Shabbatslezingen 15 sept: Ingaan in het beloofde land

Friday, September 14, 2018 |  Redactie Israeltoday.nl
De Bijbelgedeelten van deze week gaan over Jozua, een naamgenoot en voorloper van Jezus. Zoals Jozua het volk het beloofde Land binnenleidde, zo leidt Jezus ons het Koninkrijk van God binnen. De profeet Joël spreekt over hem als de Leraar ter gerechtigheid.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Wayelech (Hierna ging) zijn:
✡ Torahlezing: Deuteronomium 31:1-30,
✡ Profetenlezing: Joel 2:15-27,
✡ Brit Chadasha, Nieuwe Testament: Matteüs 21:9-17.

Een gedeelte uit de Torahlezing
In dit gedeelte draagt Mozes de leiding over het volk over aan zijn trouwe dienaar Jozua, Joshua in het Hebreeuws. Hij zal de tegenstanders verslaan – met Gods hulp – en het volk het Beloofde Land binnenbrengen.

Daarop is Mozes deze woorden tot heel Israël gaan spreken, en hij zei tegen hen: Ik ben heden honderd­twintig jaar oud. Ik kan niet meer uitgaan of ingaan; bovendien heeft de HEERE tegen mij gezegd: U zult deze Jordaan niet oversteken. De HEERE, uw God, Hij zal voor u uit overtrekken. Hij zal deze volken van voor uw ogen wegvagen, en u zult hen uit hun bezit verdrijven. Jozua zal voor u uit overtrekken, zoals de HEERE gesproken heeft. En de HEERE zal met hen doen zoals Hij met Sihon en Og, koningen van de Amorieten, en met hun land gedaan heeft, die Hij weggevaagd heeft. Wanneer de HEERE hen aan u gegeven heeft, moet u met hen doen overeenkomstig alle geboden die ik u gegeven heb. Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.
En Mozes riep Jozua en zei tegen hem voor de ogen van heel Israël: Wees sterk en moedig, want ú zult met dit volk het land binnengaan dat de HEERE hun vaderen gezworen heeft hun te geven; en ú zult het hun in erfbezit laten nemen. De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.

Deuteronomium 31:1-8 (HSV)

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Na de aankondigingen van strafgerichten en oproepen tot bekering geeft de profeet Joël een heilsbelofte van God, een belofte van herstel en van de komst van de Leraar ter gerechtigheid. Een belofte die we vervuld weten door de komst van Jezus, die als rondtrekkend rabbijn het volk onderwees.

Wees niet bevreesd, land, verheug u en wees blij, want de HEERE heeft grote dingen gedaan. Wees niet bevreesd, dieren van het veld, want de weiden van de woestijn worden groen, de bomen dragen hun vrucht, de wijnstok en de vijgenboom geven hun opbrengst.
En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen in de eerste maand.

Joël 2:21-23 (NBG).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
De beloofde Leraar ter gerechtigheid is gekomen, Jezus, in het Hebreeuws Jeshua of Joshua, 'God Redt'. Hij kwam niet als een krijgsheld maar als een nederige dienaar, rijdend op een ezel. Herkennen wij in Hem de persoon die ons in het Beloofde Land, het Koninkrijk van God, binnenbrengt?

Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is.
En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had; zij brachten de ezelin en het veulen, en zij legden hun kleren erop en zetten Hem daarop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. De menigte die voorop liep en die volgde, riep: Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen!
Toen Hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei: Wie is Dat? De menigte zei: Dat is Jezus, de Profeet uit Nazareth in Galilea.

Matteüs 21:9-11 (HSV).

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.