeelten voor Simchat Torah en Soekot, het Loofhuttenfeest, zijn:
✡ Torahlezing: Deuteronomium 31:9-13,
✡ Profetenlezing: Nehemia 8:14-19,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Lukas 4:15-19 en Handelingen 15:19-21

Een gedeelte uit de Torahlezing
Mozes geeft opdracht om de Torah, de wet of onderwijzing, elke zeven jaar voor te lezen aan het volk, wanneer dit in het shabbatsjaar in Jeruzalem bijeen is voor het Loofhuttenfeest. Een opdracht die later werd overgenomen door de synagogen, waar men over een afschrift van de Torah beschikte en er wekelijks uit voorlas.

En Mozes schreef deze wet op en gaf ze aan de priesters, de zonen van Levi, die de ark van het verbond van de HEERE droegen, en aan alle oudsten van Israël. En Mozes gebood hun: Na verloop van zeven jaar, op de vastgestelde tijd van het jaar van de kwijtschelding, op het Loofhuttenfeest, als heel Israël komt om te verschijnen voor het aangezicht van de HEERE, uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen, moet u deze wet ten aanhoren van heel Israël voorlezen. Roep het volk bijeen, de mannen, de vrouwen en de kleine kinderen, en de vreemdeling die binnen uw poorten is, om te horen, en om te leren de HEERE, uw God, te vrezen en alle woorden van deze wet nauwlettend te houden. Zodat hun kinderen die het niet weten, het ook horen, en leren de HEERE, uw God, te vrezen, al de dagen dat u leeft in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen.
Deuteronomium 31:9-13 (HSV)

Een gedeelte uit de Profetenlezing
De uit de ballingschap teruggekeerde Israëlieten bouwen de stad Jeruzalem de Tempel en hun eigen steden en dorpen weer op, en vragen de priester-schriftgeleerde Ezra om uitleg van Gods wet. Daarin lezen zij de opdracht, de Uittocht uit Egypte te gedenken door een week in loofhutten te wonen. Elke dag leest men voor uit de Torah.

De volgende dag verzamelden zich de familiehoofden van heel het volk, de priesters en de Levieten bij Ezra, de schriftgeleerde, en dat om inzicht te krijgen in de woorden van de wet. Zij vonden in de wet geschreven dat de HEERE door de dienst van Mozes had geboden dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de zevende maand, en dat zij het overal zouden doen horen en een boodschap zouden laten gaan door al hun steden en in Jeruzalem, en zouden zeggen: Ga naar buiten, naar de bergen en breng loof van de olijfboom, loof van de olijfwilg, loof van de mirte, loof van de palmboom, en loof van andere dicht bebladerde bomen, om loofhutten te maken overeenkomstig wat voorgeschreven is. Toen ging het volk eropuit en ze haalden loof en ze maakten loofhutten voor zichzelf, ieder op zijn dak, en in hun voorhoven en in de voorhoven van het huis van God, en op het plein van de Waterpoort en op het plein van de Efraïmpoort. De hele gemeente van hen die uit de gevangenschap waren teruggekeerd, maakte loofhutten en woonde in die loofhutten, want zo hadden de Israëlieten niet meer gedaan vanaf de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op deze dag. Er was zeer grote blijdschap. En men las dag aan dag voor uit het boek met de wet van God, vanaf de eerste dag tot de laatste dag, en ze vierden zeven dagen feest. En op de achtste dag was er een bijzondere samenkomst, volgens de bepaling.
Nehemia 8:14-19 (HSV).

Gedeelten uit het Nieuwe Testament
Heeft het Oude Testament afgedaan? Zeker niet, Jezus las er uit voor en gaf er onderwijs uit, en de apostel Jakobus gaf aan, dat men de bekeerlingen uit de heidenen, die zich van vier ernstige zonden onthouden, in de gemeente moet ontvangen als broeders. De rest leren ze later wel, als ze naar het voorlezen van Mozes [boeken] luisteren.

En [Jezus] kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen. En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.
Lukas 4:15-19 (HSV).

Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed. Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen.
Handelingen 15:19-21 (HSV).

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.