Shabbatslezingen 8 sept: Een verbond met heel het volk

Friday, September 07, 2018 |  Redactie Israeltoday.nl
In de Bijbelgedeelten van deze week gaat het over het verbond dat God heeft gesloten met zijn volk, en met ieder die daarbij wil behoren. Ondanks onge­hoor­zaam­heid en de ballingschap, die daarop volgt, blijft God trouw aan dit verbond, neemt zijn volk weer aan en verzorgt het.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Nitzavim (Jullie staan) zijn:
✡ Torahlezing: Deuteronomium 29:9 – 30:20,
✡ Profetenlezing: Jesaja 61:10 – 63:9,
✡ Brit Chadasha, Nieuwe Testament: Johannes 15:1-11.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Uit alle grote en kleine volken op aarde heeft God het volk Israël uitgekozen om er een verbond mee te sluiten – niet omdat het zo'n geweldig groot of gehoorzaam volk is, maar omdat Hij het heeft beloofd, en daarbij heel de wereld voor ogen heeft. Ook de vreemdeling hoort daarbij, en ook wij, die er toen niet bij stonden.

Houd daarom de woorden van dit verbond, en doe ze, opdat u verstandig zult handelen in alles wat u doet. U staat heden allen voor het aangezicht van de HEERE, uw God: uw stamhoofden, uw oudsten en uw beambten, alle mannen van Israël, uw kleine kinderen, uw vrouwen, en uw vreemdeling die in het midden van uw tentenkamp is, van uw houthakker af tot uw waterputter toe, om het verbond van de HEERE, uw God, en Zijn vervloeking, binnen te gaan, dat de HEERE, uw God, heden met u sluit, opdat Hij u heden voor Zichzelf tot een volk bevestigt, en Hij voor u tot een God is, zoals Hij tot u gesproken heeft en zoals Hij uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft.
En niet alleen met u sluit ik dit verbond en deze vervloeking, maar met hem die hier heden bij ons staat voor het aangezicht van de HEERE, onze God, en met hem die hier heden niet bij ons is.

Deuteronomium 29:9-15 (HSV)

Een gedeelte uit de Profetenlezing
God houdt zich aan zijn verbond met zijn volk Israël, ondanks hun ongehoorzaamheid en ontrouw. In de ballingschap hebben ze afgeleerd andere goden achterna te lopen, en God herstelt het volk in zijn land – toen en nu. Aan deze belofte mogen we Hem herinneren.

Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar heil als een brandende fakkel. De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw luister; u zult met een nieuwe naam genoemd worden, die de mond van de HEERE bepalen zal. U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de HEERE en een koninklijke tulband in de hand van uw God.
Tegen u zal niet meer gezegd worden: verlatene, en tegen uw land zal niet meer gezegd worden: woestenij, maar u zult genoemd worden: Mijn welgevallen is in haar, en uw land: getrouwde; want de HEERE verlangt naar u, en uw land zal getrouwd worden. Want zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u; zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich over u verblijden.
Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE doet denken, gun u geen rust. Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde.

Jesaja 62:1-7 (NBG).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Jezus vergelijkt de gelovigen met de ranken van een wijnstok. Zoals de landman voor de ranken van de wijnstok zorgt, zo zorgt God voor zijn volk, opdat het veel vrucht draagt. En buiten de wijnstok, buiten het verbond met God, is geen vruchtbaar leven mogelijk.

Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.
Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buiten­geworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent..

Johannes 15:1-8 (HSV).

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.